Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 990 528 ha
0,2%
2020
Mahepõllumajanduskultuuride pind 220 737 ha
6,9%
2019
Teravilja saak 1 552 266 tonni
-4,5%
2020
Kartuli saak 118 302 tonni
-1,8%
2020
Piimatoodang 639 992 tonni
-22,1%
2020
Lihatoodang 86 486 tonni
-22,9%
2020
Munatoodang 122 802 tuhat tk
-20,5%
2020
Kokkuostetud piima keskmine hind 283,6 eurot/tonn
2,8%
SEPTEMBER 2020
Põllumajandustoodangu väärtus 997 641,3 tuhat eurot
16,1%
2019
Kokkuostetud piima keskmine hind | november 2017 - september 2020
Kokkuostetud liha keskmine hind | oktoober 2018 - september 2020
Põllumajandustoodangu väärtus | 2015 - 2019
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind, aasta | 2016 - 2020
Ühik: hektarit
2016 2017 2018 2019 2020
Kasutatav põllumajandusmaa 1 003 505 981 825 984 671 988 410 990 528
Põllumaa 690 208 678 788 682 805 689 589 696 752
Teravili 351 353 330 677 350 433 364 364 369 879
Nisu 164 544 169 753 154 579 166 984 167 933
Talinisu 90 719 102 449 75 032 115 377 117 870
Suvinisu 73 825 67 304 79 547 51 607 50 063
Rukis 12 368 13 314 10 854 28 901 20 655
Oder 135 342 102 487 138 485 123 378 130 640
Talioder 1 748 4 193 7 734 17 161 22 410
Suvioder 133 594 98 294 130 752 106 217 108 231
Kaer 29 309 33 649 39 653 37 258 41 024
Suviteraviljade segu 1 026 367 611 305 391
Tritik 5 680 5 829 3 342 5 886 5 943
Tatar 3 085 5 278 2 909 1 652 3 293
Kaunvili 55 423 65 562 46 805 42 954 49 483
Põldhernes 38 866 38 750 29 677 31 835 35 593
Põlduba 16 525 26 758 17 079 11 058 13 831
Muu kaunvili 32 54 49 61 60
Kartul 5 643 5 388 5 205 5 336 5 306
Söödajuurvili 262 70 209 446 270
Tehnilised kultuurid 75 261 85 539 79 150 79 096 79 770
Raps ja rüps 70 103 73 786 72 683 72 411 70 913
Taliraps ja -rüps 25 418 34 806 28 120 51 436 57 303
Suviraps ja -rüps 44 685 38 980 44 563 20 974 13 610
Õlilina 117 80 53 52 73
Kanep .. 9 845 3 536 4 455 5 152
Ravim- ja maitsetaimed 1 055 1 402 2 569 1 639 2 865
Muud tehnilised kulturid 3 986 426 309 539 766
Söödakultuurid põllumaal 178 261 170 759 180 702 180 220 175 005
Haljasmais 7 958 9 179 10 548 13 713 13 571
Tera- ja kaunvili haljassöödaks .. .. 9 626 8 567 5 234
Muud üheaastased söödakultuurid .. .. 2 260 2 247 859

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2016 - 2019
Ühik: kg
2016 2017 2018 2019
Teravili 710 996 697 1 226
Kartul 68 69 67 91
Köögivili 47 45 48 67

Loomakasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2016 - 2019
2016 2017 2018 2019
Liha, kilogrammi 59 54 56 57
Piim, kilogrammi 594 600 605 618
Munad, tk 151 157 156 116

Blogi

Eesti põllumehed on aina produktiivsemad

Kolmandas kvartalis jätkus Eesti põllumajanduses tootmismahtude suurenemise trend. Statistikaameti esialgsetel andmetel toodeti piima 4% ja liha 6% rohkem kui aasta eest. Keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes 4%, piima kokkuostuhind langes aga 8%.
Loe edasi 18. november 2020