Teabenõuded ja tellimustööd

Teabenõue

Teabenõue võimaldab saada teavet avaldatud riikliku statistika, Statistikaameti ja tema tegevuse kohta. Teabenõudele vastatakse üldjuhul tasuta viie tööpäeva jooksul. Teabenõudele vastatakse telefoni, e-posti või kirja teel.

Kui taotletud teave on avaldatud mingis kindlas teabeallikas, saadab taotletud info Statistikaameti konsultant. Kui teabenõudele saab vastuse mitmest teabeallikast, juhatatakse taotleja nende teabeallikate juurde.

Esita teabenõue

Juriidiline või füüsiline isik saab esitada Statistikaametile taotluse enda andmetega tutvumiseks. Andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine.


Tellimustööd

Tellimustööna esitatakse detailsemat infot, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis. Tellimustöö täitmine nõuab andmete lisatöötlust või analüüsi.

Statistikaamet järgib tellimustööde täitmisel riikliku statistika kvaliteedikriteeriume (asjakohasus, täpsus, ajakohasus, õigeaegsus, kättesaadavus ja selgus, võrreldavus, sidusus) ja põhimõtteid (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, tasuvus).

Detailsemat statistikat saab tellida kõigi statistikavaldkondade kohta. Tellida saab ka asukohainfoga seotud 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi, digitaalseid loenduskaarte, loenduskaarte pdf-failina, teemakaarte ja majandusüksuste andmeid vastavalt riikliku statistika seaduse § 35 lõikele 4. Tellimustöö on tasuline. Tellimustöö hind sõltub tööle kulutatud ajast. Ühe töötunni maksumus sõltuvalt töö keerukusest on 13-18 eurot. Standarditud tellimustöödel on eraldi hinnakiri.

Pärast tellimuse saamist saadab Statistikaamet tellijale arve. Tellimustöö täidetakse üldjuhul kahe nädala jooksul eeldusel, et raha on laekunud arvel näidatud kontole. Kui raha laekub hiljem kui 10 päeva pärast arve esitamist, täidetakse tellimus 3 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist. Juhul kui tellimuse täitmine võtab aega rohkem kui kaks nädalat, teavitatakse sellest tellijat.

Tellimus täidetakse e-posti või kirja teel.


Kiirteenuse täitmine

Rahandussuhtarvude ja väliskaubandusstatistika standardtellimustöid saab tellida kiirteenusena, mis täidetakse kolme tööpäeva jooksul. Kiirteenuse eest saab maksta ülekandega (esitades Statistikaametile maksekorralduse arve tasumise kohta).


Rahandussuhtarvude tellimine

Rahandussuhtarvude abil on igal ettevõtjal võimalik võrrelda oma äriühingu majandustulemusi sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmistega. Tabelis on üle 60 suhtarvu. Täpsem info

Tellida saab:

 • Rahandussuhtarvude tabel tellija äriühinguga sama või sarnase tegevusala ja töötajate arvuga äriühingute kohta — 7 eurot, kiirteenusena 14 eurot;
 • Rahandussuhtarvude tabel valitud tegevusala ja töötajate arvuga äriühingute kohta — 10 eurot, kiirteenusena 20 eurot;
 • Rahandussuhtarvude tabel valitud äriühingute kohta (vähemalt 10 äriühingut) — 13 eurot, kiirteenusena 26 eurot.

Hind kajastab statistilist informatsiooni ühe perioodi, ühe tegevusala ja konkreetse töötajate arvu kohta.

Telli


Väliskaubandusstatistika tellimine

Andmed üldkaubandussüsteemi järgi on kättesaadavad alates 1993. aastast ja põhikaubandussüsteemi järgi alates 1995. aastast. Andmed kajastavad eksport- ja importkauba kogust ja maksumust.

Tellida saab kindla kaubagrupi

 • Ekspordi ja impordi üldandmed, üks kaubakood ja üks periood — 4 eurot, kiirteenusena 8 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20);
 • Ekspordi ja impordi andmed riigiti, üks kaubakood ja üks periood — 7 eurot, kiirteenusena 14 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20).

Kaupade klassifitseerimisel on aluseks kombineeritud nomenklatuuri (KN) kaubakoodid.

Telli


Rahva ja eluruumide loenduste ruudustikupõhise statistika tellimine

Andmed (isiku, leibkonna ja eluruumi andmed) esitatakse ühetaoliste territoriaalsete üksuste ehk ruutude kaupa MapInfo / ESRI shp formaadis.

Ruutude suurused:

 • kogu Eesti 1 km x 1 km;
 • linnad ja nende tihedamini asustatud tagamaad 500 m x 500 m;
 • Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve territoorium 100 m x 100 m.

Ühe näitaja hind 15 eurot

Tasuta: REL 2011 rahvaarv ja kõik REL 2000 andmed (metoodika erinevuste tõttu ei ole REL 2000 ja REL 2011 andmed praegu võrreldavad).

REL 2011 näitajate nimekiri

REL 2000 näitajate nimekiri

Telli


Majandusüksuste andmete tellimine

Vastavalt riikliku statistika seaduse § 35 lõikele 4 saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid:

 • registrikood – äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood;
 • nimi ja aadress – majandusüksuse (v.a. toimla) nimi ja juriidiline aadress;
 • õiguslik vorm – vastavalt õiguslike vormide liigitusele;
 • tegevusala – vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 liigitusele;
 • suurusrühm, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute aasta keskmise arvu järgi (0 – 9, 10 – 49, 50 – 249, vähemalt 250);
 • suurusrühm, millesse üksus kuulub aasta müügitulu järgi (0 – 0,09; 0,1 – 0,9; 1,0 – 1,9; 2,0 – 4,9; vähemalt 5,0 miljonit eurot);

Ühe majandusüksuse ühe aasta andmete hind on 1 euro.

Telli


Muu statistilise info tellimine

Peale väliskaubandusstatistika, majandusüksuste andmete ja rahandussuhtarvude on võimalik tellida

 • teiste valdkondade detailsemat statistikat — tunnihinna alusel;
 • digitaalseid loenduskaarte — tunnihinna alusel;
 • teemakaarte — tunnihinna alusel.

Telli

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.