Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

8. Tööhõive ja jätkusuutlik majandus

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlik majandus ja tööhõive“ keskendub majanduskasvu tagamisele nii, et see oleks kestlik ja keskkonda hoidev ning sellega ei kaasneks ressursside liigne, jätkusuutmatu kasutamine. Jätkusuutlik majanduskasv aitab inimestel pääseda vaesusest ja leida ka töine rakendus.

ÜRO tegevuskava 2030 seab eesmärgi saavutada suurem majanduslik tootlikkus, kasutades mitmekesistamist ja tehnoloogia uuendamist ning keskendudes muu hulgas kõrge lisandväärtusega ja töömahukatele sektoritele. Samuti eeldatakse, et valitsused toetavad inimväärsete töökohtade loomist, ettevõtlust, loovust ja innovatsiooni ning ergutavad mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete asutamist, tehes kättesaadavamaks ka finantsteenused.
Üleilmne eesmärk on ka tagada tööohutus kõigile töötajatele. Olulisele kohale seatakse loodusvarade tõhus kasutamine, pidades silmas, et see ei toimuks keskkonnaseisundi arvel. Selle eesmärgiga seoses on tegevuskavas eraldi tähelepanu pööratud üleilmsele turismisektorile, mis loob töökohti, propageerib kohalikku kultuuri ja tooteid, kuid peab arvestama säästva turismi põhimõtteid.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab, et vaja on väärtustada Eestit kui inimeste eneserealiseerimise, elu- ja töökohta.
Üleilmne eesmärk „Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö“ on Eestis seotud tööjõu ja ressursitootlikkuse ning tööhõive järgmiste näitajatega:

  • SKP reaalkasv;
  • ressursitootlikkus;
  • tootlikkus;
  • tööhõive;
  • pikaajaline töötus;
  • noored, kes ei õpi ega tööta.
SKP reaalkasv (muutus võrreldes eelmise aastaga) -3,0 %
2020
Ressursitootlikkus 0,6 eurot/kg
-3,1%
2020
Tööjõu tootlikkus tunnis 21,6 eurot
2,9%
2020
Tööhõive määr 78,8 %
2020
Pikaajalise töötuse määr 1,2 %
2020
15-29-aastased, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel 11,7 %
19,4%
2020