Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Strateegia

Nõudlus statistika järele suureneb ja andmeid oodatakse aina rohkem ning kiiremini. Statistikaamet tegutseb arusaadavalt ja võimalikult kiiresti, et riiklik statistika kajastaks tarbijatele huvipakkuvaid ja asjakohaseid valdkondi ning tagatud oleks järjepidevus ka kaugemas tulevikus.

Aastateks 2018–2022 on statistikaametil kolm peamist eesmärki.

 1. Pakkuda arusaadavat ja asjakohast teavet
  Statistikaameti esmane ülesanne on tagada riigi baasstatistika, s.t teha riikliku statistika programmi statistikatööd, avaldades valitsuse korralduses kokkulepitud väljundnäitajad. Lisaülesanne on osutada mitmesuguseid teenuseid, sh teha tellimustöid.
  Statistikatarbijad ootavad üha üksikasjalikumat statistikat aina väiksemate piirkondade ja suurema hulga nähtuste kohta. Üksikasjalikum statistika andmeobjektide koormust oluliselt suurendamata eeldab uute andmeallikate, meetodite ja tööriistade kasutamist. Samuti on tähtis anda tarbijatele infot senisest oluliselt enam personaliseerituna (kasutajale sobival kujul).
 2. Tagada riikliku statistika õigeaegsus ja usaldusväärsus
  Riiklikku statistikat kasutatakse, kui see kajastab ühiskonna jaoks asjakohaseid teemasid arusaadavalt ja erapooletult. Enamik inimesi kasutab riiklikku statistikat meedia vahendusel, väiksem osa statistika andmebaasi ja analüüside tasemel ning veelgi väiksem hulk üksikandmetena teadusuuringuteks. Statistikaamet peab teenindama kõiki huvirühmi ja tagama kõigile õigeaegse ning usaldusväärse statistika kättesaadavuse.
 3. Luua kvaliteetset teavet võimalikult väikese halduskoormusega ja efektiivselt
  Suureneva infovajaduse tõttu on oluline, et infot pakutaks võimalikult väikse halduskoormusega. Kui andmed on riigis mõnes allikas juba olemas, on statistikaameti kohustus jälgida, et samu andmeid ei küsitaks uuesti.
  Statistikaameti andmekogumise põhimõte on rakendada esmajärjekorras kõige väiksema halduskoormuse ja kuluga andmekogumine. Küsitlusuuringute korral kasutatakse esmalt veebiküsitlust, teisena telefoniküsitlust ja viimasena isikult isikule küsitlust, kui uuringumetoodika seda võimaldab.