Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

14. Ookeanid ja mereressursid

Üleilmne eesmärk „Ookeanid ja mereressursid“ keskendub merede ja ookeanide ökosüsteemide kaitsele ning mereressursside säästlikule kasutamisele. Merede ökosüsteeme mõjutab tugevalt ookeani vee hapestumine kliima soojenemise tõttu, aga ka maailmamere saastamine ja kalavarude ülepüük.

ÜRO tegevuskavas 2030 on eesmärk vähendada mereökosüsteemide igasugust saastamist (esimene tähtaeg on seatud aastaks 2025), tagada mere- ja rannikuökosüsteemide säästev haldamine ja kaitse ning taastamine (esimene tähtaeg on seatud aastaks 2020). Eraldi eesmärgina tuuakse esile vajadus tagada väikekaluritele juurdepääs mereressurssidele ja turgudele.

ÜRO aruande kohaselt halveneb rannikuvete seisund endiselt nii reostuse kui ka toitainete liigse juurdevoolu tõttu, mis põhjustavad vetikate vohamist ja tekkinud hapnikuvaeguse tõttu omakorda veeloomastiku surma. Merede hapestumine on põhjustatud CO2 sisalduse suurenemisest merevees, mis muudab karbonaatsete ühendite bilanssi, see omakorda mõjutab meres elavaid liike, nagu näiteks korallriffide liigid, karbid ja teod. Merede ja ookeanide seisundit on kahjustanud ülepüük, mis omakorda vähendab toiduressursse. Merede ja ookeanide ökosüsteemide säästvaks kasutamiseks ning kaitseks tuleb läbi mõelda poliitika ja rakendada tegevuskavasid. Tähtis on luua ja majandada kaitstavaid merealasid.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab rannikumere hea seisundi tähtsust ja kalavarude kasutamist nii, et see ei ületa looduslikku taastootmist.

Üleilmne eesmärk „Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng“ on Eestis seotud kaitstavate merealade, püügikalade ja rannikuveekogumite seisundi järgmiste näitajatega:

  • kaitstavad merealad;
  • kudekarja biomass;
  • rannikuveekogumite seisund.
Kaitstava mereala osatähtsus territoriaalmere pindalas 27,2 %
2020
Liivi lahe räime kudekarja biomass 146 956,0 tonni
2020
Liivi lahe räime kudekarja biomassi piirväärtus 60 000,0 tonni
2020
Läänemere avaosa räime kudekarja biomass 364 981 tonni
2020
Läänemere avaosa räime kudekarja biomassi piirväärtus 460 000,0 tonni
2020
Läänemere kilu kudekarja biomass 817 000,0 tonni
2020
Läänemere kilu kudekarja biomassi piirväärtus 570 000,0 tonni
2020
Läänemere lääneosa tursa kudekarja biomass 9 332,0 tonni
2020
Läänemere lääneosa tursa kudekarja biomassi piirväärtus 23 492,0 tonni
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!