Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

3. Tervis ja heaolu

Üleilmne eesmärk „Tervis ja heaolu“ keskendub tervise kvaliteedile, mis mõjutab inimeste heaolu kõige otsesemalt. Tähtsad küsimused on, kuidas parandada seksuaaltervist, tagada emade ja imikute tervis, tõkestada nakkushaiguste levik ning kindlustada turvalise, kvaliteetse ja taskukohase arstiabi kättesaadavus.

Suurendada tuleb teadlikkust haigustest ja senisest rohkem pöörata tähelepanu ennetustegevusele.
Enam tuleb ennetada ja ravida kahjulikke sõltuvusi, sealhulgas narkootikumide kuritarvitamist ja
suitsetamist. Väga olulisele kohale seatakse liiklussurmade arvu vähendamine.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust saavutada pikem eluiga, vähendada haigestumist, muuta käitumisharjumusi ja tagada turvalisus.

Üleilmne eesmärk „Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu“ on Eestis seotud eluea pikkuse, tervise- ning tubaka ja alkoholi tarbimise järgmiste näitajatega:

 • oodatav eluiga;
 • tervena elada jäänud aastad;
 • ülemäärane kehakaal;
 • surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad;
 • välditavad surmad;
 • suremus kroonilistesse haigustesse;
 • ohtlike viirustega nakatumine;
 • enesetapud;
 • psüühika- ja käitumishäired;
 • alkoholi tarbimine;
 • tubaka tarbimine.
Oodatav eluiga 78,8
0,6%
2019
Tervena elada jäänud aastad 55,9
3,1%
2019
Ülemäärase kehakaaluga elanike osatähtsus 51,0 %
2018
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite arv 100 000 elaniku kohta 1 160,7
-2,6%
2019
Raviga välditavad surmad 2 243,0
2019
Enesetappude arv 100 000 elaniku kohta 14,5
2019
Suremus kroonilistesse haigustesse 100 000 alla 65-aastase kohta 148,4
2017
Nakatumine HIV-ga 100 000 elaniku kohta 11,1
-17,8%
2020
Alkoholi tarbimine vähemalt 15-aastase elaniku kohta 10,4 liitrit 100%-list alkoholi
4,0%
2019