Töötamise registrisse ametinimetuse ja töökoha aadressi andmete lisamine

Rahandusministeerium on ette valmistanud määruse eelnõu, mille kohaselt tuleb tööandjal kanda Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötamise registrisse (TÖR) iga töötaja ametinimetus ning töökoha aadress. MTA on TÖR-is vastavad väljad juba avanud, mitteresidentide kohta on väljade täitmine kohustuslik, residentide kohta praegu veel vabatahtlik.

Mis on muudatuse eesmärk?

Eesmärk on koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat ning korraldada registripõhine rahvaloendus.

Eestis on kasutusel ligi 700 000 ametinimetust. Ametnimetuse ja töökoha asukoha andmeid vajavad Statistikaamet, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, SA Kutsekoda, Tööinspektsioon, Kaitseministeerium, kohalikud omavalitsused jne.

Keda muudatus mõjutab?

Muudatus mõjutab kõiki tööandjaid, kes peavad tegema kandeid TÖR-i.

Mis on olulisemad uuendused?

Tööandjale lisandub kohustus kanda TÖR-i töötaja ametinimetus riigisisese ametite klassifikaatori alusel, kui see puudub, siis rahvusvahelise tööorganisatsiooni rahvusvahelise ametite klassifikaatori 2008 (ISCO-08) kohaselt. Kui sobiv klassifikatsioon puudub, märgitakse tööülesannete sisust lähtudes lähim ametinimetus. Statistikaamet on koostanud juhendi, kuidas ametinimetus TÖR-is märkida. Vaata ka ametite klassifikaatorit.

Tööandjal tuleb edaspidi kanda TÖR-i ka töökoha aadress, kus töötaja peab tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitamine, objektide valve, või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht. Tööobjektid, näiteks valvatavad korterid, pooleliolevad ehitusobjektid jms, ei ole töökohad. Statistikaamet on koostanud töökoha aadressi registreerimise nõuete juhendi, mis abistab tööandjat andmete sisestamisel. Aadressid märgitakse Maa-ameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi.

Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb märkida TÖR-i siis, kui inimene töötab töölepingu alusel. Kui inimene teeb tööd võlaõigusseaduse kohase lepingu alusel, siis ei tule täiendavaid andmeid TÖR-i kanda.

Millal on kavas muudatus jõustada?

Määruse muudatus on kavas jõustada 1. jaanuaril 2019. Eelnõuga saad tutvuda SIIN ja seletuskirjaga SIIN.

Veebikoolitused „Ametite klassifikaatori kasutamine ning töökoha aadressi määramine ja märkimine“

Koolituse slaidid