Täiskasvanute koolituse uuring

Mis uuring see on?

Täiskasvanute koolituse uuringu eesmärgiks on teha kindlaks elanike arvamus täiskasvanute koolituse praegusest olukorrast, subjektiivne nõudlus täiskasvanute koolituse järele, võimalike koolituses osalejate vajadused ja huvid, samuti täiskasvanute põhirühmade õppimisvõimalused ja nende kättesaadavus. Eesti täiskasvanute koolituse uuring on osa rahvusvahelisest uuringust, mida korraldatakse harmoniseeritud metoodika alusel kõikides Euroopa Liidu riikides. Eelmised uuringud, millest võttis osa ka Eesti, toimusid 2007. ja 2011. aastal.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Eesti täiskasvanute koolituse uuring on isikupõhine ja hõlmab ligikaudu 6000 isikut, kes on välja valitud 20- 64 aastaste Eesti elanike seast juhusliku valiku teel võttes sealjuures arvesse elanike vanust ja sugu. Valimisse sattunuid küsitletakse sõltumata sellest, kas nad on tasemehariduses või koolitustel osalenud või mitte. Kui olete sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Täiskasvanute koolituse riikliku poliitika väljatöötamiseks on eelkõige vaja asjakohast teavet. Uuring võimaldab saada informatsiooni, kui palju inimesi osaleb täiskasvanuna formaalses või mitte formaalses haridussüsteemis ning millises valdkonnas ennast täiendatakse. Uuringu tulemusena saab teada mil määral on inimesed teadlikud koolitusvõimalustest, kui kättesaadavad on õppimisvõimalused ning kuivõrd rahul ollakse praeguse täiskasvanute koolituse süsteemiga. Eesti täiskasvanute koolituse uuringu tulemused avaldab Statistikaamet oma andmebaasis.

Uuringu kvaliteedi- ja metaandmed

Kontaktisik

Kaire Raasik
juhtivanalüütik
sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
tel 625 8483
kaire dot raasik at stat dot ee