Tellimustöö teenusstandard

1. Tellimustöö ja selle täitmine

Tellimustöö võimaldab saada detailsemat teavet kui see, mis on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis. See töö nõuab andmete lisatöötlemist või -analüüsi. 

Detailsemat statistikat saab tellida kõigi statistikavaldkondade kohta.

Tellimustöö hulka kuuluvad järgmised teenused:

 1. nõustamine ja projektijuhtimine (sh avaldatud statistiliste näitajate suuremahuline väljastamine, andmeallikate valik ja kliendi nõustamine, näitajate defineerimine ja arvutusmetoodika väljatöötamine, küsimustiku loomine ja testimine, valimidisaini koostamine ning koolituste korraldamine);
 2. andmekogumine ja/või -hõive (sh uue registri andmehõive või veebikammimise rakendamine);
 3. andmetöötlus (sh anonüümimine/pseudonüümimine, andmete parandamine (imputeerimised, kaalumised, parandamised), andmete seostamine või linkimine, geokodeerimine); 
 4. andmeanalüüs (sh kvaliteedi- ja konfidentsiaalsuskontroll, andmemudelite loomine masinõppe meetoditega); 
 5. andmete levitamine (sh visualiseeritud lahenduste loomine, avaldamine veebis või teistes kliendikanalites).

Statistikaamet järgib tellimustööde täitmisel riikliku statistika kvaliteedikriteeriume (aja- ja asjakohasus, täpsus, õigeaegsus, kättesaadavus, selgus, võrreldavus, sidusus) ning põhimõtteid (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, tasuvus).

Tellimustöö täidetakse eesti või inglise keeles.

2. Tellimuse esitamine

Tellimuse saab esitada veebivormil või e-postiga: stat [at] stat.ee,

Tellimus täidetakse üldjuhul e-posti vahendusel, kuid suuremahuliste andmefailide edastamine lepitakse kliendiga eraldi kokku.

Tellimuse edastamisel on oluline informeerida Statistikaametit järgmistest asjaoludest:

 1. millist konkreetset teavet tellija soovib ja milline peaks olema soovitud andmete koosseis;
 2. kas tellimustöö soov on ühekordne või korduv;
 3. milline on oodatav tellimuse täitmise tähtaeg.

Andmeid avaldatakse või edastatakse ilma andmesubjekti identifitseerimist võimaldavate tunnusteta (v.a majandusüksuste andmed RStS § 35 lg 4 järgi) vähemalt kolme andmesubjekti koondandmetena, kus ühegi andmesubjekti andmete osatähtsus koondandmetes ei ole suurem kui 90%.

3. Tellimustöö maksumus*

Vastavalt RStS § 4 lg 3 ja § 20 on tellimustööd tasulised. Tellimustööde hinnakiri kehtestatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga kalendriaasta kohta. Tellimustöö hind sõltub üldjuhul tööle kulutatud ajast. Minimaalseks tellimustöö teostamise ajaks on 0,5 töötundi.

Lisaks saab RStS § 35 lg 4 alusel tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid, nagu registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress, õiguslik vorm, tegevusala (EMTAK-i järgi) ning suurusrühmad, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute arvu ja/või müügitulu järgi.

Tasumine toimub arve alusel pangaülekandega 14 päeva jooksul, tellimustöid ei käibemaksustata. Arve väljastatakse asutustele ja ettevõtetele peale tellimustöö täitmist 3 tööpäeva jooksul, eraisikutele edastatakse arve enne andmete väljastamist ning andmete väljastamise eelduseks on tasutud arve.

4. Tellimustöö tähtaeg

Tellimustöö hinnapakkumine tehakse üldjuhul 5 tööpäeva jooksul. Tellimustöö täitmise tähtaeg lepitakse kokku tellimustöö planeerimise faasis.

5. Ettepanekud ja kaebused

Kirjalikult esitatud ettepanekud ja kaebused tellimustööde kohta registreeritakse. Ettepanekutele ja kaebustele vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates selle registreerimise päevast. Kui vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani.

Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada infotelefonil 625 9300, e-posti aadressil stat [at] stat.eerel="nofollow" ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn).


*Tellimustööde hinnad (hinnakirjaga saab tutvuda siin)

 • Tellimustöö ühe töötunni maksumus oleneb töö keerukusest ja on 29–81 eurot. Tellimustööd on käibemaksuvabad.
 • Riikliku statistika seaduse § 35 lõike 4 alusel saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate järgmisi andmeid: registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress, õiguslik vorm, tegevusala (EMTAK-i järgi), suurusrühm tööga hõivatud isikute arvu järgi ja suurusrühm müügitulu järgi. Kõnealusele tööle on kehtestatud järgmine hinnakiri tellitavate üksuste arvu alusel:
 • 1–9999 tk: hind 1 euro üks ettevõte;
 • 10 000 – 59 999 tk: hind 0,8 eurot üks ettevõte;
 • alates 60 000 tk: hind 0,6 eurot üks ettevõte.

Käskkiri. Statistikaameti tellimustöö teenusstandardi kinnitamine.