Majandusüksused

Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete põhjal. Kõik juriidilistes registrites kajastatud majandusüksused ei pruugi aga olla aktiivselt tegevad.

Majandusüksuste valdkonnas

  • selgitatakse välja majanduslikult aktiivsed üksused;
  • moodustatakse riikliku statistika koostamiseks statistilised üksused;
  • klassifitseeritakse majandusüksused rahvusvaheliste standardite põhjal.

Majandusstatistika kokkupanekuks tuleb pidada statistilist majandusüksuste registrit, mille andmed pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, maksukohustuslaste registrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Peale juriidiliste registrite kasutatakse ka muid andmeallikaid, näiteks maksu- ja tolliameti andmeid ning statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Majandusüksuste statistilisse registrisse kantakse kõik registreeritud üksused. Iga aasta lõpus jäetakse alles need, kes olid konkreetsel aastal tegevad, sealhulgas need, kes tegutsesid teatud perioodil aastast.

Saadud infot kasutatakse näiteks kontsernide statistikas, ettevõtluse demograafia statistikas ning majandusvaldkonna uurimistöödeks ja analüüsideks.

Rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvate majandusüksuste andmeid kasutatakse ka Euroopa ettevõttegruppide registri (EGR) ajakohastamiseks.

Aktiivsete majandusüksuste andmeid avaldame

  • tegevusalade kaupa;
  • õigusliku vormi alusel;
  • omaniku liigi põhjal;
  • suurusgruppide järgi;
  • regiooniti.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 133 784
2019
Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 40 044
2019
Majanduslikult aktiivsete sihtasutuste arv 686
2019
Riigi üksuste arv 187
2019
Kohaliku omavalitsuse üksuste arv 2 053
2019
Eesti sisemaiste kontsernide arv 4 334
2019
Eesti hargmaiste kontsernide arv 805
2019
Väliskontsernide arv 2 150
2019
Ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi | 2019
Majandusüksused õigusliku vormi järgi | 2019
Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi | 2017 - 2019
2017 2018 2019
Kokku 157 757 174 008 176 754
Füüsilisest isikust ettevõtja 24 070 23 035 21 965
Täisühing 116 105 94
Usaldusühing 482 435 514
Osaühing 99 908 105 146 108 376
Aktsiaselts 2 484 2 399 2 315
Tulundusühistu 313 296 286
Euroopa äriühing 8 6 7
Välismaa äriühingu filiaal 241 228 227
Mittetulundusühing 26 857 39 305 40 044
Sihtasutus 670 676 686
Riiklik üksus 238 208 187
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 370 2 169 2 053

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi | 2012 - 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Omanikud kokku 108 884 112 760 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784
Riik 72 65 66 74 70 61 61 66
Kohalik omavalitsus 213 211 206 207 197 191 200 177
Eesti eraõiguslik isik 100 973 105 026 106 012 109 232 111 823 117 190 119 475 120 827
Välismaa eraõiguslik isik 7 626 7 458 7 481 7 885 8 360 10 180 11 914 12 714

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi | 2012 - 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kokku 108 884 112 760 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784
250 ja enam 173 182 191 195 196 194 186 184
50-249 1 115 1 126 1 162 1 200 1 184 1 150 1 172 1 159
10-49 5 705 5 793 5 874 6 281 6 293 6 391 6 548 6 779
Vähem kui 10 101 891 105 659 106 538 109 722 112 777 119 887 123 744 125 662

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!