Albert Pulleritsu preemia

Statistikaamet annab alates 2011. aastat välja Albert Pulleritsu nimelist noore statistiku preemiat. Albert Pullerits (1892–1967) oli Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja riikliku statistika rajaja ning arendaja. Preemiaga tunnustatakse üht üliõpilast, kelle rahvastiku-, sotsiaal-, majandus- või keskkonnavaldkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnd statistikameetodit.

Pulleritsu preemia eesmärk on

 • tunnustada noori, kes aitavad edendada statistikat kui olulist teadusharu;
 • innustada statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama;
 • tõhustada statistikaameti koostööd teadusasutustega.

Kandideerimise tingimused

 1. Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2024. aastal valminud rahvastiku-, sotsiaal-, majandus- või keskkonnavaldkonna magistri- või bakalaureusetöö (edaspidi üliõpilastöö) rakendab oluliselt või arendab mõnd statistikameetodit.
 2. Konkursile esitatav üliõpilastöö peab vastama järgmistele tingimustele:
  • autor on Eesti alaline elanik ja preemiale kandideerimise ajal kuni 30-aastane;
  • töö on akadeemiliste sisu- ja vorminõuete kohane;
  • töö on eesti või inglise keeles.
 3. Kandideerimiseks tuleb esitada
  • kandideerimise avaldus, milles on märgitud üliõpilastöö kaitsmise aeg ja koht (sh üliõpilase eriala ja õppeasutus), üliõpilase kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning juhendaja või retsensendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), üliõpilase töökoht või õppeasutus avalduse esitamise ajal;
  • üliõpilastöö elektrooniliselt;
  • ingliskeelse üliõpilastöö korral 2–3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte;
  • juhendaja või retsensendi arvamus.
 4. Üliõpilastöid koos nimetatud dokumentidega saab esitada statistikaametile e-posti teel stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee), märksõna Albert Pulleritsu preemia, 15. septembrini 2024 (k.a). Hiljem esitatud töid ei hinnata. Lisateave tel 625 9300.
 5. Üliõpilastöö esitab töö autor või juhendaja. 

Võitja valimine

 1. Üliõpilastööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad statistikaameti esindajad ja statistikanõukogu liige (v.a statistikaameti esindaja).
 2. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitatakse statistikaameti peadirektori käskkirjaga.
 3. Komisjoni liikmete arv sõltub konkursile esitatud tööde arvust.
 4. Komisjoni liige ei osale enda juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel või kui ta ei ole muul põhjusel erapooletu.
 5. Üliõpilastöö hindamisel arvestab komisjon järgmisi kriteeriume:
  • kontseptsiooni uudsus;
  • metoodika;
  • tulemuste rakendatavus.
 6. Võrdsete tööde korral hinnatakse eelkõige tulemuste rakendatavust.

Võitja väljakuulutamine

 1. Albert Pulleritsu preemia saaja kuulutab statistikaamet oma veebilehel välja hiljemalt 43. nädalal. Võitja saab aukirja ja sellele lisaks on auhinnafond on 1000 eurot. Töö juhendajat tunnustatakse aukirjaga.
 2. Võitja töö avaldatakse statistikaameti veebilehel.
 3. Võimaluse ja soovi korral saab võitja teha tööpraktika statistikaametis.

Vaata laureaate SIIT.