Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“ 2017

Statistikatöö nimetus

Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“

Statistikatöö kood

40713

Eesmärk

2017. aasta tööjõu-uuring sisaldab kõikides Euroopa Liidu riikides lisamoodulit „Ettevõtjad ja FIEd“.

Lisamooduli eesmärk on anda teavet ettevõtete ja FIEde osalemise kohta tööturul, nende tööhõive eripärade ning töötingimuste kohta võrreldes palgatöötajatega. Ettevõtjad on tähelepanu keskmes seoses töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamise poliitiliste eesmärkidega. Eestis moodustavad ettevõtjad mitte väga laia, kuid märkimisväärselt kirju ning suureneva töötururühma. Eraldi ettevõtjaid käsitlevat moodulit ei ole tööjõu-uuringus varem olnud ning ning moodulist saadav teave on unikaalne.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Ebaregulaarne statistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses

Komisjoni määrus (EL) nr 318/2013, 8. aprill 2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (EMPs kohaldatav tekst)

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2016, 2017, 2018