Tööturu kiirstatistikas uuenesid andmed ja metoodika

Statistikaamet

Täna uuendasime taas tööturu kiirstatistikat eelmise nädala (06.-12.04) andmetega ja viisime mõned muudatused sisse ka metoodikas.

Tööturu kiirstatistikas uuenesid andmed ja metoodika

Töösuhete arvu puhul otsustasime selguse eesmärgil, et võtame edaspidi aluseks töösuhete üldarvu pühapäevase seisu, sest siis on ka lõppenud lepingud vastaval nädalal arvesse võetud. Muudatus puudutab pea kõiki jooniseid, välja arvatud „Uued, lõpetatud ja peatatud töösuhted alates 2020. aasta 2. nädalast“ ja „Lõpetatud töösuhted lõpetamise põhjuse järgi“.

Joonisel „Töösuhete arvu muutus tegevusala järgi“ otsustasime näidata töösuhete arvu muutust mitte eelmise nädalaga võrreldes, vaid aasta algusega võrreldes. Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu suhteline muutus protsentides võrreldes aasta esimese nädala lõpuga (5. jaanuar) ettevõtte või organisatsiooni tegevusala järgi.

Alates aprillist avaldame kiirstatistikat siinsel tööturul toimuva kohta, kuna koroonaviirusega kaasnenud majanduskriisi mõjud tööturule on ilmnenud ka Eestis. Interaktiivsetel joonistel anname töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaate Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näitame, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Tööturu kiirstatistikat värskendame statistikaameti kodulehel www.stat.ee/tooturu-kiirstatistika uute andmete saabumisel igal nädalal.