Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 986 206 ha
0,0%
2022
Mahepõllumajanduskultuuride pind 226 605 ha
2,6%
2021
Teraviljasaak 1 528 554 tonni
18,9%
2022
Kartulisaak 77 972 tonni
9,6%
2022
Piimatoodang 851 473 tonni
2022
Lihatoodang 114 200 tonni
2022
Munatoodang 158 328 tuhat tk
2022
Kokkuostetud piima keskmine hind 491,8 eurot/tonn
-5,8%
2023 VEEBRUAR
Põllumajandustoodangu väärtus 1 630 697,5 tuhat eurot
44,4%
2022
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind | 2020 – 2022
Ühik: hektarit
2020 2021 2022
Kasutatav põllumajandusmaa 985 456 986 672 986 206
Põllumaa 694 394 699 632 707 319
Teravili 370 120 367 117 361 823
Nisu 168 038 179 998 180 971
Talinisu 117 951 135 921 152 737
Suvinisu 50 087 44 077 28 234
Rukis 20 689 11 900 13 318
Oder 130 726 121 522 116 390
Talioder 22 439 24 527 35 433
Suvioder 108 287 96 994 80 957
Kaer 41 027 40 008 36 869
Suviteraviljade segu 401 334 286
Tritik 5 944 7 394 5 130
Tatar 3 293 5 961 8 859
Kaunvili 49 535 48 972 48 833
Põldhernes 35 641 33 096 37 255
Põlduba 13 833 15 829 11 434
Muu kaunvili 61 48 144
Kartul 3 639 3 370 3 381
Söödajuurvili 270 285 785
Tehnilised kultuurid 79 792 85 313 95 655
Raps ja rüps 70 926 78 848 86 448
Taliraps ja -rüps 57 312 66 934 77 680
Suviraps ja -rüps 13 614 11 913 8 768
Õlilina 73 198 116
Kanep 5 161 4 338 6 826
Ravim- ja maitsetaimed 2 863 1 236 1 049
Muud tehnilised kulturid 769 694 1 216
Söödakultuurid põllumaal 175 024 178 225 179 588
Haljasmais 13 596 13 019 16 191
Tera- ja kaunvili haljassöödaks 5 281 8 266 11 089
Muud üheaastased söödakultuurid 730 2 079 3 297

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2018 – 2022
Ühik: kg
2018 2019 2020 2021 2022
Teravili 697 1 226 1 229 967 1 148
Kartul 67 91 71 54 59
Köögivili 48 67 44 39 33

Uudis

Teravilja ja piima jätkub, muu toidu osas sõltume impordist

Põhilisi teraviljaliike ja piimatooteid arvestades toodetakse Eestis teravilja 3,1 ja piimatooteid 1,1 korda rohkem kui neid tarbitakse. Samas enamike teiste põllumajandussaaduste puhul on arvestuslik tarbimine suurem kui kodumaine toodang. Isevarustatuse tase on kartulil 61%, köögiviljal 38% ja puuviljal 12%. Loomakasvatussaadustest on lihal isevarustatus 78%, munadel 51% ja meel 90%.
Loe edasi 28. märts 2023