Dokumendiregister

Dokumendiregister

Dokumendiregistrisse on koondatud statistikaametisse saabunud ja asutuse tegevuse käigus koostatud dokumendid, õigusaktid ning lepingud. Dokumendid registreeritakse hiljemalt nende saabumise, allakirjutamise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.

Dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda elektrooniliste dokumentidega, millel ei ole juurdepääsupiirangut ja mida ei ole avaldatud Riigi Teatajas. Dokumendiregistris ei avaldata isikuandmeid sisaldavaid dokumente ega juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid. Eraisiku nimi on avalikus registris asendatud initsiaalidega.

Paberdokumentidega, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega tutvumiseks on vaja esitada teabenõue. Teabenõude alusel saab tutvuda dokumendi infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Teabenõudele vastame viie tööpäeva jooksul.

  • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud puudulike andmete tõttu täita, saadame viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamise palve.
  • Kui teabenõuet on vaja täpsustada või teabe väljaselgitamine võtab aega, võib teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamist põhjendame teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega saab tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Enne 2015. aastat elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole dokumendihaldussüsteemi, avaliku dokumendiregistri ja veebisaidi platvormi vahetuse tõttu avalikult kättesaadavad. Nende dokumentide kohta info saamiseks palume esitada teabenõue. Palume vabandust ebamugavuste pärast!