Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

9. Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon“ keskendub taristu rajamisele ning industrialiseerimisele ja innovatsioonile, mis on majanduskasvu suurenemise kolm olulist alustala. Kui nendes valdkondades tegutsetakse vastupidavust, kaasamist ja säästlikkust silmas pidades, toetab majanduskasv jätkusuutlikku arengut.

ÜRO tegevuskava 2030 eesmärkide hulgas on seatud eesmärk suurendada tööstuse osatähtsust tööhõives ja sisemajanduse koguproduktis, kõnealune näitaja peaks kahekordistuma vähim arenenud riikides. Tegevuskava näeb ette parandada finantsteenuste kättesaadavust, tõhustada loodusvarade keskkonnaohutut kasutamist, suurendada teadusuuringute ja teadlaste arvu ning kaasata erasektor. Interneti kättesaadavus peab tunduvalt paranema juba aastaks 2020.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab kiire interneti tagamist haridussüsteemis ja arhivaalide ning kultuuritekstide kättesaadavust digitaalselt.

Üleilmne eesmärk „Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni“ on Eestis seotud teadus- ja arendustegevuse, kiire interneti kättesaadavuse ning inimeste ja kaupade transpordivõimaluste järgmiste näitajatega:

  • kulutused teadus- ja arendustegevusele;
  • hõive teadus- ja arendustegevuses;
  • kiire internet;
  • interneti kasutamine;
  • sõitjate- ja kaubavedu.
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,6 %
2019
Teadlaste ja inseneride arv 100 000 elaniku kohta 377
0,0%
2019
Kiire internetiga ühenduste osatähtsus 19,1 %
2019
Interneti kasutamise määr 91,0 %
2021
Rongisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos 2,2 %
2019
Sõiduautoga sõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, 80,1 %
2019
Bussi- ja trollisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos 17,6 %
2019
Raudteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos 42,0 %
2019
Maanteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos 58,0 %
2019