Valitsemissektori rahandus

Valitsemissektori rahandusstatistika hoiab silma peal riigi ehk meie ühise raha kasutamisel.

Eestis on valitsemissektor jaotatud kolmeks:

  1. keskvalitsus, kuhu kuuluvad riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
  2. kohalikud omavalitsused ehk linna- ja vallavalitsused koos allasutustega;
  3. sotsiaalkindlustusfondid: haigekassa ja töötukassa.

Valitsemissektori rahanduse statistikas avaldame valitsemissektori rahanäitajaid, nagu maksulaekumised, valitsemissektori tulud, kulud ja võlg.

Valitsemissektori rahandusstatistikast saab teada,

  • kui palju makse laekub riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse;
  • kui suur on keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalkindlustusfondide eelarve ülejääk ja puudujääk;
  • kui palju on valitsemissektor võtnud laenu ja kui suure osa sellest moodustab välisvõlg.

Rahandusstatistikat vajavad nii avalikud institutsioonid kui ka ettevõtted. Peamiselt kasutatakse andmeid prognooside koostamiseks ja tegevuse planeerimiseks. Maksulaekumiste muutus peegeldab ka üldisemalt majanduses toimuvat.

Riigieelarvesse laekunud maksud 2,73 miljardit eurot
8,4%
I KVARTAL 2024
Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud 456,4 miljonit eurot
2,6%
I KVARTAL 2024
Valitsemissektori konsolideeritud üle-/puudujääk -377,1 miljonit eurot
2,8%
I KVARTAL 2024
Keskvalitsuse üle-/puudujääk -1 232,9 miljonit eurot
-204,0%
Kohaliku omavalitsuse üle-/puudujääk -189,9 miljonit eurot
-81,2%
Sotsiaalkindlustusfondide üle-/puudujääk 180,3 miljonit eurot
11,5%
Valitsemissektori konsolideeritud võlg 8,91 miljardit eurot
20,9%
I KVARTAL 2024
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s 19,6 %
Valitsemissektori konsolideeritud välismaine võlg 7,35 miljardit eurot
28,7%
I KVARTAL 2024
Riigieelarvesse laekunud maksud | 2014–2023
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s | 19 – 23
19 20 21 22 23
Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot 2 373,4 5 094,4 5 533,5 6 657,4 7 374,6
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, % 8,5 18,6 17,8 18,5 19,6