Tööjõu-uuringu moodul „Töö- ja pereelu kokkusobitamine“ 2017

Statistikatöö nimetus

Tööjõu-uuringu moodul „Töö- ja pereelu kokkusobitamine“

Statistikatöö kood

40714

Eesmärk

2018. aasta tööjõu-uuring sisaldab kõikides Euroopa Liidu riikides lisamoodulit „Töö- ja pereelu kokkusobitamine“.

Töö- ja pereelu paindlik kokkusobitamine on üks tööelukvaliteedi mõõtmetest ning seotud ELi tööhõiveprogrammiga, mis näeb ette naiste tööhõive suurendamist ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist. Mooduli eesmärk on anda teavet töö- ja pereelu kokkusobitamise võimaluste kohta eri elanikkonnarühmades ja see sisaldab andmeid tööaja ja töötingimuste paindlikkuse, lapsehoiu ja lähedaste hooldamise võimaluste kohta jne. Eelmine selleteemaline moodul oli tööjõu-uuringus 2010. aastal.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Ebaregulaarne statistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2017, 2018, 2019