Teabenõuded ja tellimustööd

Teabenõue

Teabenõue võimaldab saada teavet avaldatud riikliku statistika, Statistikaameti ja tema tegevuse kohta. Teabenõuetele vastamine toimub esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Teabenõuedele vastatakse telefoni, e-posti, vestlusakna (online-chat) või kirja teel.

Kui taotletud teave on avaldatud mingis kindlas teabeallikas, saadab taotletud info Statistikaameti konsultant. Kui teabenõudele saab vastuse mitmest teabeallikast, juhatatakse taotleja nende teabeallikate juurde.

Esita teabenõue

Juriidiline või füüsiline isik saab esitada Statistikaametile taotluse enda andmetega tutvumiseks. Andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine.


Tellimustööd

Statistikaameti põhitegevus keskendub statistikaprogrammis kokkulepitud töödele, kuid oleme valmis arvestama iga tarbija soove ja pakume võimalust tellida detailsemat infot, kui on andmebaasis või statistikaväljaannetes.

Tellimustöö täitmine nõuab andmete lisatöötlust või analüüsi. Tellida saab andmeid, analüüse, asukohainfoga seotud ruumianalüüse, teemakaarte jm eri statistikavaldkondade kohta. Lisaks pakume võimalust tellida uuringuid alates andmekogumisest kuni põhjalike analüüside või eritoodeteni.

Tellimuse täitmine on tasuline, ühe töötunni maksumus jääb vahemikku 10–32 eurot, hind sõltub töö mahust ja keerukusest.

Tellimustöö täidetakse üldjuhul 10 tööpäeva jooksul eeldusel, et raha on laekunud arvel näidatud kontole. Kui tellimuse täitmine võtab aega rohkem kui 10 tööpäeva, teavitatakse sellest tellijat.

Statistikaamet on töötanud välja standarditud tellimustööd enam huvipakkuvate teemade kohta, nagu rahandussuhtarvud, väliskaubandusstatistika, majandusüksuste andmed ning rahva ja eluruumide loenduse ruudustikupõhine statistika. Standarditud tellimustöödel on eraldi hinnakiri.


Rahandussuhtarvude tellimine

Rahandussuhtarvude abil on igal ettevõtjal võimalik võrrelda oma äriühingu majandustulemusi sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmistega. Tabelis on üle 60 suhtarvu. Täpsem info

Tellida saab:

 1. Minu äriühinguga sama või sarnase tegevusala (EMTAK) ja töötajate arvuga äriühingute grupi kohta – 10 EUR aasta, kiirteenusena 20 EUR aasta
 2. Valitud tegevusala (EMTAK) ja töötajate arvuga äriühingute grupi kohta – 15 EUR aasta, kiirteenusena 30 EUR aasta 
 3. Valitud äriühingute grupi kohta (vähemalt 10 äriühingut) – 20 EUR aasta, kiirteenusena 40 EUR aasta

Hind kajastab statistilist informatsiooni ühe aasta, ühe tegevusala ja konkreetse töötajate arvu kohta.

Telli


Väliskaubandusstatistika tellimine

Andmed üldkaubandussüsteemi järgi on kättesaadavad alates 1993. aastast ja põhikaubandussüsteemi järgi alates 1995. aastast. Andmed kajastavad eksport- ja importkauba kogust ja maksumust.

Tellida saab kindla kaubagrupi

 • Ekspordi ja impordi üldandmed, üks kaubakood ja üks periood — 5 eurot, kiirteenusena 10 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20);
 • Ekspordi ja impordi andmed riigiti, üks kaubakood ja üks periood — 10 eurot, kiirteenusena 20 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20).

Kaupade klassifitseerimisel on aluseks kombineeritud nomenklatuuri (KN) kaubakoodid.

Telli

Väliskaubandusstatistika on uues andmebaasis esitatud põhjalikumalt kui vanas, peale rahalise väärtuse on kaheksakohalised kaubakoodid nüüd esitatud ka koguselises väärtuses. Vaata järele


Rahva ja eluruumide loenduste ruudustikupõhise statistika tellimine

Andmed (isiku, leibkonna ja eluruumi andmed) esitatakse ühetaoliste territoriaalsete üksuste ehk ruutude kaupa MapInfo / ESRI shp formaadis.

Ruutude suurused:

 • kogu Eesti 1 km x 1 km;
 • linnad ja nende tihedamini asustatud tagamaad 500 m x 500 m;
 • Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve territoorium 100 m x 100 m.

Hind tunnihinna alusel.

Tasuta: REL 2011 rahvaarv ja kõik REL 2000 andmed (metoodika erinevuste tõttu ei ole REL 2000 ja REL 2011 andmed praegu võrreldavad).

REL 2011 näitajate nimekiri

REL 2000 näitajate nimekiri

Telli


Majandusüksuste andmete tellimine

Vastavalt riikliku statistika seaduse § 35 lõikele 4 saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid:

 • registrikood – äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood;
 • nimi ja aadress – majandusüksuse (v.a. toimla) nimi ja juriidiline aadress;
 • õiguslik vorm – vastavalt õiguslike vormide liigitusele;
 • tegevusala – vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 liigitusele;
 • suurusrühm, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute aasta keskmise arvu järgi (0 – 9, 10 – 49, 50 – 249, vähemalt 250);
 • suurusrühm, millesse üksus kuulub aasta müügitulu järgi (0 – 0,09; 0,1 – 0,9; 1,0 – 1,9; 2,0 – 4,9; vähemalt 5,0 miljonit eurot);

Ühe majandusüksuse ühe aasta andmete hind on 1 euro.

Telli


Muu statistilise info tellimine

Peale väliskaubandusstatistika, majandusüksuste andmete ja rahandussuhtarvude on võimalik tellida

 • teiste valdkondade detailsemat statistikat — tunnihinna alusel;
 • digitaalseid loenduskaarte — tunnihinna alusel;
 • teemakaarte — tunnihinna alusel.

Telli

Näited analüütilistest tellimustöödest


Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.