Keskkonnakaitsekulutused. 2005. Environment Protection Expenditures  (e-väljaanne)

ISSN 1406-1570
ISBN 978-9985-74-407-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 58 lk
Ilmus: 28.02.2007

Elektrooniline aastakogumik esitab statistikat ettevõtete ja avaliku sektori (Vabariigi Valitsuse, valla- ja linnavalitsuste ning Keskkonnakaitseinvesteeringute Keskuse) keskkonnakaitseinvesteeringute ja keskkonnakaitse jooksevkulutuste, keskkonnakaitsetulude ning keskkonnakaitsega seotud teadusliku uurimis- ja arendustöö kulude kohta 2005. aastal võrdluses varasematega. Andmed on keskkonnakaitse valdkondade (õhukaitse, vee- ja pinnasekaitse, jäätmekäitlus jm), finantseerimisallikate, ettevõtte põhitegevusala ja suurusgrupi ning piirkondade kaupa. Hõlmatud on kõik keskkonda enam saastavad tegevusalad. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Info on esitatud ülevaate, tabelite ja diagrammidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid