Registreeritud liiklusvahendid 2020

Statistikatöö nimetus

Registreeritud liiklusvahendid

Statistikatöö kood

22027

Eesmärk

Transpordivahendite statistika mõõdab liiklusregistris, tsiviilõhusõidukite registris, raudteeliiklusregistris, Eesti laevaregistrites ning trammi- ja trollitranspordiettevõtte registreeritud sõidukite andmeid, võimaldab neid analüüsida ajas ning võrrelda ruumis.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Põhistatistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

Rahvusvaheline tellimus

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Euro-SDMX metaandmete struktuurile (ESMS) vastav kirjeldus, mis iseloomustab selle statistikatöö kõiki aastaid

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlus­periood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organisatsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuriüksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Rita Raudjärv

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Postiaadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

rita.raudjarv@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9228

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Sõidukid tüübi järgi; liiklusregistris arvel olevad sõidukid, liikurmasinad ja traktorihaagised; esmaselt registreeritud sõidukid, liikurmasinad ja traktorihaagised

Tsiviilõhusõidukid registris

Eesti laevaregistritesse kantud merelaevad

Raudteeliiklusregistris arvel olev raudteeveerem liigi järgi

Trammid ja trollid

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Ei kasutata

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Eri registrites registreeritud sõidukid

Liiklusseaduse järgi registreerib trollibusse ja tramme ning nende haagiseid ja peab nende üle arvestust omanik.

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Buss – rohkem kui 9 istekohaga mehhaniseeritud maanteetranspordivahend sõitjate vedamiseks.

Dedveit – vabapardamärgi suvise süvisejooneni koormatud laeva lasti, varude, kütuse, sõitjate ja laevapere kogumass tonnides.

Esmaselt registreeritud sõiduk – maanteetranspordivahend, mille esmane registreerimine on toimunud Eestis.

Haagis – mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk.

Kogumahutavus – (ehk brutotonnaaž, GT, ingl ’gross tonnage’) näitab laevaruumide mahutavust. Ühikuta suurus.

Kopter – õhust raskem õhusõiduk, mille tõstejõud moodustub peamiselt õhu vastumõjul kandetiiviku(te)le, mis pöörlevad jõuseadme abil ümber vertikaalile lähedaste telgede.

Laevapereta prahitud laevade register – Veeteede Ameti peetav register, kuhu kantakse merelaev, mis võib kanda Eesti riigilippu.

Laevaregister – register, kuhu kantakse merelaev, mis peab kandma või võib kanda Eesti riigilippu ning mille üldpikkus on vähemalt 12 m. Samuti kantakse laevaregistrisse vähemalt 12 m pikk siseveelaev, mille omanik on füüsiline isik elukohaga Eestis või Eesti juriidiline isik. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 m. Omaniku soovil võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on nimetatud üldpikkusest lühem.

Lennuk – õhust raskem õhusõiduk, mille liikuma panemiseks kasutatakse jõuseadet ja mille tõstejõud õhus moodustub peamiselt aerodünaamiliste protsesside mõjul lennutingimustes liikumatuteks jäävatele kandepindadele.

Liikurmasin – ratastel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mille suurim valmistajakiirus on rohkem kui 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Mootorsõiduk – mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, mopeedi ega mootori jõul liikuvat rööbassõidukit.

Muu õhusõiduk – õhupall, purilennuk, moto-deltaplaan.

Prahtimine – laeva rentimine.

Puhasmahutavus – (ehk netotonnaaž, NT, ingl ’net tonnage’) näitab lasti- ja reisijateruumide, s.o tulu andvate ruumide mahutavust. Ühikuta suurus.

Sõiduauto – mehhaniseeritud maanteetranspordivahend, mis ei ole mootorratas ja mis on mõeldud sõitjate veoks ning milles on vähem kui 10 istekohta.

Tramm – rohkem kui 9 istekohaga maanteetranspordivahend sõitjate vedamiseks, mis liigub rööbastel ja mis on ühendatud elektriõhuliinidega või mis liigub diiselmootori jõul. Trammitee on üldjuhul ühendatud linnateede süsteemi.

Trammide ja trollide arv – trammide ja trollide arv aasta lõpul.

Troll – rohkem kui 9 istekohaga maanteetranspordivahend sõitjate vedamiseks, mis on ühendatud elektriõhuliinidega ega liigu rööbastel.

Tsiviilõhusõiduk – õhusõiduk, mis on kasutusotstarbe järgi mõeldud lendamiseks sisemaistel ja rahvusvahelistel tsiviilkommertsliinidel või seaduslikuks kasutamiseks tsiviil-, era- või äriotstarbel.

Veoauto – ainult või peamiselt kaubaveoks ette nähtud, jäigalt kinnitatud raamiga sõiduk.

Väikelennuk – lennuk, mille sertifitseeritud maksimaalne stardimass on 5700 kg või vähem.

Õhusõiduk – sõiduk, mille tõstejõud atmosfääris moodustub õhu vastumõjul, välja arvatud maa- või veepinnalt põrkunud õhu vastumõju. Õhusõidukid jagunevad riiklikeks ja tsiviilõhusõidukiteks. Riiklik õhusõiduk on õhusõiduk, mida kasutatakse kaitseväe-, tolli- või politseiteenistuses. Õhusõiduk, mida ei kasutata nimetatud teenistustes, loetakse tsiviilõhusõidukiks.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Liiklusvahend

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eestis registreeritud maantee-, raudtee-, vee- ja õhusõidukid

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti – andmed maanteesõidukite, õhusõidukite, raudteeveeremi, merelaevade ning trammide ja trollide kohta

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

Maanteesõidukid 1990–…

Õhusõidukid 1994–…

Veesõidukid 2000–…

Raudteeveerem 2009–…

Trammid ja trollid 1980–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Liiklusvahendite arv

Ekspluateeritava trammitee ja trolliliini pikkus (km)

Trammivagunite ja trollide arv

5. Vaatlus­periood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kuu

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsus­poliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Transport / Registreeritud liiklusvahendid“ tabelis:

TS322: Esmaselt registreeritud sõidukid (kuud)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei kasutata

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Transpordistatistika sõnastik (koostanud Eurostati, ITFi ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaatidevaheline transpordistatistika töörühm)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_ET.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maaeluministeerium

Keskkonnaministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Aasta andmed avaldatakse 85 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 85) ja 190 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 190).

Kuuandmed avaldatakse 15 päeva pärast aruandekuu lõppu (T + 15).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on rahvusvaheliselt võrreldavad, vastates Eurostati/OECD/UNECE transpordi ühisküsimustiku määratlustele.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Alates 1994. aastast ei kajasta statistilised andmed sõidukeid, mida ei ole aastaid tehniliselt kontrollitud. Autoregistri andmebaasi korrastamisel jäeti välja 1. juuliks 2001. aastal ümberregistreerimata autod.

Alates 2017. aastast ei avaldata sõidukeid haldusüksuste järgi.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Ei ole rakendatav

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 7,2 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 6,6

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Liiklusregister 3,5

Sõidukite arvelevõtmine 3,5

Laevaregistrid 3,5

Õhusõidukite register 3,5

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel või järgmise perioodi (kuu, aasta) andmete valmimisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Liiklusseaduse järgi registreerib trollibusse ja tramme ning nende haagiseid ja peab nende üle arvestust omanik.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Maanteeameti liiklusregistri andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikuga „Liiklusregister“.

Tehnilise Järelevalve Ameti raudteeliiklusregistri andmeid kogutakse riikliku statistika küsimustikuga „Raudtee ja veeremi olem“.

Veeteede Ameti laevaregistri andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikuga „Laevaregister“.

Lennuameti tsiviilõhusõidukite riikliku registri andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikuga „Õhusõidukite register“.

Maanteeameti liiklusregistri sõidukite andmebaasi andmeid kogutakse riikliku statistika kuuküsimustikuga „Sõidukite arvelevõtmine“.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ning sisaldavad juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikega „Liiklusregister“, „Laevaregistrid“, „Õhusõidukite register“, „Trammi- ja trollitranspordi olem“ ja kuuküsimustikuga „Sõidukite arvelevõtmine“.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmeid valideerib nende haldaja.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Alates 2016. aastast on statistikatööga „Registreeritud liiklusvahendid“ (22027) liidetud statistikatöö „Esmaselt registreeritud sõidukid“ (22028) ning varasemast statistikatööst „Transpordi üldandmed“ (22029) trammi- ja trollitranspordi olemit kajastav osa.

Alates 2017. aastast vähendatakse statistikatöö siseriiklikku osa (maakondlik statistika).