Teemakogumik 2017

Statistikatöö nimetus

Teemakogumik

Statistikatöö kood

50019

Eesmärk

Kogumiku eesmärk on pakkuda tarbijatele objektiivset ja analüütilist ülevaadet peamistest ning kõige olulisematest tööturu ja majanduse arengutest. Kogumiku artiklite puhul peetakse oluliseks tööturu ja majanduse käsitlemist nii teineteisega sidusana kui ka mõlema valdkonna puhul erinevate aspektide kajastamist. Vaatluse all on nii tööturu kui ka majanduse trendid ning nende erinevused sõltuvalt sotsiaaldemograafilistest rühmadest.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Statistiline analüüs

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

Riigisisene tellimus

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2017, 2018, 2019