Sotsiaaluuringu moodul „Tervis“ 2017

Statistikatöö nimetus

Sotsiaaluuringu moodul „Tervis“

Statistikatöö kood

40615

Eesmärk

Sotsiaaluuringu mooduli „Tervis“ kaudu uuritakse rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse ja nende kasutamist. Mooduli küsimustega mõõdetakse arstiabile, hambaravile ja ravimitele tehtud kulutusi. Samuti küsitakse leibkonnaliikmete hambaarsti-, perearsti- ja eriarstikülastuste arvu aastas ning vastajate kehamassiindeksi, füüsilise aktiivsuse ning puu- ja köögiviljade söömise sageduse kohta. Laste kohta küsitakse üldist terviseseisundit ning meditsiinilisele läbivaatusele või ravile ja hammaste kontrolli või ravile mittesaamise põhjuseid. Mooduliga kogutavate andmete põhjal tehtaval tervisestatistikal on oluline ühisosa sotsiaalse sidususe, rahvastiku oodatava eluea, sotsiaalse kaitse, töötervishoiu ja teiste tähtsate valdkondade statistikaga. Andmekogumise ettevalmistusfaasis teeb Statistikaamet koostööd Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, õiguskantsleri büroo jt riigiasutustega, kes on hiljem mooduli tulemuste tarbijad, analüüsijad ja vastava valdkonna poliitika kujundajad.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Ebaregulaarne statistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2017, 2018