Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Elurikkuse kaitse ja maakasutus

Elurikkus on kõigi inimeste ühine vara, mida on vaja hoolikalt hoida. Ökosüsteemide ja liikide kaitsmine ning säästlik kasutamine aitavad vähendada inimese põhjustatud keskkonnasurvet ja looduskatastroofe. Terved ja sidusad ökosüsteemid leevendavad ka kliima soojenemise mõju.

Ülemaailmse säästva arengu eesmärk on säilitada ja parandada looduslike elupaikade olukorda ning tagada elu ja liigirikkus maakeral.

Elurikkuse kaitse, maakasutuse ja bioloogilise mitmekesisuse kohta avaldame järgmisi andmeid:

  • looduslikud elupaigad ja ohustatud liigid;
  • kaitsealused taimed ja loomad;
  • ökosüsteem ja bioloogiline mitmekesisus;
  • looduskaitse kulutused;
  • maakasutus ja selle muutus;
  • kaitstavate metsade osatähtsus.

Statistika alusel saab kavandada looduskaitset ja elurikkuse arengut, töötada välja toetuste süsteemi ja rakendada maastike ning elupaikade mitmekesisuse säilitamise meetmeid.

Kaitstavate alade pindala osatähtsus Eesti maismaaterritooriumist 19,4 %
2019
Euroopa Liidu tähtsusega vähemalt soodsas seisundis elupaigatüüpide osatähtsus 57,0 %
2020
Euroopa Liidu tähtsusega vähemalt soodsas seisundis looduslike liikide osatähtsus 56,0 %
2020
Kaitstavate metsade osatähtsus Eesti metsamaa pindalast 14,1 %
2019
Maismaa pindala maakasutuse järgi kliimaaruandes | 2013 – 2019
Ühik: tuhat hektarit
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Metsamaa 2 437 2 438 2 438 2 438 2 438 2 446 2 450
Põllumaa 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 003 986
Rohumaa 278 277 275 275 274 275 276
Looduslikud mittemajandatavad märgalad 397 397 397 398 398 405 402
Turbakaevandusalad 14 13 13 13 13 19 21
Asustusalad 340 341 341 342 342 348 357
Muu maa 36 36 36 36 36 38 41
Kokku 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534

Blogi

Aeg loodusele

Looduse ja keskkonna kasutusele on lisandunud nüüd ka teine pool – lisaks võtmisele anname järjest enam tagasi. Tagasi anname oma aega, mis on meie kõige väärtuslikum ressurss. Seda selleks, et keskkond säiliks puhtamana ja negatiivne keskkonnamõju oleks väiksem. Tänase ülemaailmse keskkonnapäeva teema ongi aeg loodusele (time for nature).
Loe edasi 5. juuni 2020

6. mail töötavad statistikaameti infotelefonid kella 15.00-ni. Vabandame ebamugavuste pärast!