Piirkondliku arengu kogumik 2017

Statistikatöö nimetus

Piirkondliku arengu kogumik

Statistikatöö kood

50103

Eesmärk

Statistikatöö eesmärk on pakkuda analüütilist ülevaadet Eesti piirkondliku arengu kohta eri aspektidest ning viia analüüsi tulemused Eesti piirkondliku arengu võtmerühmadeni – kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude liikmed, ministeeriumite regionaalvaldkonnaga tegelevad spetsialistid. Samuti on eesmärk parandada ühiskonna statistilist kirjaoskust ja anda objektiivne ülevaade Eesti regionaalarengule seatud eesmärkide täitmisest.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Statistiline analüüs

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

Riigisisene tellimus

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019