Keskkonnasurve näitajad. 2007. Indicators of Environmental Pressure 

ISSN 1406-5460
ISBN 978-9985-74-439-0

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 112 lk
Ilmus: 23.12.2008

Aastakogumik esitab ülevaate keskkonnaprobleemidest ja inimtegevuse mõjust keskkonnale (keskkonda paisatud õhusaasteained, tekkinud heitvesi ja jäätmed, kasutatud ja emiteeritud raskmetalliühendid ning osoonikihti lõhkuvad ained jms). Rõhuasetus on 2007. aastal. Võrdlused varasemate aastatega, teiste riikidega ja Eesti keskkonnastrateegias seatud eesmärkidega. Andmeid on esitatud ka maakonniti. Andmete tõlgendamist hõlbustab metoodika lühikäsitlus ja põhimõistete selgitus. Info on antud ülevaadete, diagrammide ja tabelitena. Varem ilmunud pealkirjaga ¿Keskkond. Environment¿.Mõeldud kõigile keskkonnahuvilistele.

Vaata väljaannet