11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlikud linnad ja asumid“ keskendub kiire linnastumise probleemidele. Linnad on innovatsiooni inkubaatorid ja seal lisandub kiiresti töökohti ning majanduskasv on kiire. Siiski kaasnevad linnastumisega ka probleemid, näiteks halvad elamistingimused, õhusaaste, teenuste halb kättesaadavus ja puudulik taristu.

ÜRO tegevuskava 2030 on seadnud üleilmse eesmärgi tagada kõigile inimestele piisav, turvaline ja taskukohane eluase, põhiteenused ning moderniseerida räämas agulid. Tähtis on tõhus jäätmemajandus ja transpordiühenduste, eelkõige ühissõidukite kasutamisvõimalus. Tähtis on linnaelanikele tagada juurdepääs avalikele rohealadele ja muule avalikule ruumile.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust arendada linnakeskkond välja mitmekesise ja atraktiivsena ning inimsõbralikuna.
Üleilmne eesmärk „Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks“ on Eestis seotud linnakeskkonda (ehitised, õhukvaliteet, rohealad jm) iseloomustavate järgmiste näitajatega:

  • heas ja rahuldavas seisukorras ehitismälestised;
  • peenosakeste (PM₁₀ ja PM₂,₅) heide;
  • liiklusõnnetustes kannatanud inimesed;
  • rohealad linnades;
  • elukeskkonnaga rahulolu;
  • ühissõidukiga, jalgrattaga ja jalgsi tööl käijad.
Heas ja rahuldavas seisukorras ehitismälestiste osatähtsus 63,8 %
2023
Inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv 1 725
1,5%
2023
Peenosakesed PM10 välisõhus 9,0 tuhat tonni
2022
Rohealade kättesaadavus 91 % elanikest
2023
Elukeskkonnaga rahulolu 73,5
2022
Ühissõidukiga, jalgrattaga ja jalgsi töölkäijate osatähtsus 34,9 %
2023