Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö tänapäeva kiirelt arenevas ja muutuvas maailmas on statistika tootmisel, arendamisel ning selgitamisel väga oluline.

Rahvusvahelist koostööd tehakse nii ülemaailmselt kui ka piirkonniti. 

Rahvusvahelise koostöö eesmärk on

  • kujundada ja välja töötada võrreldav statistika
  • võtta kasutusele innovaatilisi meetodeid
  • leida uusi andmeallikaid.

 

Rahvusvaheline koostöö

Statistikasüsteemide uuendamine, uute andmeallikate ja töötlusviiside kasutuselevõtmine muudab statistika tegemise efektiivsemaks, andmed kvaliteetsemaks ja kasutajasõbralikumaks.

Statistikutel ja analüütikutel tuleb iga päev otsustada, kuidas uuringutest ja suurandmetest infot saada, seda võrreldavaks muuta ja õigeid järeldusi teha. Suurandmed võivad olla näiteks mobiilsidefirma jääkandmed, mis ei ole otseselt mõeldud statistika tegemiseks. Neist andmete kättesaamiseks ei piisa varasematest tavapärastest vahenditest.

Statistika tegemise avardunud võimalused ja uue tehnoloogia ning programmide kasutuselevõtt nõuab aktiivset kogemuste vahetamist ja koostööd teiste riikide ning organisatsioonidega. Koostööd tehakse töörühmades. Näiteks kord aastas koguneb ülemaailmne statistikaorganisatsioonide töögrupp Inter-Agency Task Force on trade statistics, kus Eurostat koos ÜRO statistikaüksuse, OECD, IMF-i, maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) ning osa riikidega töötab välja väliskaubandusstatistika juhendi ja käsiraamatud.

Ülemaailmne koostöö

ÜRO

Teeme tihedat koostööd ÜRO statistikaüksusega New Yorgis ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Euroopa statistikute konverentsiga (UNECE CES) Genfis.

Koostöövaldkonnad on rahvamajanduse arvepidamine ning rahvusvahelise kaubanduse, energia-, tööstus-, keskkonna-, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika.

OECD

Metoodika arendamisel on kõrgelt hinnatud OECD statistikatöörühmad. Sealt pärinevad paljud uued algatused ja metoodikad. Kõige sagedamini osalevad meie eksperdid majandusstatistika, keskkonna- ja haridusstatistika valdkonna kokkusaamistel.
 

Euroopa statistikasüsteem (ESS)

Euroopa statistikasüsteem tähendab Euroopa Liidu statistikaameti (Eurostat) ja Euroopa Liidu riikide rahvuslike statistikaorganisatsioonide partnerlust. Need organisatsioonid vastutavad riikliku statistika arendamise, tootmise ja levitamise eest. Kaasatud on ka Euroopa Majanduspiirkonna ja EFTA maad. Statistikaamet esindab Eesti huvisid ja seisukohti nii Eurostati töörühmades ja komiteedes kui ka Euroopa Liidu nõukogu statistika töörühmas, kus töötatakse välja Euroopa Liidu statistika õigusakte.

Euroopa statistikasüsteem

Statistikaorganisatsioonide tegevust reguleerib Euroopa statistika tegevusjuhis. Enamik statistika tegemise valdkondi on kehtestatud Euroopa statistikasüsteemi õigusaktidega. Euroopa Liidu õigustik (pr acquis communautaire) Euroopa statistika tegemiseks on kirjeldatud käsiraamatus Statistical Requirements Compendium. Statistika tootmise ja Eurostati edastamise nõuded, nn gentleman’s agreement, lepitakse kokku statistikaametite direktorite koosolekutel. Tehakse ka eksperimentaalstatistikat, mille metoodika pole riigiti lõplikult veel kooskõlastatud, seega ei ole andmed omavahel täielikult võrreldavad. Eksperimentaalstatistika käsitleb ka uute andmeallikate ja analüüsivahendite kasutuselevõttu.

Euroopa statistikat korraldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009, mis on Euroopa statistikaprogrammi koostamise alus. See loob Euroopa statistika arendamise, tootmise ja levitamise raamistiku, mida viiakse ellu aastaste tööprogrammide kaudu.

Euroopa Liit toetab Euroopa statistika programmi.

Euroopa statistikasüsteemi 2020. aasta visioon seab tähelepanu keskpunkti statistika

  • kasutajad;
  • kvaliteedi;
  • uued andmeallikad;
  • tootmisprotsessi efektiivsuse;
  • avaldamise ja kommunikatsiooni.

Piirkondlik rahvusvaheline koostöö

Igal aastal toimub Eestis, Lätis ja Leedus Balti riikide statistikaametite mitu töökohtumist. Seal vahetatakse kogemusi ja arutletakse metoodikate ning uute andmeallikate üle. Toimuvad ka Balti- ja Põhjamaade spetsialistide laiendatud kohtumised.

Praktilise kogemuse jagamine teiste riikide statistikaorganisatsioonidega

Statistikaameti eksperdid täiendavad end pidevalt nii veebiseminaridel kui ka õppevisiitidel eri riikides. Kõige sagedamini rakendame Põhjamaade kogemusi.

Korraldame ka koolitusi ja vahetame kogemusi teiste riikide statistikaametite töötajatega nii Euroopa Liidu kui ka ÜRO abiprogrammide toel. Samuti käime kogemusi omandamas Põhjamaade statistikaametites, aga ka ESTP (European Statistical Training Programme) koolitustel ja ülemaailmsetel statistika aastakonverentsidel.

ÜRO statistikakomisjon kiitis 1994. aastal heaks riikliku statistika tootmise aluspõhimõtted (Fundamental Principles).  Näiteks 8. põhimõte näeb ette riigisisese koordineerimise statistikaagentuuride vahel, et tagada statistikasüsteemi ühtsus ning tõhusus.