Euroopa Liidu grantidest rahastatud projektid

Eurostati grandid on üks osa Euroopa Liidu toetustest riikliku statistika tootjatele.

Toetusi kasutatakse peamiselt metodoloogia ja rakenduste väljatöötamiseks ja arendamiseks ning uuringute tegemiseks.

Välisabi maht kalendriaastas on ligikaudu miljon eurot.

Kaasrahastanud Euroopa Liit
 • Metoodika väljatöötamine tööstusstatistika aegridade ümberarvutamiseks NACE Rev. 2.1 klassifikatsioonile vastava „Tööstustoodete nimistu“ järgi (2023-EE-EBS)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni kaasrahastatav projekt „Metoodika väljatöötamine tööstusstatistika aegridade ümberarvutamiseks NACE Rev. 2.1 klassifikatsioonile vastava „Tööstustoodete nimistu“ järgi". Toetuse suurus on 25 100,53 eurot.

  Tööstustoodangu aastastatistika aluseks on klassifikaator „Tööstustoodete nimistu“ (Prodcom List), kus on üle 4000 tööstustoodete rubriigi. Toodete kirjeldamiseks on kaheksakohalised numberkoodid. Esimesed neli numbrit näitavad toote klassi Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaatori (NACE) järgi; järgmised kaks numbrit tähistavad „Toodete ja teenuste klassifikaatori“ (TTK) alamrühma. See tähendab, et viidatud klassifikaatorite muudatused ja täiendused kajastuvad ka „Tööstustoodete nimistus“.

  Eestis kasutatakse klassifikaatorit „Tööstustoodete loetelu“ (TTL), mis baseerub „Tööstustoodete nimistul“. TTL kasutab kodeerimiseks 11-kohalisi numberkoode ning sinna on lisatud koode Eestis oluliste toodete kodeerimiseks.

  Majanduse tegevusalade klassifikaatori kehtiv versioon (NACE Rev. 2) on 2006. aastast. Vahepeal on muutunud majanduse struktuur, organisatsioonide koosseis ning toimunud tehnoloogiline areng, mistõttu on lisandunud uusi tegevusalasid ja tooteid. Praeguse ajakava järgi võetakse nii NACE Rev. 2.1 kui TTK klassifikaatori uus versioon kasutusele alates 1. jaanuarist 2025. Enne seda tuleb ette valmistada ümberarvutuste protsess, et säiliks järjepidevus tööstustoodangu aegridades.

  Projekti lõppeesmärk on koguda ja avaldada tööstustoodangu andmeid uue NACE Rev. 2.1 klassifikatsiooni järgi. Selleks tuleb välja töötada metoodika tööstustoodangu varasemate andmete ümberarvutamiseks NACE Rev. 2.1 klassifikatsiooni järgi. Samuti tuleb arendada riiklikke IT-süsteeme ja -protsesse, et arvestada muudatustega „Tööstustoodete nimistus“.

  Projekt kestab 01.01.2024 kuni 30.06.2025.

  Eksperimentaalne kaupade ja teenuste väliskaubanduse statistika, globaliseerumisega seotud aspektid; asümmeetria kaubavahetuses (2023-EE-ITS)

  Statistikaamet viib läbi Euroopa Komisjoni kaasrahastatavat projekti „Eksperimentaalne kaupade ja teenuste väliskaubanduse statistika, globaliseerumisega seotud aspektid; asümmeetria kaubavahetuses“. Toetuse suurus on 100 288,69 eurot.

  Teema 3: Eksperimentaalne teenuste väliskaubanduse statistika

  Teenuste väliskaubanduse ettevõtlusnäitajad (STEC) soo järgi

  STEC andmete sidumine soonäitajatega võimaldab koostada uudset väliskaubandusstatistikat töötajate soo järgi. Eestis saaks kõige paremad soonäitajate algandmed Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist. Statistikaametil on registrile ligipääs ning seega saaks seda projektis kasutada. Töötamise registris on kõikide töötajate, juhtide ja ettevõtete omanike isikukoodid. Eesti isikukoodi koosseis võimaldab kindlaks teha isiku soo ning see võimaldab teha soopõhist statistikat. Sellesarnast lähenemist katsetatakse ka väliskaubanduse ettevõtlusnäitajatega (TEC) ja projekti tulemusel valmivad soopõhised näitajad nii TEC- kui STEC-andmestike kohta. Nii tekivad uued võimalused kaupade ja teenuste väliskaubanduse, sh sarnasuste ja erinevuste analüüsimiseks.

  Teenuste digitaalne väliskaubandus

  Infotehnoloogia kiire areng ja digikanalite suurenev levik on kasvatanud ka digitaalselt osutatavate teenuste osakaalu. Digiteenuste osutamise andmed on olulised nii poliitikakujundajatele kui ka teistele statistikatarbijatele. Projekti käigus analüüsitakse teemat üksikasjalikult, hinnates muuhulgas vajalikke andmeallikaid.

  Teenuste väliskaubanduse ettevõtlusnäitajate (STEC) detailsem jaotus

  Üksikasjalikumad andmed vastavad paremini tarbijate ootustele (ehk milliseid STEC-andmeid vajatakse). Projekti käigus analüüsitakse võimalusi detailsemate andmete avaldamiseks riikliku STEC-andmestiku põhjal, arvestades STEC-andmetele kehtivaid konfidentsiaalsusnõudeid.

  Teema 4: Eksperimentaalne väliskaubanduse statistika 

  Uue Euroopa ettevõtlusstatistika määruse kohaselt on kasutusele võetud ELi-sisese kaupade ekspordi mikroandmete vahetamise süsteem (MDE). See on uus andmeallikas väliskaubanduse statistika tegemiseks ning ühtlasi kehtestab uued kohustuslikud näitajad (tehingupartneri käibemaksukohustuslase number ja riigi tunnus) kaupade lähetamise statistikas.

  Projekt kestab 01.01.2024 kuni 30.06.2025.

 • Metsa, keskkonnatoetuste ja ökosüsteemi arvepidamiste arendamine (2022-EE-EGD)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni kaasrahastatav projekt „Metsa, keskkonnatoetuste ja ökosüsteemi arvepidamiste arendamine“. Toetuse suurus on 328 180,45 eurot.

  Põhirõhk on tegevustel, mis on vajalikud kolme kavandatava uue mooduli arvepidamise loomiseks kooskõlas uue määrusega, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta. Projekt tegeleb uute moodulite arvepidamise arendamisega Eestis.

  Täpsemalt on eesmärk koostada metsa arvepidamise ning keskkonnatoetuste ja samalaadsete siirete arvepidamise hinnangud 2022. aasta kohta, mis oleks esimene vaatlusperiood vastavalt Eurostati ettepanekule Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist puudutava määruse (EL) nr 691/2011 muutmiseks.

  Metsa arvepidamise ning keskkonnatoetuste ja samalaadsete siirete arvepidamise puhul on vaja täiendavalt analüüsida andmeallikaid ning arendada andmete koostamise ja avaldamise metoodikat ettenähtud statistikavaldkondades, mis on veel täpsustamisel.

  Ökosüsteemi arvepidamises on vaja teha metoodilisi arendusi ning testida Eurostati väljapakutud metoodikat. Plaanis on seisundi arvepidamise ja rahaliste väärtuste arvepidamise edasiarendus.

  Projekt kestab 30.06.2023 kuni 29.12.2024.

  Sissetulekud ja elamistingimused – sissetulekute ja elamistingimuste statistika (SILC) tootmine IESS raammääruse alusel – iga 6 aasta järel kogutavad muutujad SILC 2024 moodulis „Juurdepääs teenustele“ – alla-aastase sagedusega andmekogumise pilootuuring

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni kaasrahastatav projekt „Sissetulekud ja elamistingimused – Sissetulekute ja elamistingimuste statistika (SILC) tootmine IESS raammääruse alusel – Iga 6 aasta järel kogutavad muutujad SILC 2024 moodulis „Juurdepääs teenustele“ – Alla aastase sagedusega andmekogumise pilootuuring 2023“. Toetuse suurus on 104 184,83 eurot.

  Statistikaamet viib igal aastal läbi Eesti sotsiaaluuringu, mille põhjal pannakse kokku EU-SILC mikroandmed Eesti kohta. Et tagada erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides kogutava statistika ühilduvus, rakendatakse 2021. aasta Euroopa sotsiaalstatistika integreeritud raammäärusest (IESS) tulenevaid uusi nõudeid.

  IESS raammääruse kohaselt on riiklikud statistikaametid (sh Statistikaamet) kohustatud rakendama mitmeaastast pidevplaneerimist poliitikakujundajate jt andmekasutajate soovitud konkreetsetel teemadel. Projekti üks eesmärke on võtta kasutusele EU-SILC 2024. aasta moodulid, vastavalt komisjoni 3. novembri 2022. aasta delegeeritud määrusele (EL) 2023/212, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna teema „Juurdepääs teenustele“ muutujate arvu ja nimetused.

  Moodulid lisatakse Eesti sotsiaaluuringusse.

  Kogutavaid andmeid vajab Eesti Sotsiaalministeerium poliitikakujundamiseks, vastava valdkonna arengukavade ja projektide koostamiseks vajaliku ülevaate saamiseks ning teadlike otsuste tegemiseks. Kõik kogutavad andmed on ELi liikmesriikide vahel võrreldavad, mis võimaldab analüütikutel ja teistel andmete kasutajatel teha rahvusvahelisi võrdlusi. Lisaks on Statistikaameti missioon kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega.

  Kõigepealt viib Statistikaamet ellu grandi eesmärgi nr 2 all kirjeldatud tegevused, mis puudutavad EU-SILC uute/täiendatud muutujate kogumist 2024. aasta kohta mooduliga „Juurdepääs teenustele“ (iga 3 aasta järel ja iga 6 aasta järel korduvad moodulid). Teiseks tegeleb Statistikaamet grandi eesmärgi nr 1 täitmisega, mis puudutab pikilõikestatistika arendamist EU-SILC andmete kogumise vaates.

  Projekt kestab 01.06.2023 kuni 31.05.2025

  Uued meetodid ELi-sisese kaubavahetuse statistika ning eksperimentaalsete ettevõtlusnäitajate (TEC) koostamisel (2022-EE-MDE-TEC)

  Statistikaamet viib läbi Euroopa Komisjoni kaasrahastatavat projekti „Uued meetodid ELi-sisese kaubavahetuse statistika ning eksperimentaalsete ettevõtlusnäitajate (TEC) koostamisel“. Toetuse suurus on 135 739,57 eurot.

  Projektil on kaks alateemat.

  1. teema: Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse statistika koostamise uued meetodid. 2022. aasta jaanuaris võttis Statistikaamet kasutusele mikroandmete vahetamise süsteemi (MDE) ning hakkas saama mikroandmeid teistest ELi riikidest. MDE süsteem tähendab olemasoleva Intrastati süsteemi fundamentaalset muutmist ja kaasajastamist. Projekti käigus analüüsitakse MDE andmete kvaliteeti ning töötatakse välja metoodika impordistatistika koostamiseks ainult MDE andmete põhjal. Võrreldakse Eesti enda andmetel ja teistelt liikmesriikidelt saadud andmetel põhinevat statistikat, et hinnata mõju andmekvaliteedile ja aegridadele. Analüüsitakse, kas on võimalik impordistatistika koostamine MDE andmete alusel, ning kaasnevaid mõjusid andmete kvaliteedile ja koormusele. Projekt on oluline, sest aitab leida ja lahendada MDE andmete laialdasemat kasutamist takistavaid probleeme ning töötab välja metoodika ja konkreetse rakenduskava, et saavutada eesmärk, et 2025. aastal valmiks impordistatistika juba ainult MDE andmete baasil.

  2. teema: Eksperimentaalstatistika ettevõtlusnäitajate kohta. Statistikaamet on väliskaubanduse ettevõtlusnäitajaid (TEC) koostanud regulaarselt, kuigi mõningaid probleeme on olnud andmete kvaliteedi ja ajakohasusega. 2022. aastast on kasutusel uus TEC-andmete koostamise süsteem, mis on vähendanud käsitsi arvutamise mahtu ning tagab parema kvaliteediga andmed. Käesolev projekt võimaldab TEC-andmetele veel rohkem tähelepanu pöörata ning lisada täiendav mõõde. Plaanis on siduda TEC-andmed soonäitajatega, mis võimaldaks väliskaubandusstatistikas täiesti uudset statistikat ettevõtete töötajaskonna soo järgi. Projekt analüüsib seda huvitavat ja paljulubavat ideed ehk uurib, kuidas lisada TEC-andmetele uus mõõde ning koostada uued näitajad olemasolevate andmestike seostamise teel ilma täiendava andmekogumiseta. Teised liikmesriigid saavad õppida meie kogemusest ja arendatud metoodikast. 

  Projekt kestab 01.01.2023 kuni 30.06.2024.

  Ettevalmistused NACE Rev.2.1 rakendamiseks majandusüksuste registrites (2022-EE-NACE)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni kaasrahastatav projekt „Ettevalmistused NACE Rev.2.1 rakendamiseks majandusüksuste registrites“. Toetuse suurus on 52 709,87 eurot.

  Projekti eesmärgid:

  • Koostada selge siseriiklik kava NACE Rev. 2.1. rakendamiseks majandusüksuste statistilises registris ning viia kõik Statistikaameti infosüsteemid, mis on seotud selle registri andmetega ja/või neid kasutavad, vastavusse uuenenud registriandmetega.
  • Analüüsida majandusüksuste registri kogumeid seoses erinevate NACE Rev. 2.1 ümberklassifitseerimise strateegiate ja meetoditega (ressursiplaneerimiseks).
  • Luua vajalikud protsessid ja tehnilised lahendused NACE Rev. 2.1. rakendamiseks majandusüksuste statistilises registris.
  • Kirjeldada ümberklassifitseerimise strateegia ja metoodika, küsimustik ja juhised vastava uuringu läbiviimiseks ning viia läbi uuring.
  • Analüüsida võimalikke uusi administratiivseid andmeallikaid, mida saaks ümberklassifitseerimisel kasutada.
  • Kodeerida majandusüksuste registri üksused ümber vastavalt NACE Rev. 2.1 klassifikatsioonile.
  • Koostada NACE Rev. 2.1. klassifikatsiooni riigikohane versioon, sh selgitavate märkuste tõlkimine vastava riigi keelde.

  Uue NACE Rev. 2.1. klassifikatsiooni kasutuselevõtt on järgnevatel aastatel statistikaametite üks olulisemaid ülesandeid, kuna see on kohustuslik kõikides Euroopa Liidu riikides. Töö käigus tuleb majandusüksuste registri üksused ümber klassifitseerida, koordineerides ja kooskõlastades muudatusi üksuste vahel ametisiseselt ja teiste avaliku sektori asutustega,kes ettevõtetelt  administratiivandmeid koguvad. Majandusüksuste registril põhineb kogu ettevõtlusstatistika ning teatud osa sotsiaalstatistika tootmine. Uue NACE Rev. 2.1 juurutamine majandusüksuste registris tagab, et NACE klassifikatsioonil põhinev statistika on võrreldav nii riiklikul kui Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

  Selgitavate märkuste tõlkimisel tekib hea terminibaas, millele saab toetuda lisanduvate NACE kirjete tõlkimisel.

  Projekt kestab 01.10.2023 kuni 31.03.2025.

  Tööelu – tööjõustatistika tootmine IESS raammääruse alusel – tööjõu-uuringu 2024. aasta moodul – ICSE-18 testimine (2023-EE-LFS)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni kaasrahastatav projekt „Tööelu – Tööjõustatistika tootmine IESS raammääruse alusel – tööjõu-uuringu 2024. aasta moodul – ICSE-18 testimine“. Toetuse suurus on 135 174,82 eurot.

  Euroopa Liidu tööjõu-uuring (EU-LFS) on oluline infoallikas tööturu seisu ja trendide kohta Euroopa Liidus. Moodul lisatakse Eesti tööjõu-uuringusse.

  Põhieesmärk on saada usaldusväärset statistikat Eesti tööturu kohta. Igal aastal on tööjõu-uuringus lisamoodul. Mooduliga kogutavad andmed aitavad saada ülevaate konkreetsest teemast Eesti tööjõuturu kontekstis.

  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/256 kehtestab mitmeaastase pidevplaneerimise ning sätestab konkreetsed valdkonnad, mille kohta aastatel 2021–2028 andmeid tuleb koguda (iga 8 aasta järel kogutavad muutujad ja lisateemad). 2024. aasta lisamooduli teemad on „Noored tööturul“ ja „Haridustase – üksikasjad, sealhulgas katkestatud või pooleli jäetud haridustee“. Neid andmeid on vaja teadmaks, milline on noorte osalemine tööturul ning teisalt erineva haridustee mõju inimeste tööturupositsioonile. 

  Kogutud andmete analüüsimine võimaldab Sotsiaalministeeriumil ja Haridus- ja Teadusministeeriumil kindlaks teha, mis nimetatud valdkondades vajab parandamist. On teada, et parem haridus tagab inimestele parema tööturupositsiooni, kuid selle mooduliga saaksime väidet andmetega toetada.

  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2180, millega määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1700 alusel kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjalik kord ja sisu, sätestab tööjõu-uuringu kvaliteedikriteeriumid. Kriteeriumitele vastavuse tagamiseks rakendatakse mitmesuguseid meetmeid.

  Projekt kestab 01.07.2023 kuni 28.02.2026.

  Ettevõtetelt kogutava tööturustatistika (LMB) täiustamine. LMB arendamise ettepanek (2023-EE-LMB-IBA)

  Statistikaamet viib ellu projekti „Ettevõtetelt kogutava tööturustatistika (LMB) täiustamine. LMB arendamise ettepanek“. Projekti kaasrahastab Eurostat ning toetuse suurus on 113 899,33 eurot.

  Nende tööpakettide peaeesmärk on tagada ettevõtjate tööturustatistikat käsitlevate uute õigusaktide täitmine seoses tööjõukuluindeksi, soolise palgalõhe ja vabade ametikohtade andmetega. Uued õigusaktid ei ole veel vastu võetud, mistõttu ei saa neile otse viidata.

  Projekt aitab meil ette valmistada uusi tööjõukuluindeksi muutujaid ning koondandmeid kvartali ja aasta kohta. Statistikamet saab lisada uued muutujad ja koondandmed oma statistikasüsteemi.

  Soolise palgalõhe statistikat puudutavate uute õigusaktide täitmiseks on vaja juurutada uusi meetodeid, et saaks arvutada nõutud muutujad. Meie eesmärk on kasutada meetodina mudeldamist nende aastate puhul, mil töötasu struktuuri uuringut ei toimu. Mudeli kasutamine võimaldab vähendada ettevõtete vastamiskoormust.

  Praegu kasutatakse vabade ametikohtade statistika tegemiseks ettevõtete uuringu andmeid majanduslikult aktiivsete üksuste (ettevõtted, asutused, organisatsioonid) kohta. Vabade ametikohtade määr ning nende jaotus tegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi avaldatakse kord kvartalis. Samas on vaja leida uusi andmeallikaid ja analüüsida nende sobivust vabade ametikohtade statistika tegemiseks. Tööpaketi käigus soovime leida võimalusi ettevõtete vastamiskoormuse vähendamiseks ning samas tööjõuturust täpsema ülevaate andmiseks. Nende andmete põhilised kasutajad (nt ministeeriumid, pangad) kasutavad praegu täiendavaid allikaid lisaks Statistikaameti avaldatud andmetele. Mitmed asutused on teada andnud, et vajaksid tööjõunõudluse kohta ajakohasemat ja põhjalikumat statistikat.

  Projekt kestab 01.10.2023 kuni 28.02.2026.

  Rahvastiku- ja rändestatistika ning rahva ja eluruumide loenduse statistika täiustamine ja arendamine 2023-(EE-POP-MIGR)

  Statistikaametis on töös projekt „Rahvastiku- ja rändestatistika ning rahva ja eluruumide loenduse statistika täiustamine ja arendamine“. Euroopa Komisjoni kaasrahastus projekti läbiviimiseks on 51 083,13 eurot.

  Projekti kõikidel tegevustel on üks peamine eesmärk: suurendada Statistikaameti valmisolekut uue Euroopa rahvastiku- ja eluasemestatistika raammääruse (ESOP) rakendamiseks. Grant aitab rahastada vajaliku metoodika arendamist ning potentsiaalsete uute andmeallikate analüüsimist eelkõige selleks, et saaksime statistikat avaldada tihedamini kui kord aastas. Lisaks tegeletakse projekti käigus mõnede IT-süsteemi puudustega (nt ajalooliste rahvastikuandmete puudumine andmebaasides, puuduvad metaandmed) ning täiustatakse Eurostati väljundandmete tootmist (nii ruutandmete kui ka kuupidena), et tagada andmete õigeaegne edastamine.

  Tegevused jaotuvad kahe laiema suuna vahel – esiteks metoodikate analüüs ja väljatöötamine; teiseks Eurostatile esitatava kohustusliku statistika tootmise tõhustamine.

  Projekt kestab 01.10.2023 kuni 30.11.2025.

  Ostujõu pariteedi andmete kogumine (2023-EE-PPP)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostati poolt kaasrahastatav projekt „Ostujõu pariteedi andmete kogumine 2024“. Toetuse suuruseks on 72 351,58 eurot.

  Eurostati/OECD ostujõupariteedi (PPP) programmi üldine eesmärk on pakkuda kasutajatele kvaliteetseid ostujõu pariteete ja nendega seotud majandusnäitajaid. Meetme eesmärk on tagada kvaliteetsed ja võrreldavad sisendandmed ostujõu pariteetide arvutamiseks.

  Projekt kestab 01.11.2023 kuni 28.02.2025.

 • Põllumajandusstatistika moderniseerimine (2021-EE-AGRI)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt kaasrahastatav projekt „Põllumajandusstatistika moderniseerimine“. Toetuse suuruseks on 59 868 eurot.

  Tegevuse eesmärk on välja töötada ja juurutada põllumajandusstatistika moderniseerimisega seotud meetodid. Projektiga seotud tegevused võimaldavad valmistuda uuteks nõueteks, mis tulenevad Põllumajandusstatistika strateegiast 2020+ ja täpsemalt SAIOst, peamiselt taimekasvatus- ja loomakasvatusstatistika valdkonnas, kuid mitte ainult. Lisaks uute nõuete täitmisele on oluline ka olemasolevate protseduuride kaasajastamine ja tõhustamine, et teha ruumi uutele andmevajadustele. Selleks on vaja kohandada olemasolevaid süsteeme ja parandada olemasolevate andmeallikate kasutust.

  Projekti eesmärkideks on:

  1) Pakkuda uusi andmeid, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikumaks muutmisega, talust taldrikule strateegiaga, bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, kliimamuutustega seotud väljakutsetega ja muude oluliste aspektidega. Projekti üks olulisi eesmärke on püüda täita uusi SAIO nõudeid peamiselt taimekasvatus- ja loomakasvatusstatistika valdkonnas, kuid mitte ainult.

  2) Kasutada võimalikult palju olemasolevaid administratiivseid registreid ja andmeallikaid (projekti kaasatakse mitu registrit ning uuritakse eksperthinnangute kasutamise võimalust varajasteks hinnanguteks).

  3) Püüda integreerida taimekaitsevahendite kasutamise põllumajanduslike majapidamiste sisene arvestus põllumajandusstatistikasse (läbi esmase koostöö partneritega).

  Projekt kestab 01.10.2022 kuni 30.09.2024.

  EBS määrusega hõlmatud andmete ühtlustatud andmevahetusstandardite rakendamise toetamine (2021-EE-STS-PRODCOM)

  Statistikaamet on läbi viimas Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt kaasrahastatavat projekti „EBS määrusega hõlmatud andmete ühtlustatud andmevahetusstandardite rakendamise toetamine”. Toetuse suuruseks on 64 564,62 eurot.

  Euroopa ettevõtlusstatistika määrus (EBS määrus, https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2019%2F2152&lang=et&type=quick&qid=1659526907395) sätestab valdkonnaülese õigusliku raamistiku Euroopa statistika süstemaatiliseks kogumiseks, koostamiseks, edastamiseks ja levitamiseks ärisektori struktuuri, majandustegevuse, konkurentsivõime, tulemuslikkuse ja globaalsete tehingute kohta. Selleks, et EBSi määrusest tulenevast ühtlustamisest saaks tarbijad täielikku kasu tuleb valdkondade vahelise võrdluse andmevahetusstandardid nimetatud määruse alusel kõigi nõutavate andmekogumite jaoks võimalikult suurel määral ühtlustada.

  Käesoleva projektiga toetatakse ühtlustatud andmevahetusstandardite rakendamist vastavalt EBSi määrusele mitme statistikavaldkonna jaoks (ettevõtluse lühiajastatistika, riigi- ja piirkondliku tasandi ettevõtlusstatistika, rahvusvahelise tegevuse statistika).

  2023. aasta lõpuks tuleb kasutusele võtta uus andmestruktuuri kirjeldus (DSD, Data Structure Definition) ja statistiliste andmete voogedastuseks Eurostati kasutada turvalist andmeedastusrakendust EDAMIS.

  Statistikaameti eesmärk on võtta kasutusele SDMX (Statistiliste andmete ja metaandmete tõhusaks vahetuseks ja jagamiseks kasutatavate tehniliste standardite ja sisule suunatud juhiste kogu koos IT arhitektuuri ja tööriistadega) standard andmekogumite edastamiseks Eurostat´ile.

  Projekt kestab 01.01.2022 kuni 31.12.2023.

  Integreeritud põllumajandusstatistika (2022-EE-IFS2023)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt rahastatav projekt „Integreeritud põllumajandusstatistika“. Toetuse suuruseks on 150 000 eurot.

  Määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 5 määratletud riiklikud statistikaasutused ja muud riiklikud asutused peavad korraldama ja rakendama põllumajanduslike majapidamiste integreeritud statistika andmete kogumist kooskõlas Euroopa Liidu määrusega (EL) 2018/1091. Andmekogumise eesmärk on anda teavet põllumajanduslike majapidamiste struktuuri (majapidamiste arv, maakasutus, loomade arv, juhtimine, põllumajanduslik tööjõud) ning tootmismeetodite, maaelu arengu meetmete, põllumajanduse keskkonnaaspektide jms kohta.

  Andmekogumine on vajalik, et luua statistiline teadmiste baas seotud poliitika, sh eriti ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kavandamiseks, rakendamiseks, järelevalveks, hindamiseks ja ülevaatamiseks.

  Andmeid saab koguda kasutades statistilist uuringut, haldusandmete allikaid (nt integreeritud haldus- ja kontrollisüsteem, veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteem, lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem, mahepõllumajanduse register, maaelu arengu meetmete haldusallikad) või muid kättesaadavaid allikaid, meetodeid või uuenduslikke lähenemisviise.

  Tegevuse üldeesmärk on luua metoodika ja viia läbi integreeritud põllumajandusstatistika andmete kogumine.

  Projekt kestab 01.05.2022 kuni 31.12.2024.

  Tööjõu-uuring – 2023 aasta moodul „Ettevõtetelt kogutava tööturustatistika täiustamine“ (2022-EE-LFS-LMB)

  Statistikaamet on läbi viimas Eurostat`i poolt kaasrahastatavat projekti „Tööjõu-uuring“. Toetuse suuruseks on 65 956,40 eurot.

  Moodul on osa riiklikust Tööjõu-uuringust. Uuringu peamine eesmärk on saada usaldusväärset statistikat Eesti tööturu kohta. Igal aastal rakendatakse tööjõu-uuringu moodulit. Seda tüüpi andmete hankimine võimaldab saada ülevaate Eesti tööturust. Tegevused toimuvad Eestis ja andmeid kasutatakse poliitikakujundajate poolt võimaldamaks neil teha teadlikke otsuseid. Kuna samu andmeid kogutakse ka teistes Euroopa Liidu riikides, on andmed võrreldavad, mistõttu on kaudselt kasusaajateks kõik liikmesriigid. Pensioni ja tööturul osalemise moodulis sisalduvate andmete peamine huviline on Eesti Sotsiaalministeerium. Kes kasutab andmeid analüüsimaks, millised aspektid antud valdkonnas vajavad parandamist. Statistilised andmed ja näitajad on vastutustundliku poliitika aluseks.

  Projekt kestab 01.07.2022 kuni 31.05.2024.

  Ostujõu pariteedi andmete kogumine (2022-EE-PPP)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt kaasrahastatav projekt „Ostujõu pariteedi andmete kogumine 2023“. Toetuse suuruseks on 67 202,59 eurot.

  Eurostati/OECD ostujõupariteedi (PPP) programmi üldine eesmärk on pakkuda kasutajatele kvaliteetseid ostujõu pariteete ja nendega seotud majandusnäitajaid. Meetme eesmärk on tagada kvaliteetsed ja võrreldavad sisendandmed ostujõu pariteetide arvutamiseks.

  Projekt kestab 01.11.2022 kuni 28.02.2024.

  Sissetulekute ja elamistingimuste statistika (SILC) tootmine IESS raammääruse alusel – SILC 2023. a. moodul (2022-EE-SILC)

  Statistikaamet viib läbi Euroopa Komisjoni kaasrahastatavat projekti „Sissetulekute ja elamistingimuste statistika (SILC) tootmine IESS raammääruse alusel – SILC 2023. a. moodul“. Toetuse suurus on 113 336,15 eurot.

  Statistikaamet viib igal aastal läbi Eesti sotsiaaluuringu, mille põhjal pannakse kokku EU-SILC mikroandmed Eesti kohta. Et tagada erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides kogutava statistika ühilduvus, rakendatakse 2021. aasta Euroopa sotsiaalstatistika integreeritud raammäärusest (IESS) tulenevaid uusi nõudeid.

  Projekti üldine eesmärk on koguda 2023. aasta kohta andmeid iga kolme aasta järel korduva mooduliga „Tööturg ja eluase“, iga kuue aasta järel korduva mooduliga „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine ning eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisamooduliga „Energiatõhusus/vaesus“, kooskõlas Komisjoni 24. novembri 2021 rakendusmäärusega (EL) 2021/2052, millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad. Moodulid lisatakse Eesti sotsiaaluuringusse, millega Eesti kogub EU-SILC andmeid.

  Kogutavaid andmeid vajavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium poliitikakujundamiseks, vastava valdkonna arengukavade ja projektide koostamiseks vajaliku ülevaate saamiseks ning teadlike otsuste tegemiseks. Kõik kogutavad andmed on ELi liikmesriikide vahel võrreldavad, mis võimaldab analüütikutel ja teistel andmete kasutajatel teha rahvusvahelisi võrdluseid. Lisaks on Statistikaameti missioon kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega.

  Projekt kestab 01.08.2022 kuni 31.03.2024.

 • Ostujõu pariteedi andmete kogumine (2021-EE-PPP)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt rahastatav projekt „Ostujõu pariteedi andmete kogumine 2022“. Toetuse suuruseks on 62 965,49 eurot.

  Eurostat´i/OECD ostujõupariteedi (PPP) programmi üldine eesmärk on pakkuda kasutajatele kvaliteetseid ostujõu pariteete ja nendega seotud majandusnäitajaid. Meetme eesmärk on tagada kvaliteetsed ja võrreldavad sisendandmed ostujõu pariteetide arvutamiseks.

  Projekt kestis 01.11.2021 kuni 28.02.2023.

  Hinnastatistika (2020-EE-Price)

  Statistikaametis on töös Euroopa Komisjoni, Eurostat`i poolt kaasrahastatav projekt „Hinnastatistika“. Toetuse suuruseks on 201 730,62 eurot.

  Projekti põhieesmärk on uurida hinnakogumise parendamise võimalusi kasutades elektroonilisi tehinguandmeid käsitsi kogutud hinnainfo asemel. Projekt puudutab tootekategooriad, mida tuntakse kui "igapäevaseid vajadusi", mis hõlmavad toitu, hügieenitarbeid jmt. Elektrooniliste tehinguandmete kasutamine annab võimaluse parandada kaalude kvaliteeti, vähendada mõõtmisvigu ja seeläbi tõsta tarbijahinnaindeksi üldist kvaliteeti.

  Projekt kestab 01.03.2021 kuni 28.02.2024.