Ajakava

9:30 – 10:00 Osalejate registreerimine
Hommikukohv
10:00 – 10:45 Konverentsi avasõnad
10:00 – 10:20

Statistika uued väljakutsed – Mart Mägi, Statistikaameti peadirektor

Statistikaameti eesmärk on lähiaastatel luua statistikatööde tegemiseks ja tarbijate teenindamiseks selline äritehnoloogiline keskkond, mis oleks esirinnas mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas.

10:20 – 10:45

Tarbija on kuningas – Emanuele Baldacci, Eurostati metoodika, ettevõtete statistika- ja infotehnoloogiateenuste direktor

Andmemaastik muutub kiiresti, kuid statistika tarbijad soovivad, et info oleks õigeaegne, usaldusväärne ja neile kohandatud. Seetõttu on tarbijate vajaduste väljaselgitamine ja otsuste tegemist abistavate statistikateenuste loomine ja nende kiire osutamine statistikaametitele väga tähtis. Et tarbijate ootustele paremini vastata, on Euroopa statistikasüsteem uute statistikateenuste ja parema teabevahetusega selle poole ka liikunud.

10:45 – 12:40 Sessioon 1 – Riikliku statistika kasutamise kogemused – moderaator Märt Treier, ajakirjanik
10:45 – 11:00

Kuidas vastata tarbijate ootustele ja võita nende tähelepanu – Alan Vask, Statistikaamet

Tänapäevased infotehnoloogilised vahendid pakuvad väga mitmekülgseid ja efektseid võimalusi info esitamiseks. Kui soovime infoühiskonnas pildil olla ja oma tarbijate tähelepanu püüda, ei ole meil muud teed, kui mõista nende tegelikke vajadusi ja leida parimad moodused, kuidas uued võimalused nende vajaduste hüvanguks ära kasutada.

11.00 – 11.10 Kohvipaus
11:10 – 11:30 Arvud ja tõde – Siim Kallas, Eesti poliitik
11. 30 – 11:50 Eesti elanike alkoholi tarbimise analüüs – Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut
11. 50 – 12:10

Eurostati andmete kasutamine Eesti Panga majandusanalüüsides – Orsolya Soosaar, Eesti Pank

Ettekandes antakse ülevaade sellest, kuidas Eesti Panga majandusosakond kasutab Eurostati avaldatud andmeid majanduse analüüsimiseks – Eesti majanduse ja kaubanduspartnerite konjunktuurianalüüsi ja makromajanduslike prognooside tegemiseks. Ettekandes peatutakse ka mõnel lühemal uurimisprojektil, mille puhul on kasutatud Eurostati andmeid, mis on avaldatud Eesti Panga tööturuülevaates ja majandusprognoosides.

12:10 – 12:30

Olulisus või huvitavad faktid? – Marti Aavik, ajaleht Postimees, ajakirjanik

Ettekanne käsitleb ajakirjanike ootusi statistikale ning positiivseid ja negatiivseid näiteid andmevajadusest ja andmete tõlgendamise või leidmise raskustest teemade kajastamisel. Probleem on, et oluline ei pruugi olla tingimata huvitav.

12:30 – 12:40 Sessiooni kokkuvõte
   
12:40 – 13:30 Lõuna (Buffet)
   
13:30 – 15:15 Sessioon 2 – Eurostati andmed teadlaste teenistuses – moderaator Märt Treier
13:30 – 13:55

Sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus tervises ja ligipääsus tervishoiule – Ave Roots, Tartu Ülikool

Teemat käsitletakse paljudes valdkondades – rahvatervisest sotsiaalpoliitikani. Klassikaliselt mõõdetakse sotsiaal-majanduslikku positsiooni sissetuleku, hariduse või ka ametipositsiooni abil. Terviseseisundi mõõtmiseks on samuti mitmesuguseid viise alates suremusest ja lõpetades subjektiivse tervisehinnanguga, samuti saab ligipääsu tervishoiule mõõta näiteks arstilkäikude arvu või inimese enda hinnanguga. Ettekandes arutletakse, millised võiksid olla kõige paremad näitajad, ja illustreeritakse neid EL-i sissetulekute ja elutingimuste uuringu (EU-SILC) andmete abil.

 13:55 – 14:20

Maksupoliitika muudatuste mõju hindamine leibkondade sissetulekule – Alari Paulus, Poliitikauuringute keskus Praxis

Maksutoetuste poliitika muudatustel on leibkondade sissetulekute jaotusele otsene mõju. Ettekanne keskendub nende jaotuslikele mõjudele EL-i liikmesriikides hiljutise majanduskriisi ajal ning selle järel. EL-i sissetulekute ja elutingimuste uuringu (EU-SILC) mikroandmete ja EL-i maksutoetuste simulatsioonimudeli EUROMOD alusel hinnatakse otseste maksude ja rahaliste toetuste poliitika reeglite muudatuste esmast mõju suhtelisele vaesusele ja sissetulekute ebavõrdsusele. Võrdlev analüüs näitab, et muudatuste mõju oli vaadeldaval ajavahemikul riigiti üsna erinev, kuid leidub ka märkimisväärseid ühisjooni.

14:20 – 14:45

Kutse- ja üldkeskhariduse lõpetanud Euroopa tööjõu-uuringu ja täiskasvanute koolituse uuringu põhjal – Eve-Liis Roosmaa ja Liisa Martma, Tallinna Ülikool

Elukestva õppe oluline eeltingimus on institutsionaalne süsteem, mis soodustab sujuvaid õpingute üleminekuid. Ettekandes vaadeldakse, milline on kutsehariduse lühi- ja pikaajaline mõju inimese haridustulemitele Euroopa riikides, sh on kutsekeskhariduse omandanuid käsitletud elukestvas õppes osalejatena ning uuritud nende õpingute jätkamist tasemeõppes ja koolitustel. See võimaldab hinnata kutsekeskhariduse panust elukestvasse õppesse. Analüüs põhineb 2014. aasta EL-i tööjõu-uuringul ja 2011. aasta täiskasvanute koolituse uuringul.

14:45 – 15:05

Suurandmed ja statistika – Toomas Kirt, Statistikaamet

Suurandmete ajastu pakub võimaluse teha uut laadi statistikat. Suurandmete allikate kasutamiseks on vaja uusi vahendeid ja käsitlusviise. Nutikate elektriarvestite andmete prooviuuringus tekkis küsimus, kuidas liigitada vaadeldavaid üksusi statistilistesse üksustesse (ettevõtted, leibkonnad, eluruumid) ja kuidas asendada saadud tulemuste põhjal olemasolev statistika või teha uut laadi statistikat. Visualiseerimisvahendite kasutamine aitab parandada keerukate andmete viimist tarbijateni.

15:05 – 15:15 Sessiooni kokkuvõte
15:15 – 15:30 Konverentsi kokkuvõte