Time left until the start of the population and housing census

Agricultural Census

News
Posted on 28. September 2012 8:00

ISBN 978-9985-74-517-5

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 96 lk
Ilmus: 28.09.2012

Kuidas läheb Eesti põllumajandusel? Analüütiline kogumik annab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmete põhjal ülevaate Eesti põllumajanduse arengust. Analüüsitakse põllumajanduslikku maakasutust, taime- ja loomakasvatust ning tootmismeetodite kasutamist. Samuti põllumajanduslike majapidamiste tööjõuressursse jm teemasid. Esitatakse võrdlusi varasemate aastatega ja teiste riikidega. Info on esitatud tekstide, jooniste ja tabelitena. Kogumik on mõeldud kõigile põllumajandusest huvitatuile.