Tööjõu-uuringu prooviuuring

Mis uuring see on?

Tööjõu-uuringu eesmärk on usaldusväärselt hinnata Eesti tööturu olukorda ning saada ülevaade elanike majanduslikust aktiivsusest: tööhõivest, töötusest ja tööoludest.

Sotsiaalstatistika raammääruse IESS (Integrated European Social Statistics) rakendumise tõttu 2021. aastal muudetakse senist tööjõu-uuringu metoodikat ja küsimustikke. Prooviuuringu eesmärk on korraldada küsitlus uute küsimustike ja metoodikaga, et tagada metoodika usaldusväärsus ja vajaduse korral parendada küsimustikke.

Eesti tööjõu-uuringu eesti- ja venekeelsed küsimustikud

Kuidas uuringusse satutakse?

Prooviuuringusse satutakse rahvastiku statistilise registri põhjal juhuvaliku alusel. Valimisse sattunud isik kaasab uuringusse ka oma leibkonna, seega küsitletakse kõiki 15–89-aastasi leibkonnaliikmeid.

Valimisse sattunud isiku nime ja aadressi teavad üksnes küsitleja ning küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse üldistatuna, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab, et kõigi vastajate andmed on kaitstud riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele: riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine asendada uuringusse sattunud isikut. Uuringus osalemisest on õigus keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Igalt vastajalt saadud info on tähtis, et meid kõiki mõjutavate otsuste langetamisel saaks riik tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Prooviuuringu andmeid kasutatakse eelkõige küsimustiku ja uuringumetoodika parendamiseks.