Tööjõu-uuringu moodul „Noored tööturul“ 2017

Statistikatöö nimetus

Tööjõu-uuringu moodul „Noored tööturul“

Statistikatöö kood

40712

Eesmärk

2016. aasta tööjõu-uuring sisaldab kõikides ELi riikides lisamoodulit „Noored tööturul“. Mooduli teema lähtub strateegia „Europe 2020“ ja ELi initsiatiivi „Youth on the Move“ eesmärkide mõõtmise vajadusest. Noored on eriline töötururühm, sest ühest küljest on neil töö leidmine keerulisem kui kogenud töötajatel, samal ajal mõjutab tööelu algus märkimisväärselt inimese hilisemat käekäiku tööturul. Moodul annab teavet noorte hariduse, tööelu alguse ning töö ja hariduse kokkusobivuse kohta. Noorte tööturuolukorda uuriti tööjõu-uuringu lisamooduliga viimati 2009. aastal.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Ebaregulaarne statistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses

Komisjoni määrus (EL) nr 318/2013, 8. aprill 2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (EMPs kohaldatav tekst)

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2015, 2016, 2017