Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tarkvaraarendajale

Statistikaamet soovib automatiseerida andmete liikumist ja aruandlust, et vähendada ettevõtjate koormust andmete esitamisel. Oleme koostanud juhendid neile, kes tahavad kasutusele võtta statistika andmebaasi API või kohandada oma tarkvara, et riiklikke aruandeid lihtsamalt esitada.

Riigile vajalike andmete liikumist automatiseeritakse halduskoormuse vähendamise projektiga "Aruandlus 3.0".

Tarkvaraarendajale suunatud uudistega kursis olemiseks saad liituda Statistikaameti uudiskirjaga siin.

Kuidas võtta kasutusele statistika andmebaasi API

Aruandlus 3.0

Kuidas algatada aruandluse automatiseerimist (projekt AA3)

Samm 1 – Algata AA3.0 liitumise projekt ja mehita tiim
 1. Vajaminevad rollid:
  • Teemahaldur (esimeses etapid siis palga ja personalimooduli tootetejuht)
  • Lahenduse arhitekt (andmemudel, andmete kokkupanek)
  • Tehniline ekspert (andmevahetus, liidestused, veahaldus)
 2. Veendu, et projektil on olemas juhtkonna nõusolek ja tugi!
Samm 2 – Tutvu andmemudeliga
 1. Tutvu nõutava andmekoosseisuga (lähteandmed ja taksonoomia https://www.stat.ee/et/vajalikud-materjalid-tarkvaraarendajale). Esimeses etapis - palga ja tööjõu andmestik - milles neli sektsiooni ja 32 andmevälja (neist 13 klassifikaatorit):
  • Tööjõu tekkepõhine kulu (Statistikaameti vajadus)
  • Tööjõumaksud (TSD lisa 1 ja lisa 2) (EMTA vajadus)
  • TÖR andmed (EMTA vajadus)
  • Täiendav statistiline plokk (Statistikaameti vajadus)
 2. Seosta andmeväljad (s.h klassifikaatorid) töötajakaardiga
 3. Seosta andmeväljad (s.h klassifikaatorid) palgasündmusega

Kontakt Statistikaametis – Karina Valma (karina.valma [at] stat.ee)

Samm 3 – Andmevahetuse kasutajaloo kirjeldamine
 1. Kasutajaloo defineerimine (menüüde ja liikumiste arutelu)
 2. Vajalike ekraanipiltide genereerimine
  • Klassifikaatorite seostamise jaoks
  • Puuduolevate andmeväljade (sektsiooni 4) küsimuse jaoks
  • Andmevahetuse loogika paikapanek (perioodi kuvamine, vastuvõtja valik (iga asutusele tuleb saata eraldi fail), juba saadetud failide logi, hoiatused, veahaldus)
   • Klassifikaatorite kontroll
   • Uute klassifikaatorite elementide kuvamise loogika
   • Lõppenud klassifikaatorite ja kasutusel olevate andmeelementide avastamine ja muutmisvõimaluste loogika
Samm 4 – Majandustarkvaras arhitektuuri paikapanek
 1. Klassifikaatorite pärimine (vt. järgmine slaid) ja nende bufferdamine ning elementide muutuste väärtuste teavitamine (klassifikaatoreid haldavad asutused annavad muudatustest ise teada (vähemalt kord aastas))
 2. Andmevahetuse arhitektuur (et sobiks ka hilisemate etappide andmevahetuseks ja saatmine toimuks korraga kõigile ametitele korraga (et andmete ajakohasus oleks tagatud))
 3. Vajalike tehniliste andmeväljade defineerimine (turvaserveri aadress jms.) nn. majandustarkvara seadistuse moodulis
 4. Andmete grupeerimine minimaalsele tasemele andmevahetuse jaoks ja andmete salvestamine
 5. Õiguste seadmine (kellele on õigus andmevahetust käivitada)
 6. Logimise detailsuse kirjeldamine
Samm 5 – x-teega liitumine
 1. Infra ülespanek ise või rentimine (nt. Telia, Andmevara)
 2. X-tee liitumine, juhul kui ei ole veel liidetud (X-tee liitumine https://www.xtee.ee/home)
 3. Turvaserveri paigaldamine (test/arenduse ja toodangu turvaserver)
 4. Sertifikaadi tellimine (RIA)
 5. Alamsüsteemi registreerimine RIHA

x-tee juhend https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=10

Samm 6 – Andmeedastuse testfaili loomine
 1. XBRL GL tutvumine (vt. ka Valdeku ettekanne https://www.stat.ee/et/aruandlus-30-infopäev)
 2. XML formaadis ja XBRL GL standardis failide (üks fail Maksuametisse, teine Statistikaametile) moodustamine ja saatmine testkeskkonna pihta. Failide loomise loogika - iga ettevõtte kohane fail iga kuu perioodi kohta
 3. Näidisfail https://www.stat.ee/et/vajalikud-materjalid-tarkvaraarendajale

Kontakt Statistikaametis – Andres Kukke (andres.kukke [at] stat.ee)

Samm 7 – Andmevahetuse testimine
 1. Eelnev teavitamine (aeg, vastutavad kontaktid)
 2. Testandmete ettevalmistamine
 3. Testimine (x-tee keskkond „ee-dev“)

Kontakt Statistikaametis – Andres Kukke (andres.kukke [at] stat.ee)

Samm 8 – Kommunikatsioon
 1. Eelnev ajaline teavitamine (aja kokkuleppimine)
 2. Testandmete ettevalmistamine ja andmete saatmine testkeskkonna pihta (x-tee keskkond „ee-test“)
 3. Kontrollsummade kontroll
 4. Veaolukordade lahendamine

Kontakt Statistikaametis – Andres Kukke (andres.kukke [at] stat.ee)

Samm 9 – Koolitus
 1. Luua juhend (soovitavalt video vormis) kasutajale
 2. Enda klienditoe informeerimine ja koolitamine
Samm 10 – Live
 1. Valige välja esmane pilootgrupp
 2. x-tee suunamine toodangu keskkonna pihta (x-tee keskkond „ee“)
 3. Pakutuge abi esmasel esitamisel (18 kuupäev on andmete esitamise tähtaeg)
 4. Tähista!
 5. Teostage järelhindamine

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!