Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Loendused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 218, 13.8.2008, lk 14–20

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 329, 15.12.2009, lk 29–68

Komisjoni määrus (EL) nr 519/2010, 16. juuni 2010 , millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 151, 17.6.2010, lk 1–13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 99/2013, 15. jaanuar 2013, Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst, ELT L 39, 9.2.2013, lk 12–29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta EMPs kohaldatav tekst, ELT L 330, 10.12.2013, lk 39–43

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega EMPs kohaldatav tekst, ELT L 65, 5.3.2014, lk 10–26

Komisjoni määrus (EL) 2017/712, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud võrdlusaasta ning rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst) C/2017/2433, ELT L 105, 21.4.2017, lk 1–11

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/881, 23. mai 2017, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta kvaliteediaruandeid käsitleva korra ja struktuuri ning andmete edastamise tehnilise vormingu osas ning muudetakse määrust (EL) nr 1151/2010 (EMPs kohaldatav tekst ) C/2017/3397, ELT L 135, 24.5.2017, lk 6–14

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1799, 21. november 2018, millega kehtestatakse ajutised otsesed statistikaalased meetmed 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse valitud teemade levitamiseks 1 km2 ruutvõrgule geokodeerituna (EMPs kohaldatav tekst) C/2018/7597, ELT L 296, 22.11.2018, lk 19–27