Vesi

Vesi on loodusvara, milleta poleks maakeral elu. Puhas põhjavesi tekib pika aja jooksul, mistõttu tuleb seda kasutada säästlikult. Inimtegevus mõjutab nii magevee puhtust kui ka kättesaadavust. Vee kvaliteeti võivad näiteks mõjutada reoveepuhastitest ja põllumaadelt vette sattuvad keemiliste ainete jäägid. Tootmise ja muu tegevuse käigus peab vältima veekogumite ning pinna- ja põhjavee saastamist, et puhas vesi oleks alati kättesaadav.

Veestatistikast saab teada,

  • kui palju tarbitakse Eestis vett;
  • kui palju on tarbijaid, kes saavad nõuetekohast joogivett ühisveevärgist;
  • kui suur on puhastatud reovee osatähtsus ja kogus;
  • kui suur on pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus;
  • kui palju on meil heas seisukorras pinnaveekogumeid.

Veestatistika alusel saab välja töötada ja ellu viia riiklikke veekaitseprogramme ning täiustada õigusakte. Andmeid kasutatakse keskkonnastrateegia seires, et tagada pinna- ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogud heas korras.

Veevõtt (sisaldab kaevandusvee võttu) 1 608 206,4 tuhat m³
-10,1%
2018
Veekasutus 1 435 717,2 tuhat m³
-9,1%
2018
Vähemalt teise astme tasemel puhastatud reovesi 100,9 miljonit m³
-14,5%
2018
Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate tarbijate osatähtsus 98,1 %
2019
Vähemalt heas koondseisundis olevate pinnaveekogumite osatähtsus 54,0 %
2018
Pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus (BHT7) 1 020,3 tonni
-2,9%
2018
Veevõtt | 2010 - 2018
Ühik: tuhat m³
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vesi kokku 1 842 049 1 877 836 1 635 552 1 752 462 1 724 166 1 583 841 1 755 897 1 788 231 1 608 206
Põhjavesi 46 262 45 771 46 522 45 069 45 520 44 084 44 326 44 839 46 620
Kaevandusvesi 250 941 252 990 226 992 167 689 153 220 157 111 177 080 202 016 166 594
Pinnavesi 1 544 817 1 574 735 1 357 164 1 535 011 1 520 932 1 378 860 1 530 449 1 537 535 1 391 623
Merevesi 19 4 330 4 864 4 680 4 475 3 768 4 042 3 817 3 348
Mineraalvesi 10 10 11 13 19 18 9 23 21

Veekasutus | 2010 - 2018
Ühik: tuhat m³
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jahutus 1 496 455 1 530 267 1 314 840 1 488 040 1 476 549 1 402 558 1 520 989 1 495 608 1 348 464
Olme 39 417 46 756 39 831 40 475 40 840 40 190 41 438 40 574 42 431
Tööstus 23 924 29 743 28 970 29 360 28 713 28 070 27 471 28 909 28 565
Põllumajandus 4 468 4 162 4 528 4 648 4 734 4 628 4 451 4 461 4 708
Veekasutusalad kokku 1 574 936 1 623 248 1 399 755 1 576 415 1 561 065 1 486 685 1 602 495 1 579 370 1 435 717
Muu kasutus 6 650 5 252 4 116 5 997 1 748 3 118 1 982 2 851 3 180
Niisutus .. .. 201 270 426 389 371 459 488
Energeetika 4 022 7 069 7 270 7 625 8 055 7 732 5 792 6 507 7 881

Pinnaveekogudesse juhitud heitvee reostuskoormus | 2010 - 2018
Ühik: tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bioloogiline hapnikutarve (BHT7) 1 214 937 720 814 663 670 842 1 051 1 020
Keemiline hapnikutarve (KHT-Cr) 14 319 7 717 7 171 6 651 7 667 7 749 8 791 9 444 10 646
Heljum 3 402 3 383 2 895 2 461 2 254 2 164 2 687 2 661 2 321
Üldlämmastik 1 770 1 890 1 612 1 228 1 138 1 029 1 221 1 306 1 201
Üldfosfor 114 110 100 66 59 55 59 58 54
Naftasaadused 16 .. .. .. .. .. .. .. ..