Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 987 785 ha
0,2%
Mahepõllumajanduskultuuride pind 231 011 ha
1,9%
2022
Teraviljasaak 1 200 666 tonni
-21,5%
Kartulisaak 84 860 tonni
8,8%
Piimatoodang 229 500 tonni
4,7%
I KVARTAL 2024
Lihatoodang 27 045 tonni
1,0%
I KVARTAL 2024
Munatoodang 47 624 tuhat tk
-1,9%
I KVARTAL 2024
Kokkuostetud piima keskmine hind 422,4 eurot/tonn
-1,5%
APRILL 2024
Põllumajandustoodangu väärtus 1 297 487,1 tuhat eurot
-20,4%
2023
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind | 2021 – 2023
Ühik: hektarit
2021 2022 2023
Kasutatav põllumajandusmaa 986 672 986 206 987 785
Põllumaa 699 632 707 319 711 325
Teravili 367 117 361 823 352 148
Nisu 179 998 180 971 173 565
Talinisu 135 921 152 737 146 537
Suvinisu 44 077 28 234 27 028
Rukis 11 900 13 318 16 903
Oder 121 522 116 390 112 326
Talioder 24 527 35 433 37 636
Suvioder 96 994 80 957 74 690
Kaer 40 008 36 869 35 722
Suviteraviljade segu 334 286 185
Tritik 7 394 5 130 6 644
Tatar 5 961 8 859 6 803
Kaunvili 48 972 48 833 53 338
Põldhernes 33 096 37 255 42 717
Põlduba 15 829 11 434 10 537
Muu kaunvili 48 144 84
Kartul 3 370 3 381 3 457
Söödajuurvili 285 785 83
Tehnilised kultuurid 85 313 95 655 82 849
Raps ja rüps 78 848 86 448 76 486
Taliraps ja -rüps 66 934 77 680 70 201
Suviraps ja -rüps 11 913 8 768 6 285
Õlilina 198 116 77
Kanep 4 338 6 826 4 243
Ravim- ja maitsetaimed 1 236 1 049 823
Muud tehnilised kulturid 694 1 216 1 220
Söödakultuurid põllumaal 178 225 179 588 185 584
Haljasmais 13 019 16 191 19 189
Tera- ja kaunvili haljassöödaks 8 266 11 089 24 855
Muud üheaastased söödakultuurid 2 079 3 297 3 487

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2019 – 2023
Ühik: kg
2019 2020 2021 2022 2023
Teravili 1 226 1 229 967 1 148 879
Kartul 91 71 54 59 62
Köögivili 67 44 39 33 32

Uudis

Mullu vähenes mahepõllumajandusmaa pind ja maheloomade arv

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Eestis mahepõllumajandusmaad 225 300 hektarit, mis on 22,8% kogu kasutatavast põllumajandusmaast. Sellest 92% oli täielikult mahepõllumajanduslikul tootmisel ja ülejäänu veel üleminekuajal. Mahepõllumajandusmaa pind vähenes aastaga 2,5% ja tegevuse lõpetas 78 mahetootjat.
Loe edasi 22. mai 2024
Uudis

Piimatoodang lööb rekordeid

Statistikaameti andmetel suurenes piima tootmine 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga 5%, mis on viimase 31 aasta rekord. Keskmine piimatoodang lehma kohta kasvas 5% ning Eesti piimalehmade produktiivsus on tõusnud Euroopa Liidu (EL-i) absoluutsele tipptasemele.
Loe edasi 11. aprill 2024
Uudis

Liha tootmine ja tarbimine on vähenenud

Statistikaameti andmetel vähenes liha tootmine 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga 5%. Kahanenud on ka enamiku põllumajandusloomade, sh veiste, lammaste ja kitsede arv. Samuti on viimastel aastatel veidi vähenenud liha tarbimine.
Loe edasi 4. aprill 2024