Riikliku statistika levitamise põhimõtted

Statistika levitamise all mõeldakse statistika avalikkusele kättesaadavaks tegemist.

Riiklik statistika on avalik info, mida tehakse riikliku statistika seaduse alusel ja Euroopa statistika tegevusjuhises toodud põhimõtetest lähtudes.

Riiklik statistika on

Riikliku statistika levitamisel lähtub statistikaamet järgmistest põhimõtetest.

  • Riikliku statistika avaldamise ajad on kirjas avaldamiskalendris. Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale ja ühelegi sihtgrupile (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata juurdepääsu enne teisi.
  • Riikliku statistika avaldamisel on tagatud erapooletus – poliitilisi ega valitsusasutuste kommentaare ei lisata.
  • Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis.
  • Statistikaameti pressiteadetes, uudistes, blogilugudes, väljaannetes,  kommentaarides ja muus sisus kasutatakse statistika avaliku andmebaasi andmeid. Nii on tagatud, et tarbijani jõuavad ka eri kanalite kaudu identsed andmed.
  • Riiklik statistika avaldatakse alati koos metaandmete ja üheselt mõistetavate selgitustega, et vältida ekslikku tõlgendamist ning andmete väärkasutust.
  • Statistikaamet kommenteerib riikliku statistika ekslikku tõlgendust ja väärkasutust.
  • Riiklik statistika avaldatakse alati eesti keeles ning võimaluse korral ka inglise ja vene keeles.
  • Kõikides statistikaameti materjalides järgitakse riikliku statistika kvaliteedinõudeid.

Statistika kvaliteedinõuded

Riiklik statistika peab vastama rahvusvaheliselt kokku lepitud kvaliteedinõuetele, mida järgivad riikliku statistika tegijad kõikides riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Asjakohasus

Statistika tegemine on seotud selgelt määratletud ja eesmärkidest tulenevate nõuetega – statistika vastab tarbija vajadustele. Statistikaamet küsib regulaarselt tarbijatelt tagasisidet ja arvestab nende vajadusi statistikaprogrammi tegemisel.

Täpsus

Statistika kvaliteedinäitajad on avaldatud veebilehel, kvaliteedi- ja metoodikaülevaadetes. Revisjonide toimumisest ja nende tulemuste avaldamisest teavitatakse tarbijaid ühel ajal.

Ajakohasus

Statistika avaldamisel lähtutakse heast tavast – statistika avaldatakse hiljemalt aruandeperioodile järgneva perioodi jooksul: aastastatistika aasta, kvartalistatistika kvartali ja kuustatistika kuu jooksul.

Õigeaegsus

Statistikat ei avaldata ette teatamata. Statistikaameti avaldamiskalender on kooskõlas IMFi andmeesituse eristandardiga (IMF Special Data Dissemination Standard). Uue aasta avaldamiskalender avaldatakse statistikaameti veebilehel hiljemalt käimasoleva aasta 1. oktoobril. Avaldamisaja muutmisest teatatakse vähemalt kolm kuud ette.

Kättesaadavus

Statistika levitamisel kasutatakse tänapäevast info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning vajaduse korral paberit. Statistika peamised levikanalid on statistikaameti veebileht, andmebaas ja veebirakendused. Vajaduse korral on tarbijatele abiks klienditugi.

Võrreldavus

Statistika on mõistliku ajavahemiku kohta võrreldav. Metoodikamuudatuste korral arvutatakse aegread võimaluse korral uue metoodika järgi ümber. Võrreldavate aegridade pikkus on näidatud statistikatöö ESMS-i metaandmete kirjelduses.

Sidusus

Veebilehel on kättesaadavad metaandmed, metoodikaülevaated, selgitused ja rahvusvaheliste juhendite lingid. Statistikatööst ja andmeallikast olenemata tehakse statistikat ühtsete standardite alusel.

Statistika avaldamine

Riikliku statistika avaldamise aegadest teavitatakse avaldamiskalendris. Iga aasta 1. oktoobril avalikustab statistikaamet kalendris järgmise aasta andmebaasi, pressiteadete ja põhinäitajate avaldamise kuupäevad. Avaldamiskalendris välja kuulutatud kuupäeval kell 8.00 on riiklik statistika kõigile huvilistele veebilehel kättesaadav.

Avaldamiskalendris ei ole erakorralisi pressiteateid, blogilugusid, uudiseid ega ameti kommentaare, mis ei ole seotud riikliku statistika esmaavaldamisega. Nende puhul lähtutakse avaldamisaja valikul sellest, mis on info parima levimise seisukohalt kõige sobivam.

Statistikaametis on statistilise info avaldamine ja levitamine tsentraliseeritud ning seda koordineerib statistika levi osakond.

Revisjonid

Revisjon on statistiliste andmete korrigeerimine, mis võib olla plaanipärane või -väline. Plaanipärased revisjonid on regulaarsed (nn rutiinsed) või ebaregulaarsed (nn suured revisjonid). Plaanivälised revisjonid on vigade parandused.

Regulaarsed revisjonid on seotud statistika tegemisega. Uute andmete laekumisel korrigeeritakse juba avaldatud andmeid, st esialgsed hinnangulised väärtused asendatakse tegelike, andmeesitajalt saadud andmete põhjal arvutatud väärtustega. See on tavapärane valdkondades, kus ajakohasuse tagamiseks avaldatakse esialgseid andmeid.

Ebaregulaarsed revisjonid on seotud metoodika täiustamisega, milleks on definitsioonide ja klassifikaatorite muudatused, baasaasta muutmine, uute andmeallikate kasutamine jms. Ebaregulaarsed revisjonid ajastatakse nii, et need hõlmaksid korraga mitut muudatust, st toimuksid võimalikult harva.

Revisjonidest teavitamine

Plaaniliste revisjonide toimumisest ja nende tulemuste avaldamisest teavitatakse tarbijaid samaaegselt. IMFi eristandardi järgi antakse revisjoni tulemuste avaldamisest tarbijatele teada kolm kuud ette. Suurte revisjonide korral teavitatakse ka revisjoni mõjust ehk kui palju muudab revisjon näitajate väärtusi.

Regulaarsete revisjonide puhul teatatakse avaldamiskalendris nii esialgsete kui ka lõplike andmete avaldamise kuupäev ja teemakohastesse pressiteadetesse lisatakse revideeritud andmete avaldamise aeg. Ebaregulaarsete revisjonide puhul teatatakse revideeritud andmete avaldamise ajast avaldamiskalendris kolm kuud ette. Samuti lisatakse teave revisjoni toimumise ja selle tulemuste avaldamise aja kohta vastava valdkonna pressiteadete lõppu vähemalt kolm kuud enne revisjonitulemuste avaldamist.

Võtmenäitajate revisjonide (nt SKP) puhul saadetakse vähemalt kolm kuud enne revisjoni tulemuste avaldamist kirjalik teave huvigruppidele. Revisjoni tulemuste avaldamise päeval avaldatakse veebilehel täpne ülevaade revisjoni põhjuste ja mõju kohta ning vajaduse korral korraldatakse tarbijatele infotund.

Esialgsete ja lõplike andmete avaldamine

Esialgseid andmeid avaldatakse vaid valdkondades, kus see on vajalik statistika ajakohasuse tagamiseks. Esialgsetele andmetele järgnevad alati lõplikud andmed.

Esialgsete ja lõplike andmete avaldamine andmebaasis on avaldamiskalendris eri kuupäevadega. Esialgsete andmete korral on kalendris märge „esialgsed andmed“. Lõplike andmete avaldamisel kalendris märget ei ole.

Esialgsete andmete avaldamisel on tabeli juures märkus (nt: 2019. aasta andmed on esialgsed). Lõplike andmete avaldamisel märkus kustutatakse.

Vigade parandamisest teavitamine

Avastatud vead (v.a trükivead) klassifitseeritakse järgmiselt:

  • väike viga – viga, mis tõenäoliselt ei eksita laiemat avalikkust statistika tõlgendamisel, sest viga on kas loogiliselt ära tuntav või statistiliselt ebaoluline (jääb statistilise vea piiridesse);
  • suur viga – viga, mille puhul on võimalus, et laiem avalikkus tõlgendab statistikat valesti.

Kõik avastatud vead parandatakse esimesel võimalusel.  

Vigade parandamine pressiteadetes

Kodulehel avaldatud pressiteates avaldatakse vea ilmnemisel teade, mis kuupäeval on pressiteadet parandatud (nt: Pressiteadet on parandatud pp.kk.aaaa. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst/andmed). Parandusest teavitatakse kõige rohkem kahe nädala taguste pressiteadete puhul. Kui tegemist on olulise veaga, mis laiemat avalikkust statistika tõlgendamisel eksitab, teavitatakse ka vanemate pressiteadete parandamisest.

Vigade parandamine statistika andmebaasis

Vigade parandamisel lisatakse tabeli alla märkus andmete korrigeerimise kuupäevaga. Väikeste vigade parandused avaldatakse andmebaasi rutiinsel uuendamisel kell 8:00. Suurte vigade parandused avaldatakse nii kiiresti kui võimalik.

Vigade parandamine elektroonilistes väljaannetes

Elektroonilistes väljaannetes tähistatakse parandus punase tärniga ja lisatakse märkus „Korrigeeritud pp.kk.aaaa“ leheküljele, kus parandus tehakse, samuti väljaande kirjelduse lehele.

Andmeallikale viitamine

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commoni (CC) litsentsiga BY-SA 4.0. Täpsem info https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.et.

Visuaalne identiteet

Asutuse ametlik nimetus on statistikaamet, inglise keeles Statistics Estonia.

Statistikaameti logol on sõnaühend „Eesti Statistika“, inglise keeles „Statistics Estonia“. Seda kasutatakse alati koos sümboliga, mis koosneb üheksast andmepunktist. Need üheksa punkti peegeldavad statistikat ja on joondatud võrgustikuga, mis andmeid seob.

Graafilise identiteedi alla läheb ühtselt kokku sobiv logosüsteem, punktiirruudustiku muster, tüpograafiasüsteem, värvisüsteem ja muud elemendid, mis on loodud selleks, et aidata analüüsida ja selgitada maailma mitmekesisuse taga olevaid andmeid ning innustada teisi sama tegema.

Statistikaameti koostatud ja avaldatud andmete, sh nii andmebaasis kui ka kliendirakendustes kuvatavate materjalide ning kujunduste kasutamisel tuleb alati viidata statistikaametile kui allikale.

Brändijuhised leiab https://brand.stat.ee/.