Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Töötamise registrisse ametinimetuse ja töökoha aadressi andmete lisamine

Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt tuleb tööandjal kanda Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötamise registrisse (TÖR) iga töötaja ametinimetus ning töökoha aadress.

 1. Töötamise registrit (TÖR) haldab Maksu- ja tolliamet (MTA). Töötamise registreerimise asukoha leidmisel, registreerimise keskkonda sisselogimise ning muude rakendusega seotud küsimuste korral aitab MTA klienditugi telefonidel 880 0812 (äriklientide nõustamine) ja 880 0815 (e-maksuameti info).

  Töötamise registreerimisest, ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimisest

  Juhised töökoha aadressi märkimiseks
   
 2. Ametikoha märkimisel saate abi Statistikaametilt telefonil 625 9100. 

  Juhised ametinimetuse märkimiseks

Korduma kippuvad küsimused ametikoha märkimisel

 1. Ei osata otsida /ei leita ametinimetust
 2. Ei osata sisestada töökoha aadressi
 3. Ei osata valida väikeste perefirma töötajate ametinimetust

Nende probleemide puhul soovitame:

 1. Ametinimetuse otsingut soovitame alustada ametinimetuse või selle osa järgi otsimisega. Järgnevalt valida valikust kõige sobivam ametinimetus. Sobiva vaste mitteleidmisel soovitame otsida ka tähenduselt lähedaste sõna järgi, näiteks sekretär, juhiabi, asjaajaja.
 2. Töökoha aadressi soovitame sisestada käsitsi valides „sisestan aadressi käsitsi“. Sel juhul avaneb aadressiosade kaupa sisestamise vaade,  mis sisaldab otsinguid ja millest saab valida õige aadressiosa.
 3. Perefirmade töötajate ametinimetus valida vastavalt sellele, millise tööd tegemiseks panustab inimene kõige rohkem tööaega. Näiteks kui ühemehefirma pakub kivikatuste ehitamise teenust ja sellele kulub kõige rohkem inimese töötunde, siis valida ametinimetus 71210004 Kivikatuste ehitaja

Ametinimetuse ja töökoha aadressi valimisel on abiks ka juhendid, samalt aadressilt on leitavad ka töötamise registri kasutamise videojuhendid.

Mis on muudatuse eesmärk?

Eesmärk on koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat ning korraldada registripõhine rahvaloendus.

Eestis on kasutusel ligi 700 000 ametinimetust. Ametnimetuse ja töökoha asukoha andmeid vajavad Statistikaamet, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, SA Kutsekoda, Tööinspektsioon, Kaitseministeerium, kohalikud omavalitsused jne.

Keda muudatus mõjutab?

Muudatus mõjutab kõiki tööandjaid, kes peavad tegema kandeid TÖR-i.

Mis on olulisemad uuendused?

Tööandjale lisandub kohustus kanda TÖR-i töötaja ametinimetus riigisisese ametite klassifikaatori alusel, kui see puudub, siis rahvusvahelise tööorganisatsiooni rahvusvahelise ametite klassifikaatori 2008 (ISCO-08) kohaselt. Kui sobiv klassifikatsioon puudub, märgitakse tööülesannete sisust lähtudes lähim ametinimetus. Statistikaamet on koostanud juhendi, kuidas ametinimetus TÖR-is märkida. Vaata ka ametite klassifikaatorit

Tööandjal tuleb TÖR-i kanda ka töökoha aadress, kus töötaja peab tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitamine, objektide valve, või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht. Tööobjektid, näiteks valvatavad korterid, pooleliolevad ehitusobjektid jms, ei ole töökohad. Statistikaamet on koostanud töökoha aadressi registreerimise nõuete juhendi, mis abistab tööandjat andmete sisestamisel. Aadressid märgitakse Maa-ameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi.

Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb märkida TÖR-i siis, kui inimene töötab töölepingu alusel. Kui inimene teeb tööd võlaõigusseaduse kohase lepingu alusel, siis ei tule täiendavaid andmeid TÖR-i kanda.

Millal on kavas muudatus jõustada?

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmise määrus nr 111 on 06.12.2018 vastu võetud, põhimääruse 01. jaanuarist 2019 jõustuv redaktsioon on avaldatud RT I, 11.12.2018, 8.

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Veebikoolitused „Ametite klassifikaatori kasutamine ning töökoha aadressi määramine ja märkimine“