Veetransport 2020

Statistikatöö nimetus

Veetransport

Statistikatöö kood

22031

Eesmärk

Statistikatöö eesmärk on anda teavet sõitjate ja kaupade veost meresadamate kaudu, laevaliiklusest ja Eesti meretranspordiettevõtete veondustegevusest, samuti anda ülevaade muutuste kohta merevedudel. Uuringu andmeid kasutatakse tarbijahinnaindeksi arvutamiseks. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud uuringut kauba- ja sõitjateveo kohta sadamate kaudu tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nende riikide kauba- ja sõitjateveo muutusi sadamates.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Põhistatistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/42/EÜ, 6. mai 2009, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Euro-SDMX metaandmete struktuurile (ESMS) vastav kirjeldus, mis iseloomustab selle statistikatöö kõiki aastaid

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlus­periood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organisatsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuriüksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Piret Pukk

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Postiaadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

piret.pukk@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9293

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Aasta: merekonteinerite vedu sadamate kaudu

Kvartal: rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu; sõitjatevedu merel; sõidukite vedu sadamate kaudu; kaubavedu sadamate kaudu kaubagrupi järgi; kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu lastiliigi järgi ja sadamate kaupa; rahvusvaheline laevaliiklus sadamate kaudu laeva tüübi ja lipuriigi järgi

Kuu: kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Rannikualad (RAN)

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 (TSK 2007)

Laevade riikkondsus (LRK)

Laevade suurusklassid (GT) (LSKL_GT)

Lastiliikide liigitus (LLL)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Veetranspordiettevõtted EMTAK 50, sadamad

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast. Veeteetranspordi statistikas ei käsitleta välismaa äriühingu filiaale ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Kaubakonteiner – veovahend, mis on püsiv ja seetõttu piisavalt tugev korduvkasutuseks; spetsiaalselt ehitatud ühe või mitme veoliigiga kaubaveo hõlbustamiseks kaupa vahepeal ümber laadimata; varustatud seadistega, mis võimaldavad hõlpsat käsitsemist, eelkõige ümberlaadimist ühelt veoliigilt teisele; ehitatud nii, et seda on lihtne täita ja tühjendada; vähemalt 20 jalga pikk. Peale selle peab saama konteinereid virnastada ja nende sisemaht peab olema vähemalt 1 m³. Konteineriteks ei loeta vahetatavaid kaubaümbriseid.

Laevareis – liikumine reisi lähtesadamast reisi sihtsadamasse. See võib olla üks ja sama sadam.

Laeva kogumahutavus (gross tonnage) – kogumahutavus on laeva kogusuurus mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni sätete kohaselt, ühikuta suurus.

Lastiliigid kokku – näitab eri omadustega transpordivooge. Peamised lastiliigid on vedellast, puistlast, konteinerid, veeremlast jm mitteühikuline segalast. Liigitus on seotud meretranspordi ja lasti käitlemise vajadustega ega ole mõeldud tooteliigituse abil kaubanduse jm majandusstatistikaga seostamiseks.

Lastimine – kauba laevale laadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga. Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Lossimine – kauba laevalt mahalaadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga. Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Meresadam – veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised.

Põhisadamad – valitud sadamad, kus lastitakse ja lossitakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu.

Reis – merelaevade transporditeenus, mida osutatakse graafiku ja avaldatud sõiduplaani järgi või nii sageli ja regulaarselt, et moodustub selgelt süstemaatiline sõitude jada.

Reiside arv – laeva liikumiste arv reisi lähtesadamast reisi sihtsadamasse. Laeva edasi-tagasi liikumine liinil loetakse üheks reisiks, kui reisi lähtesadam ja reisi sihtsadam on üks ja sama sadam.

Sõidukid – sõiduautod, bussid, veoautod, haagised ja muud sõidukid.

Sõitjate arv – pardal olevate sõitjate arv merereisil. Laeva teenindavat personali ei loeta sõitjateks.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20-jalane ISO konteiner võrdub 1 TEUga.

Transiitkaup – kauba peale- ja mahalaadimise riik on välisriik, Eesti on transiitriik. Transiitkaup on ka riigipiiril ühelt transpordivahendilt teisele laaditud kaup.

Veomaht – veomahtude hindamisel kasutatakse sõitjateveo näitajatena teenindatud sõitjate arvu ja sõitjakäivet. Kaubaveonäitajad on veetud kauba kogus tonnides ja veosekäive.

Välismaale lähetatud sõitjad – Eesti ja välisriikide laevadega välismaale lähetatud sõitjad kokku.

Välismaalt ristluslaevaga saabunud sõitjad – ristluslaevadega välismaalt saabunud sõitjad kokku.

Välismaalt saabunud sõitjad – Eesti ja välisriikide laevadega välismaalt saabunud sõitjad kokku.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Meresadam

Ettevõte

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Meresadamate haldajad ning ettevõtted, mille põhitegevusala on veetransport

FREIM

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud loend tegutsevatest ettevõtetest, mille põhi- või kõrvaltegevusala on sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused või veetransport

Veeteede Ameti meresadamate loetelu

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

Kaubavedu sadamate kaudu 1993–…

Merekonteinerite vedu sadamate kaudu, merekonteinerite liikumine sadamas 1997–…

Laevaliiklus sadamate kaudu, rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2001–…

Laevaliiklus sadamate kaudu laeva tüübi järgi, sõitjatevedu merel, sõidukite vedu sadamate kaudu 2005–…

Eesti sadamaid külastanud laevade arv ja kogumahutavus 2005–…

Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu lastiliigi järgi 2010–…

Kaubavedu sadamate kaudu kaubagrupi järgi 2009–…

Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates 1991–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Laevad – arv; kogumahutavus – GT 1000; reisid – arv

Sõitjatevedu – sõitjate arv (tuhat sõitjat)

Kaubavedu – tonn, tuhat tonni, TEU, sõidukite arv

5. Vaatlus­periood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kuu

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/42/EÜ, 6. mai 2009, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega

MUUD ÕIGUSAKTID

2010/216/: Komisjoni otsus, 14. aprill 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

2012/186/: Komisjoni delegeeritud otsus, 3. veebruar 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsus­poliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Transport“ ja „Veetransport“ kord aastas. Pressiteadetega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Transport / Veetransport“ tabelites:

TS154: Rahvusvaheline laevaliiklus sadamate kaudu laeva tüübi ja lipuriigi järgi (kvartalid)

TS161: Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu (kvartalid)

TS162: Sõitjatevedu merel (kvartalid)

TS163: Sõidukite vedu sadamate kaudu (kvartalid)

TS175: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu lastiliigi järgi (kvartalid)

TS180: Kaubavedu sadamate kaudu kaubagrupi järgi (kvartalid)

TS1812: Merekonteinerite vedu sadamate kaudu

TS185: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates (kuud)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 21407 „Tarbijahinnaindeks“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“ ja 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Transpordistatistika sõnastik (koostanud Eurostati, ITFi ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaatidevaheline transpordistatistika töörühm)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_ET

Reference Manual on Maritime Transport Statistics, 2016

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/29567/3217334/Reference-Manual-December-2014.pdf/f8b97055-0885-4812-9dec-383bcbf573cc

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Avaldatakse statistika andmebaasi tabelis TS40 „Veondusettevõtete üldkogum, valim ja vastanud“

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Veeteede Amet

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 20 päeva pärast aruandekuu lõppu (T + 20), 80 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 80), 110 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 110) ja 80 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 80).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega, sest kasutatakse transpordistatistika kohta käivat ühtset metoodikat.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad, sest aegreas on kasutatud ühtset metoodikat.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Kauba- ja sõitjate veo mahuandmed on võrreldavad teiste transpordi statistikatööde samade näitajatega.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sisemine sidusus on tagatud, kasutades ühtset metoodikat andmete kogumisel ja samu arvutusreegleid andmete agregeerimisel.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 28,9 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 54,3

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Laevad sadamas 1,9

Lastimine-lossimine 1,5

Merevedu 0,7

Kaubavedu sadamate kaudu 1,9

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 3,1

Laevaliiklus 2,5

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel aasta jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis on 13 meresadamate haldajat ja 40 meretranspordiettevõtet. Vaadeldakse kõikselt.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) laevakülastuste andmed

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kvartal

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ning sisaldavad juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika kvartaliküsimustikega „Merevedu (kvartal)“, „Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu (kvartal)“, „Laevaliiklus (kvartal)“, „Kaubavedu sadamate kaudu (kvartal)“ ja „Lastimine-lossimine (kuu)“.

Veeteede Ameti Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) andmed edastatakse X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust eelmiste perioodide ja muude uuringute andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. See võib toimuda korduvalt, tuletatud muutuja võib põhineda omakorda varem tuletatud uutel muutujatel.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste mõõdikute arvutamine.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad