Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikatööd

Riikliku statistika eesmärk on anda teavet rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna olukorrast ning muutustest. Eesmärgi täitmiseks Statistikaamet kogub, töötleb, analüüsib ja säilitab andmeid ning avaldab statistikat. Iga selline tegevus on kirjeldatud statistikatööna. Lisaks klassikalisele statistikatööle, mille väljundiks on statistika (statistilised näitajad), on statistikatööna kirjeldatud ka analüütilise kogumiku koostamise, statistilise registri pidamise ja arendustegevusega seotud tööd.

Statistikaameti tegevuse määrab riikliku statistika programmi Statistikaameti statistikatööde loetelu, mis koostatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks ja mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Koos statistikatööde loeteluga kinnitatakse ka avaldatavate statistiliste näitajate loetelu.

Keskkond
Liik
10001 Keskkonnatrendid 2020 Põhistatistika
10101 Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2020 Põhistatistika
10104 Keskkonnamaksude arvepidamine 2020 Põhistatistika
10105 Energia arvepidamine 2020 Põhistatistika
10106 Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine 2020 Põhistatistika
10107 Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand 2020 Põhistatistika
10401 Jäätmekäitlus 2020 Põhistatistika
10406 Õhuemissioonide arvepidamine 2020 Põhistatistika
10502 Taimekaitsevahendite kasutamine 2020 Tsükliline statistika
10503 Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2020 Põhistatistika
10601 Materjalivoo arvepidamine 2020 Põhistatistika
Ehitus
Liik
20102 Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised 2020 Põhistatistika
20103 Ehitusmahuindeksid 2020 Põhistatistika
Energeetika
Liik
20205 Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2020 Põhistatistika
20206 Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2020 Põhistatistika
Ettevõtete majandusnäitajad
Liik
20300 Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020 Põhistatistika
20318 Ettevõtete finantsnäitajad 2020 Põhistatistika
20319 Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2020 Põhistatistika
Hinnad
Liik
20401 Ehitushinnaindeks 2020 Põhistatistika
20403 Ekspordihinnaindeks 2020 Põhistatistika
20404 Impordihinnaindeks 2020 Põhistatistika
20405 Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2020 Põhistatistika
20406 Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks 2020 Põhistatistika
20407 Tarbijahinnaindeks 2020 Põhistatistika
20408 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks 2020 Põhistatistika
20409 Elektrienergia ja maagaasi hind 2020 Põhistatistika
20411 Ostujõu pariteet 2020 Põhistatistika
20412 Eluaseme hinnaindeks 2020 Põhistatistika
20413 Äriteenuste tootjahinnaindeks 2020 Põhistatistika
20415 Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind 2020 Põhistatistika
Infotehnoloogia, innovatsioon ja teadus-arendustegevus
Liik
20505 Infotehnoloogia ettevõttes 2020 Põhistatistika
20506 Infotehnoloogia leibkonnas 2020 Põhistatistika
21701 Teadus- ja arendustegevus 2020 Põhistatistika
21702 Innovatsioon 2020 Tsükliline statistika
Kalandus
Liik
20701 Kalapüük 2020 Põhistatistika
20702 Kalakasvatus 2020 Põhistatistika
Elamumajandus
Liik
20801 Elamumajandus 2020 Põhistatistika
Majandusüksused
Liik
20901 Majandusüksuste statistiline register 2020 Register
20902 Majandusüksuste statistika 2020 Põhistatistika
20903 Ettevõtluse demograafia 2020 Põhistatistika
20904 Kontsernid 2020 Põhistatistika
Palk ja tööjõukulu
Liik
21101 Töötasu 2020 Põhistatistika
21102 Töötasu struktuur 2020 Tsükliline statistika
21103 Tööandja kulutused töötajatele 2020 Tsükliline statistika
21104 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 2020 Põhistatistika
21106 Tööjõukuluindeks 2020 Põhistatistika
21107 Töötülid, streigid ja töösulud 2020 Põhistatistika
21108 Palgalõhe 2020 Põhistatistika
Põllumajandus
Liik
21203 Loomakasvatus ja lihatootmine 2020 Põhistatistika
21206 Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2020 Põhistatistika
21207 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2020 Põhistatistika
21209 Põllumajanduslike majapidamiste statistiline register 2020 Register
21210 Põllumajandusloendus 2020 Tsükliline statistika
21213 Põllumajandussaaduste arvepidamine 2020 Põhistatistika
21214 Taimekasvatus 2020 Põhistatistika
21216 Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2020 Tsükliline statistika
Rahvamajanduse arvepidamine
Liik
21401 Rahvamajanduse arvepidamine (aasta) 2020 Põhistatistika
21403 Turismi satelliitkonto 2020 Põhistatistika
21405 Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal) 2020 Põhistatistika
21406 Regionaalne SKP 2020 Põhistatistika
21407 Sektorikontod 2020 Põhistatistika
21408 Pakkumise ja kasutamise tabelid 2020 Põhistatistika
21410 Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta 2020 Põhistatistika
Sisekaubandus
Liik
21601 Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2020 Põhistatistika
21603 Kaubanduse mahuindeksid 2020 Põhistatistika
Transport
Liik
22003 Kaubavedu maanteedel 2020 Põhistatistika
22015 Raudteetransport 2020 Põhistatistika
22025 Liiklusõnnetused 2020 Põhistatistika
22026 Transporditaristu 2020 Põhistatistika
22027 Registreeritud liiklusvahendid 2020 Põhistatistika
22029 Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2020 Põhistatistika
22031 Veetransport 2020 Põhistatistika
22032 Õhutransport 2020 Põhistatistika
Turism, majutus ja toitlustus
Liik
22101 Majutustegevus 2020 Põhistatistika
22107 Eesti elanike reisimine 2020 Põhistatistika
22109 Majutuskohad 2020 Põhistatistika
Tööstus
Liik
22201 Tööstustoodangu indeks 2020 Põhistatistika
22203 Tööstustooted 2020 Põhistatistika
Väliskaubandus
Liik
22303 Kaupade väliskaubandus 2020 Põhistatistika
22304 Teenuste väliskaubandus 2020 Põhistatistika
Rahvastik
Liik
30003 Rahva ja eluruumide registripõhine loendus 2020 Statistika arendus
30011 Isikute statistiline register 2020 Register
Rahvastikunäitajad ja koosseis
Liik
30101 Rahvastik 2020 Põhistatistika
Rahvastikusündmused
Liik
30201 Rahvastikusündmused. Abielud 2020 Põhistatistika
30202 Rahvastikusündmused. Abielulahutused 2020 Põhistatistika
30203 Rahvastikusündmused. Abordid 2020 Põhistatistika
30204 Rahvastikusündmused. Ränne 2020 Põhistatistika
30205 Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused 2020 Põhistatistika
30206 Rahvastikusündmused. Sünnid 2020 Põhistatistika
Heaolu
Liik
40003 Sotsiaaluuring 2020 Põhistatistika
40009 Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetus 2020 Põhistatistika
40012 Laste heaolu 2020 Põhistatistika
40018 Vanemaealiste tervis ja elamistingimused 2020 Põhistatistika
40022 Euroopa sotsiaaluuring 2020 Ebaregulaarne statistika
40023 Lõimumine 2020 Põhistatistika
Ajakasutus
Liik
40101 Ajakasutuse uuring 2020 Tsükliline statistika
Leibkonnad
Liik
40202 Turismi uuring 2020 Põhistatistika
40203 Leibkonna eelarve uuring 2020 Tsükliline statistika
40205 Elamistingimused 2020 Põhistatistika
Haridus
Liik
40304 Huviharidus 2020 Põhistatistika
40305 Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) 2020 Tsükliline statistika
40308 Hariduskulutused 2020 Põhistatistika
40310 Tasemeharidus 2020 Põhistatistika
Kultuur
Liik
40402 Film 2020 Põhistatistika
40407 Muuseum 2020 Põhistatistika
40408 Muusika 2020 Põhistatistika
40409 Rahvakultuur 2020 Põhistatistika
40410 Raamatukogu 2020 Põhistatistika
40411 Ringhääling 2020 Põhistatistika
40412 Sport 2020 Põhistatistika
40414 Teater 2020 Põhistatistika
40415 Trükitoodang 2020 Põhistatistika
40416 Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajad 2020 Põhistatistika
40422 Kultuuris osalemise uuring 2020 Tsükliline statistika
Sotsiaalne kaitse
Liik
40501 Sotsiaalteenused 2020 Põhistatistika
40509 Sotsiaalkaitsekulutused 2020 Põhistatistika
Tervis
Liik
40601 Registreeritud tööõnnetused 2020 Põhistatistika
40606 Püsiv töövõimetus ja puue 2020 Põhistatistika
40610 Euroopa terviseuuring 2020 Tsükliline statistika
40611 Puudega inimeste lõimumine 2020 Põhistatistika
40612 Tervis 2020 Põhistatistika
Tööturg
Liik
40701 Tööjõu-uuring (enne IESS raammääruse jõustumist) 2020 Põhistatistika
40716 Tööhõive põhinäitajad 2020 Põhistatistika
40717 Tööga hõivatud 2020 Põhistatistika
40718 Töötud 2020 Põhistatistika
40719 Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 2020 Põhistatistika
40720 Immigrantrahvastiku tööhõive 2020 Põhistatistika
Õigus ja turvalisus
Liik
40802 Kuritegevus 2020 Põhistatistika
Tööelu kvaliteet
Liik
40901 Tööelu-uuring 2020 Tsükliline statistika
Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus
Liik
41001 Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2020 Põhistatistika
Eri valdkondade statistika
Liik
50018 Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2020 Statistiline analüüs
50022 Statistika arendus 2020 Statistika arendus
Regionaalne areng
Liik
50101 Piirkondlik areng 2020 Põhistatistika
Säästev areng
Liik
50201 Säästva arengu näitajad 2020 Põhistatistika