Vesi

Vesi on loodusvara, milleta poleks maakeral elu. Puhas põhjavesi tekib pika aja jooksul, mistõttu tuleb seda kasutada säästlikult. Inimtegevus mõjutab nii magevee puhtust kui ka kättesaadavust. Vee kvaliteeti võivad näiteks mõjutada reoveepuhastitest ja põllumaadelt vette sattuvad keemiliste ainete jäägid. Tootmise ja muu tegevuse käigus peab vältima veekogumite ning pinna- ja põhjavee saastamist, et puhas vesi oleks alati kättesaadav.

Veestatistikast saab teada,

  • kui palju tarbitakse Eestis vett;
  • kui palju on tarbijaid, kes saavad nõuetekohast joogivett ühisveevärgist;
  • kui suur on puhastatud reovee osatähtsus ja kogus;
  • kui suur on pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus;
  • kui palju on meil heas seisukorras pinnaveekogumeid.

Veestatistika alusel saab välja töötada ja ellu viia riiklikke veekaitseprogramme ning täiustada õigusakte. Andmeid kasutatakse keskkonnastrateegia seires, et tagada pinna- ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogud heas korras.

Veevõtt (sisaldab kaevandusvee võttu) 1 205,53 miljonit m³
20,5%
Veekasutus 1 044,27 miljonit m³
23,2%
2022
Vähemalt teise astme tasemel puhastatud reovesi 105 miljonit m³
15,4%
2022
Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate tarbijate osatähtsus 98,3 %
2022
Vähemalt heas koondseisundis olevate pinnaveekogumite osatähtsus 51 %
2022
Pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus (BHT7) 834 tonni
-3,5%
2022
Veevõtt | 2014 – 2022
Ühik: tuhat m³
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vesi kokku 1 724 166 1 615 042 1 755 897 1 788 231 1 608 206 1 006 121 861 577 1 000 668 1 205 525
Põhjavesi 45 520 44 094 44 326 44 839 46 620 44 912 44 976 46 074 45 922
Kaevandusvesi 153 220 157 111 177 080 202 016 166 594 183 829 176 278 186 695 190 591
Pinnavesi 1 520 932 1 410 050 1 530 449 1 537 535 1 391 623 775 287 635 295 761 809 964 774
Merevesi 4 475 3 768 4 042 3 817 3 348 2 069 5 001 6 061 4 206
Mineraalvesi 19 18 9 23 21 24 27 29 32

Veekasutus | 2014 – 2022
Ühik: tuhat kuupmeetrit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Veekasutusalad kokku 1 561 065 1 486 685 1 602 495 1 579 370 1 435 717 833 136 704 279 847 631 1 044 273
Olme 40 840 40 190 41 438 40 574 42 431 42 384 42 890 43 667 43 624
Tööstus 28 713 28 070 27 471 28 909 28 565 58 785 56 405 56 504 57 508
Energeetika 8 055 7 732 5 792 6 507 7 881 6 766 7 009 6 472 6 284
Jahutus 1 476 549 1 402 558 1 520 989 1 495 608 1 348 464 718 019 585 326 718 640 923 173
Põllumajandus 4 734 4 628 4 451 4 461 4 708 4 851 4 882 4 923 5 021
Niisutus 426 389 371 459 488 332 307 337 329
Muu kasutus 1 748 3 118 1 982 2 851 3 180 1 999 7 459 17 087 8 333

Pinnaveekogudesse juhitud heitvee reostuskoormus | 2014 – 2022
Ühik: tonni
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bioloogiline hapnikutarve (BHT7) 663 670 842 1 051 1 020 1 050 894 864 834
Keemiline hapnikutarve (KHT-Cr) 7 667 7 749 8 791 9 444 10 646 10 956 9 725 8 501 9 044
Heljum 2 254 2 164 2 687 2 661 2 321 2 300 2 003 2 088 2 143
Üldlämmastik 1 138 1 029 1 221 1 306 1 201 1 338 1 178 1 200 1 194
Üldfosfor 59 55 59 58 54 58 57 48 50