9. Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon“ keskendub taristu rajamisele ning industrialiseerimisele ja innovatsioonile, mis on majanduskasvu suurenemise kolm olulist alustala. Kui nendes valdkondades tegutsetakse vastupidavust, kaasamist ja säästlikkust silmas pidades, toetab majanduskasv jätkusuutlikku arengut.

ÜRO tegevuskava 2030 eesmärkide hulgas on seatud eesmärk suurendada tööstuse osatähtsust tööhõives ja sisemajanduse koguproduktis, kõnealune näitaja peaks kahekordistuma vähim arenenud riikides. Tegevuskava näeb ette parandada finantsteenuste kättesaadavust, tõhustada loodusvarade keskkonnaohutut kasutamist, suurendada teadusuuringute ja teadlaste arvu ning kaasata erasektor. Interneti kättesaadavus peab tunduvalt paranema juba aastaks 2020.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab kiire interneti tagamist haridussüsteemis ja arhivaalide ning kultuuritekstide kättesaadavust digitaalselt.

Üleilmne eesmärk „Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni“ on Eestis seotud teadus- ja arendustegevuse, kiire interneti kättesaadavuse ning inimeste ja kaupade transpordivõimaluste järgmiste näitajatega:

  • kulutused teadus- ja arendustegevusele;
  • hõive teadus- ja arendustegevuses;
  • kiire internet;
  • interneti kasutamine;
  • sõitjate- ja kaubavedu.
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,8 %
2022
Teadlaste ja inseneride arv erasektoris 1000 elaniku kohta 2,2
23,2%
2022
Kiire internetiühenduse osatähtsus 31,8 %
2022
Interneti kasutamise määr 93,2 %
2023
Rongisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos 2,0 %
2021
Sõiduautoga sõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos 89,3 %
2021
Bussi- ja trollisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos 8,8 %
2021
Raudteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos 40,1 %
2021
Maanteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos 59,9 %
2021