Meist

Statistikaameti missioon on kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. Statistikaameti kogutud andmed on vajalikud arengukavade ja prognooside koostamiseks, poliitikate kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringuteks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks.

Meie visioon on olla aastaks 2022 Euroopa kõige efektiivsem ja innovaatilisem usaldusväärse ning tarbijasõbraliku statistika tegija.

Peamise andmetega tegeleva kompetentsikeskusena koordineerime ka klassifikaatorite ja andmehalduse korraldust riigis.

Statistikaameti töötajad, aastakonverents 2020

Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttega. Statistika tegemisel lähtume riikliku statistika seadusest.

Statistikaameti missiooni ja visiooni elluviimisel lähtume otsustamisel ja huvirühmadega suhtlemisel kolmest põhiväärtusest. 

  1. Usaldusväärsus 
    Meie töö tugineb teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale. Oleme oma ala eksperdid, avaldame kvaliteetset statistikat, tegutseme eetiliselt, jälgime konfidentsiaalsusnõudeid ja kohtleme kõiki võrdselt.
  2. Koostöö 
    Tähtsustame klientide ja partnerite vajadusi, peame kinni kokkulepetest, oleme suhtluses avatud ja otsekohesed. Osaleme avalikes aruteludes ja teeme koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks.
  3. Uuenduslikkus 
    Rakendame andmeteaduses ja statistika tegemises uuenduslikke meetodeid ja tehnoloogialahendusi ning kasutame uusi andmeallikaid. Oleme algatusvõimelised ja julgeme katsetada.

Teeme tihedat koostööd paljude asutustega, nagu Euroopa Liidu statistikaameti Eurostati, ÜRO majanduskomisjoni, OECD, Eesti Panga, Tartu ülikooli, ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega. Meie tähtsad koostööpartnerid on ka andmeesitajad. Statistikaamet on Euroopa statistikasüsteemi osa ja me aitame arendada rahvusvahelist statistikat.