Andmepõhine aruandlus

Halduskoormuse vähendamise projekt Andmepõhine aruandlus

„Nullbürokraatia“ algatusest välja kasvanud projekt „Andmepõhine aruandlus“ loob riigile vajalike andmete automaatse liikumise lahenduse, lähtudes minimaalsusest ja lihtsusest. Tegemist on Maksu- ja Tolliameti (MTA), Statistikaameti (SA) ja Eesti Panga (EP) poolt algatatud ühisprojektiga. 2024 seisuga on projektiga liitunud täiendavaid asutusi (RIK, Keskkonnaamet jt). Esimeses järjekorras vähendatakse ettevõtjate koormust palga- ja tööjõuandmete esitamisel ning  järgmise fookusena keskendutakse majandustehingute, majutuse ning keskkonna valdkondadele. Teemavaldkondasid lisandub ajas jooksvalt juurde.

Hetkel seisneb andmete esitamise koormus peamiselt infosüsteemidest vajaliku info koondamises, selle põhjal arvutuste tegemises ja andmete sisestamises eri ajahetkel eri ametite keskkondadesse. Üks võimalus koormust vähendada on liigutada aruandlusandmeid automaatselt masin-masin teel. See tähendab, et ettevõte kasutab oma infosüsteeme tavapäraselt edasi, aga aruandluseks vajalikud andmed kogutakse ja edastatakse infosüsteemist otse vastavale asutusele. Selle võimaldamiseks võib olla ettevõttel vaja oma infosüsteeme seadistada, et andmed oleksid seal sobival kujul esitatud.

Ettevõtjad peaksid tähelepanu pöörama infosüsteemide uuendamise võimalustele, et tagada automaatset aruandlust võimaldava tarkvara kasutamine. Lisavõimalustega tarkvara kasutamine nõuab küll algselt mõningast seadistamist ja ka tehingute senisest detailsemat kirjeldamist, kuid seejärel väheneb aruannete koostamiseks ja esitamiseks kuluv aeg märkimisväärselt. Ettevõtjatel säilib võimalus esitada andmeid eSTATis, mille kasutusmugavust püütakse suurendada. Andmepõhise aruandluse kaudu saadetetud andmete põhjal kinnitatakse eSTATis vastavad küsimustikud automaatselt. Statistikaamet otsib ka aktiivselt võimalusi, et esmase andmeallikana kasutada registrite infot.

Automaatne andmeedastus toimub infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu. Andmete struktuur standardiseeritakse, st luuakse asutusteülene taksonoomia ja võetakse kasutusele uus rahvusvaheline andmevahetusstandard eXtensible Business Reporting Language Global Ledger (XBRL GL).

 

Mis on XBRL GL?

XBRL GL on info edastamise struktureeritud XML-põhine vorming, mis sobib äri- ja rahandusinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. Rahvusvahelisel standardil põhineva struktuuriga andmevahetusfaili vormingu kasutusele võtmine võimaldab luua analoogseid andmevahetusi eri rakenduste vahel ning seeläbi on saadav kasu palju suurem.

XBRL GLi vorming kasutab andmete edastamiseks ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide tasemele. 

XBRL  veebileht

XBRL GLi taksonoomia info

AA3.0 liidestamiseks vajalikud juhendid

Andmeesitaja vaade projektile AA3.0

Tarkvaraarendaja vaade projektile AA3.0

Vajalikud materjalid tarkvaraarendajale

Statistikaamet teeb avalikuks palga ja tööjõukulu andmete automaatse esitamise jaoks vajaliku taksonoomia ning näidised ja lisaks ka tagasisideraporti struktuuri . Selle alusel saavad tarkvaraarendajad alustada andmeesitajate finantsinfosüsteemide seadistamist andmeedastuse võimaldamiseks. Lahenduse tulemusena saab ettevõtetele pakkuda mugavat andmeedastuse moodust, kus andmed liiguvad andmekogujale otse ettevõtja finantsinfosüsteemist.

Andmepõhise aruandluse taksonoomia on esialgne välja töötatud versioon, mis võib täiendavate analüüside ning taksonoomia rakendamise käigus muutuda. Lisaks palga- ja tööjõu taksonoomiale on hetkel eri asutuste poolt analüüsimisel ja loomisel veel mitme täiendava valdkonna taksonoomiad (nt majandustehingud, majutus, veearuandlus jm). Avaldatud palga- ja tööjõu taksonoomia on loodud põhimõttega, et selle universaalne osa oleks rakendatav ka järgmiste valdkondade taksonoomiate osas sarnasel viisil. 
Palga- ja tööjõu taksonoomia osas on tehniline võimekus andmeid vastu võtta hetkel Statistikaametil. Vastuvõtuvõimekus hõlmab terviklikku töövoogu (faili struktuurikontroll, andmete sisukontrollid, tagasisideraporti tagastamine ning andmete põhjal eSTATis vastavate aruannete automaatne kinnitamine). MTA-l on tehniline võimekus veel täiendava analüüsi ning loomise järgus.

Arhiveeritud materjalid