Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2025

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uurimistöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“, 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus, tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Alampalk ja palgajaotus Eestis

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Annual Report on European SMEs 2015/2016

Töö tegija: London Economics
Töö alus: Euroopa Komisjoni tellimus
Valdkond: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: e-kaubandus, e-eksport
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus, infotehnoloogia ettevõtetes
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus

Töö tegija: Balti Uuringute Instituut
Töö alus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tellimus projekti "Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants" raames, INTERREG Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetusel
Valdkond: rahvastik, tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu Uuring 1995-2015 ja Eesti Tööelu Uuring 2015
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eksportimine ja toodangu volatiilsus: Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtete võrdlevuuring

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Exporter Dynamics Database

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Fernandes, A., Freund, C. and M. Pierola (2016). “Exporter Behavior, Country Size and Stage of Development: Evidence from the Exporter Dynamics Database” Journal of Development Economics Vol. 119, pp. 121–137
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2014
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Knowledge Transfer from Multinationals through Labour Mobility: Learning from Export Experience

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised (Nr 99)
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 2000–2010, maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumisele

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Rahandusministeeriumi tellimus
Valdkond: rahandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Sotsiaaluuring 2012, Leibkonna eelarve uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi