Tööelu-uuring

Mis uuring see on?

Tööelu-uuring (TEU) on üleriigiline töösuhteid ja laiemalt tööelu käsitlev küsitlusuuring. Uuringu eesmärk on koguda teavet töö- ja tööajakorralduse, töötervishoiu, töötasustamise, töötajate arendamise, kaasamise ja kollektiivse töösuhte kohta Eestis, hinnata kõike seda mõjutavaid tegureid ning võrrelda toimunud muutusi ajas.

Uuringus käsitletakse nimetatud teemasid, küsitledes nii ettevõtte/asutuse juhti või esindajat kui ka töötajaid. Uuring korraldatakse nii seetõttu, et töötaja ja ettevõtte/asutuse juht teavad vastuseid erinevatele küsimustele. Näiteks juht ei pruugi teada, kas töötaja kuulub ametiühingusse, töötaja aga ei pruugi teada, kui paljud ettevõtte/asutuse töötajad töötavad tähtajatu lepinguga.

Samuti võivad erineda töötaja ja ettevõtte/asutuse juhi hinnangud tööelule ja töösuhete tugevusele või nõrkusele, sest nende ootused ja roll ettevõttes/asutuses on erinevad. Näiteks võib töötaja rahulolu töösuhtega ettevõtte/asutuse juhi omast erineda. Mõlemalt töösuhte osaliselt andmete kogumine aitab saada tööelust ja -suhetest terviklikuma pildi. Selline andmekogumine võimaldab teha statistikat nii ettevõtete/asutuste kui ka töötajate kohta.

Töötajate osa eesti- ja venekeelse ankeediga saab täpsemalt tutvuda leheküljel http://www.stat.ee/30708.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Ettevõtted/asutused satuvad TEU valimisse juhuvaliku teel Statistikaameti majandusüksuste registrist. Küsitluses osalenud ettevõtete töötajate seast leitakse omakorda juhuvaliku abil töötajate küsitlusele vastajad. See, mitu vastajat ettevõttest valitakse, oleneb ettevõtte töötajate koguarvust. Juhul kui olete sattunud töötajate osa valimisse, saate küsimustikku täita eSTATi veebikeskkonnas ajavahemikul 16.03.‒31.03.2015. Kui Teil ei ole võimalik küsimustikku veebis täita, külastab Teid ajavahemikul 01.04.–30.06.2015 asjakohase väljaõppe saanud Statistikaameti küsitleja. Teie või Teie ettevõtte/asutuse nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

TEU-ga kogutud andmeid kasutatakse tööpoliitika analüüsiks ja sellega seotud teadustööks. Need andmed annavad väärtuslikku infot selle kohta, kuidas hindavad tööelu olukorda nii töötajad kui ka tööandjad, samuti saab andmete põhjal tuvastada probleeme ja kavandada tegevusi nende lahendamiseks. TEU-põhist statistikat avaldab Statistikaamet üldistatult statistika andmebaasis (praegu on seal 2009. aasta uuringu tulemused, uued andmed lisatakse 2015. aasta oktoobri lõpus) ja seda kasutatakse paljudes analüüsides (nt Eesti tööelu-uuring 2009).

Kontaktisik

Eveli Voolens
analüütik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
tel 625 9334
eveli dot voolens at stat dot ee