Ehitushinnaindeks

Mis uuring see on?

Uuringu eesmärk on anda teavet ehitushindade muutumise kohta ajas, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvat. 

Kelle tellimusel seda uuringut korraldatakse?

Antud uuring on Euroopa Liidu tellimus. See viiakse läbi kõikides EL liikmesriikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete võrreldavuse.

Miks need andmed on vajalikud? 

Antud uuringu raames töötatakse välja majandusnäitajad, mis annavad infot ehituse ja teehooldusega tegelevate ettevõtete  tootjahindade muutumisest ajas.  Samuti on hinnaindeksid olulised Eesti majanduse arengu jälgimiseks kasutatavate näitajate arvutamisel. Hinnaindeks võimaldab määratleda hoonete ja rajatiste baashindade alusel arvutatavat taastamisväärtust erinevatel ajaetappidel. Indeksite alusel korrigeeritakse riiklike pikaajaliste teehooldelepingute rahalisi mahte ajas.

Uuringu tulemusi kasutavad oma töös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Eesti Pank, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Tallinna Linnavalitsus.

Kui sageli uuringut korratakse?

Tegemist on regulaarse uuringuga, kus uuringu valimisse sattunud ettevõtetel on kohustus esitada andmeid igakuiselt.

Kuidas valitakse uuringus osalejaid? 

Andmeid küsitakse ettevõtetelt, kelle põhitegevusala on EMTAK 41, 42, 43 või, kes on majandusaasta aruandes müügitulu jaotuses näidanud ettevõtte tegevusaladena EMTAK 41, 42, 43 kuuluvaid tegevusalasid . Nimetatud tunnustega ettevõtted  satuvad antud statistikatöö valimisse. Valimis hinnatakse ettevõtte osakaalu regioonide ja vabariigi lõikes, samuti  ettevõtete poolt teostatavate spetstööde mahtu.

Kuidas andmeid kogutakse? 

Sellele uuringu küsimustikule on võimalik vastata veebis (eSTAT). Kahjuks ei ole selle uuringuga küsitavaid andmeid võimalik saada teisiti kui ettevõtte esindajal küsimustikku täites. Paraku teisi andmeallikaid pole, mida saaks kasutada vastava küsimustiku täitmisel.

Kus avaldatakse uuringu tulemused?

Ehitushinnaindeksi andmed avaldatakse Statistika andmebaasis korra kvartalis 20 päeva peale aruandekvartali lõppu.

Kuidas olla kindel, et tegemist on just Statistikaameti uuringuga?

Statistikaamet korraldab kõiki uuringuid kindla korra alusel. Enne uuringu algust saadetakse kõigile valimisse sattunud ettevõtetele kontaktkiri. Küsimustiku täitmine toimub Statistikaameti veebikeskkonnas eStat.