Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 399,0 GWh
-43,2%
2023-10
Energiasõltuvusmäär 1,4 %
2021
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 38,0 %
2021
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 29,3 %
2021
Primaarenergia tootmine 196 451 TJ
6,5%
2022
Tegelik lõpptarbimine 114 447 TJ
-2,0%
2022
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2014–2022
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2014–2022
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | jaanuar 2004 – oktoober 2023
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2017 – 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kivisüsi, t 78,14 84,13 75,83 83,90 101,16 208,09
Põlevkivi, t 12,79 13,01 14,26 14,53 17,02 24,85
Tükkturvas, t 34,01 41,93 40,78 54,23 43,93 49,90
Turbabrikett, t .. .. .. .. .. ..
Küttepuud, tm 26,12 37,76 41,96 38,25 40,53 56,42
Puiduhake, m³ 11,23 11,31 13,47 12,34 11,63 22,61
Puidutööstusjäätmed (saepuru, laastud jm), m³ 7,24 11,95 9,25 11,42 8,93 9,10
Maagaas, v.a surugaas ja veeldatud maagaas, tuhat m³ 289,77 325,45 328,09 262,42 422,69 867,67
Raske kütteõli, t 400,87 467,62 477,19 358,51 512,71 723,80
Põlevkivikütteõli (raske fraktsioon), t 336,38 381,70 381,20 326,49 467,36 684,24
Kerge kütteõli (küttepetrool, ahjukütus), t 601,28 586,91 572,97 425,02 495,92 655,47
Diislikütus, t 1 032,75 1 051,39 1 074,62 950,52 1 062,79 1 575,37
Mootoribensiin (autobensiin), t 1 253,78 1 278,40 1 295,21 1 318,35 1 402,62 2 041,57
Elektrienergia, MWh 76,51 76,69 77,12 75,83 91,01 174,15
Soojusenergia, MWh 57,12 65,01 64,26 57,72 60,73 82,19

Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023