Andmekaitse

Kuidas hoiame eraelulist teavet?

Statistikaamet on riigiasutus. Meie tegevus on avalik. Iga inimene võib esitada teabenõude ja küsida teavet ameti tegevuse ning avaldatava riikliku statistika kohta.

Töö käigus koguneb meile ka eraelulist teavet ja muid isikuandmeid, millele juurdepääsu on seadus kitsendanud.

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas kasutame isikuandmeid ja tagame nende konfidentsiaalsuse.

 
Millist teavet statistikaamet isikute kohta saab?

 • Kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja muu dokumentide teave.
 • Telefonikõnede salvestused (kõne salvestamisest teavitatakse selle alguses).
 • Elektroonilised tuvastusandmed (IP-aadress).
 • Kliendiuuringutes ja tagasisideküsitlustes kogutud andmed.
 • Teave tellitud toodete ja teenuste ning veebikülastuste kohta.
 • Tööle kandideerimisel avaldatud teave.
 • Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmed.
   

 Kas ja kuidas isikuandmed Statistikaameti kaudu teistele teatavaks saavad, selle kohta lugege palun selgitusi.

 
Andmekaitsetingimused ei hõlma

 • juriidiliste isikute andmete hoidmist;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).


Teabenõudele, tellimustööle, märgukirjale või selgitustaotlusele vastamine

 • Isiku kontaktandmeid kasutame vaid temale vastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning teavitamiseks uutest toodetest, mis võivad huvi pakkuda. E-kirjadele on alati lisatud viide teavitustest loobumise võimaluse kohta. Loobujatele ei saadeta teavitusi kolme aasta jooksul.
 • Avaliku teabe seaduse järgi peab riigiasutuse kirjavahetus olema avalikkusele kättesaadav asutuse veebilehel dokumendiregistris. Eraisikute kontaktandmed jm eraeluline teave on konfidentsiaalne ja sellele ligipääsu on seadus kitsendanud.
 • Eraisikute kohta avalikustame veebilehel dokumendiregistris ainult kirja saatja või saaja nimetähed ja dokumendi liigi (teabenõue või tellimustöö, kiri). Kirja täpset pealkirja ega sisu, samuti saatja kontaktandmeid ei avalikustata, sest eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga (asutusesiseseks kasutamiseks). Need ei ole riikliku statistika tegemisel kogutud andmed, seetõttu väljastame juurdepääsupiirangust hoolimata teavet asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).


Järelepärimisele vastamine Statistikaametis töötamise kohta

Kuna tegemist ei ole riikliku statistika tegemisel kogutud andmetega, väljastab Statistikaamet teabe asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida.


Teenuste kasutamine, klienditoe- või infotelefonile helistamine ning üritustel, kliendiuuringutes või tagasisideküsitlustel osalemine.

Teie kontaktandmeid kasutame vaid Teile vastamiseks või Teiega kontakteerumiseks, sh Teie teavitamiseks uutest toodetest, mis võivad Teile huvi pakkuda.

Reklaami- ja otseturundusteateid (nt info Statistikaameti toodete-teenuste kohta, konverentside, koolituste kutsed jms) saadetakse klientidele, kes on andnud nõusoleku Statistikaameti otseturunduspakkumiste saamiseks. Need isikud saavad Statistikaameti uudiskirju ja otseturundusteateid e-posti kaudu.

Kliendid võivad uudiskirja või muude reklaami- ja otseturundusteadete saamisest loobuda. Selleks tuleb siseneda e-kirjas esitatud lingile või järgida muid juhiseid, mis on asjaomases otseturundusteates antud.

Teie tellimuste teavet ning kliendiuuringutes antud vastuseid kasutame toodete ja teenuste arendamiseks. Kliendiuuringutes või tagasisideküsitlustes on kontaktandmete andmine vabatahtlik. Uuringute kokkuvõtteid avalikustame umbisikuliselt, vastaja nime ja aadressideta. Teie veebikülastuste kohta logifailidesse salvestuv ja kliendiuuringutes kogutud teave on piiratud ligipääsuga asutusesiseseks kasutamiseks. Veebilehe kasutusstatistikat ja kliendiuuringute tulemusi avaldame üldistatult (umbisikuliselt).

Klienditoe-, info- ja üldtelefoni kõned salvestatakse. Teavitus salvestamise kohta on kõne alguses. Kui Te salvestamist ei soovi, on Teil võimalik kõnest loobuda ning valida mõni muu teabe saamise viis (saata kiri, e-kiri või tulla Statistikaametisse kohapeale).

Salvestisi kasutame vaid teenuse kvaliteedi kontrollimiseks või kõnede sisu tõestamise vajaduse korral. Salvestistele pääsevad ligi teenuse kvaliteedi eest vastutavad isikud. Salvestisi säilitatakse kuus kuud. Telefonikõnede kohta koostatud kokkuvõtted on umbisikulised ning neid kasutatakse ainult asutuse sees.


Veebilehe kasutamine ja küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui Te meie veebilehte külastate.

Statistikaamet kasutab veebilehel küpsiseid, mille alusel saab ära tunda veebilehe külastaja arvuti seadeid ja eelistusi. Kasutame küpsiseid, et tagada veebilehtede tõhusam töö ja saada teavet külastajate eelistuste kohta.

Statistikaameti veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 • – Google Analyticsi analüütiline küpsis kasutajate ja nende informatsiooni/käitumise eristamiseks, kehtivusega kaks aastat selle seadmisest/uuendamisest

 • _gid – Google Analyticsi analüütiline küpsis lehekülgede kasutatavuse jälgimiseks, kehtivusega üks päev

 • _gat_UA-5303491-1 – Google Analyticsi analüütiline küpsis päringute filtreerimiseks/piiramiseks, kehtivusega üks minut

 • Facebook Pixeli analüütiline küpsis lehekülgede kasutatavuse jälgimiseks ja reklaamide optimeerimiseks viimase 180 päeva jooksul

Muudele isikutele/asutustele võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus. Andmeid säilitame 1 aasta jooksul alates veebilehe külastamisest ning pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse.


Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida Statistikaamet on Teie kohta kogunud.

Palume saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile stat [at] stat.ee (subject: Taotlus) (stat[at]stat[dot]ee). Ettevõtte andmetega tutvumiseks palume taotluse allkirjastada esindusõiguslikul isikul.

Taotlusele vastame esimesel võimalusel ühe kuu jooksul. Andmete turvaliseks edastamiseks e-posti vahendusel täidetakse tellimus krüpteeritult.


Meile tööle kandideerimine

Kui kandideerite Statistikaametisse tööle, siis

 • lähtume Teie enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest;
 • eeldame, et võime Teie nimetatud soovitajatega suhelda;
 • Teil on õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud;
 • Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja esitada selgitusi või vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid Teile ei avaldata;
 • kandidaatide andmeid säilitatakse värbamistarkvaras Talendipank, personalitöötajate e-postkastis ja dokumendihaldussüsteemis, kus juurdepääs andmetele on ainult Statistikaameti personalitöötajatel ja konkreetses värbamisprojektis osalevatel värbamiskomisjoni liikmetel;

 • nende kandidaatide andmeid, kes ei osutunud valituks, säilitame kogu vaidlustamistähtaja (üks aasta), kauem ainult kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldatavatel konkurssidel osalemise ettepaneku tegemiseks;
 • Teie andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel;
 • võime hindamisele kaasata väliseid asjatundjaid ning kasutada väliste partnerite (personaliotsingufirmad) ja teenusepakkujate (volitatud töötleja) teenuseid, kellega meil on sõlmitud leping, milles on sätestatud isikuandmete kaitse, mistõttu võite saada e-kirju volitatud töötlejatelt (nt aadressiga @talendipank).


Riikliku statistika uuringus osalemine või andmed riikliku statistika tegemiseks teistest registritest ja andmekogudest

Miks Statistikaamet töötleb minu isikuandmeid?

Statistikaamet töötleb Teie isikuandmeid riikliku statistika tegemiseks riikliku statistika seadusest1 tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kes on isikuandmete vastutav töötleja ja kust ma leian vastutava töötleja kontaktandmed?

Riikliku statistika tegemiseks kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Statistikaamet2. Statistikaameti kontaktandmed on leitavad asutuse kodulehelt.

Mis liiki isikuandmeid Statistikaamet minu kohta töötleb?

Statistikaameti töödeldavad isikuandmete liigid on isikuandmed3 (näiteks nimi, isikukood, majanduslikud ja sotsiaalsed tunnused vms) ja eriliigilised4 isikuandmed (näiteks rahvus, terviseandmed vms). Töötlemine toimub Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud statistikatööde loetelu5 või riikliku statistika seaduse § 20 „Programmivälised statistikatööd" alusel.

Kellele minu isikuandmeid avalikustatakse?

Statistikaamet avalikustab Teie isikuandmed üldjuhul tuvastamatul kujul ehk anonüümselt. Tuvastataval kujul avalikustab Statistikaamet Teie andmeid ainult Teie nõusolekul6 või riikliku statistika seaduses sätestatud juhtudel (näiteks teadusuuringuteks7 või Euroopa statistikasüsteemi asutustele8 vms). Isikuandmete avalikustamisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seaduses kehtestatud reeglitest. Kolmandatesse riikidesse edastab Statistikaamet ainult anonüümsel kujul olevaid andmeid.

Kui kaua Statistikaamet minu andmeid säilitab?

Riikliku statistika tööde tulemeid säilitab Statistikaamet tähtajatult ning andmed on tähtajatult kaitstud statistilise konfidentsiaalsusega;

Täpsemalt erinevate Statistikaameti säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda dokumentide loetelus

Tähtajatu säilitamise vajadus tuleneb andmete nn suurest väärtusest, sest andmete kogumine, kvaliteedi kontroll, korrastamine jms tegevus, mis on riikliku statistika tegemise loomulik osa, nõuab palju ajalist ja rahalist ressurssi. Sellise korrastatud andmestiku mittekasutamine edaspidisteks lisa- või päris uuteks uuringuteks on ebamõistlik. Eeldame ju, et ka 100 aasta pärast tehakse uuringuid ja soovitakse rohkem teada tänapäeva elust. Võib ka öelda, et andmestiku hävitamine on rahvusliku rikkuse hävitamine, sest ka kirikuraamatutes olev ja säilitatav andmestik on hindamatu ja ei kuulu hävitamisele.

Statistilise konfidentsiaalsuse kaitse tähendab, et Teie andmeid võib avalikustada ainult anonüümsel kujul, Teie nõusolekul või riikliku statistika seadusest tulenevalt tuvastataval kujul ning kogutud andmeid ei tohi kasutada halduslikel, õiguslikel, maksustamise, kontrolli või isikut puudutava meetme või otsuse toetamiseks. Riikliku statistika andmete säilitamise erisus on sätestatud ka Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/679 (artikkel 5 lõige 1 punkt e ja artikkel 89 lõige 1).

Täpsemalt erinevate Statistikaameti säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda dokumentide loetelus.

Kas ma olen kohustatud esitama Statistikaametile oma andmeid?

Üldreegel on, et füüsiline isik9 esitab isikuandmeid vabatahtlikult.   Erandid sellest üldreeglist on füüsilised isikud, kes omavad kinnisvara, ehitisi või nende osi või omavad või valdavad põllumajandusmaad või põllumajandusloomi või teevad rahvusvahelisi makseid10 ning loenduse (rahvaloendus, eluruumide loendus ja põllumajandusloendus) andmeesitajad11. Mainitud füüsilised isikud on kohustatud esitama asjaomaseid andmeid. Nii üldreegel kui ka erandid on sätestatud riikliku statistika seaduses § 28 lõikes 2 ja § 23 lõikes 1.

Kas mul on õigus nõuda isikuandmete kustutamist?

Ei, Teil ei ole õigust nõuda riikliku statistika tegemisel kasutatavate isikuandmete kustutamist. Statistikaamet töötleb isikuandmeid riikliku statistika tegemiseks ehk täidab avalikku ülesannet. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 on sätestatud erand12 isikuandmete töötlemisele, mis on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks. Erand tagab, et avaliku ülesande täitja saab seadusest tulenevaid kohustusi ellu viia.

Kas mul on õigus nõuda isikuandmete parandamist?

Ei, Teil ei ole õigust nõuda riikliku statistika tegemisel kasutatavate isikuandmete kustutamist. Statistikaamet töötleb isikuandmeid riikliku statistika tegemiseks ehk täidab avalikku ülesannet. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 on sätestatud erand13 isikuandmete töötlemisele, mis on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks. Erand tagab, et avaliku ülesande täitja saab seadusest tulenevaid kohustusi ellu viia.

Riikliku statistika seadus kohustab Statistikaametit kasutama statistika tegemiseks juba andmekogudesse ja riiklikesse registritesse kogutud andmeid. Statistikaamet saab andmeid mitmest andmekogust ja riiklikust registrist kahepoolsete lepingute või kirjalike päringute alusel. Väga oluline on, et nendes andmeallikates oleksid Teie andmed õiged ja ajakohased. Parandused oma andmetes palume teha vastavates registrites ja andmekogudes.

Kas mul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist?

Ei, Teil ei ole õigust nõuda riikliku statistika tegemisel kasutatavate isikuandmete töötlemise piiramist. Statistikaamet töötleb isikuandmeid riikliku statistika tegemiseks ehk täidab avalikku ülesannet. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 on sätestatud erand14 isikuandmete töötlemisele, mis on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks. Erand tagab, et avaliku ülesande täitja saab seadusest tulenevaid kohustusi ellu viia.

Kas mul on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele?

Ei, Teil ei ole õigust esitada vastuväiteid riikliku statistika tegemisel kasutatavate isikuandmete töötlemisele. Statistikaamet töötleb isikuandmeid riikliku statistika tegemiseks ehk täidab avalikku ülesannet. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 on sätestatud erand15 isikuandmete töötlemisele, mis on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks. Erand tagab, et avaliku ülesande täitja saab seadusest tulenevaid kohustusi ellu viia.

Kas minu andmetele laieneb ka andmete ülekandmise õigus?

Ei, Teie andmetele ei laiene andmete ülekandmise õigus. Statistikaamet töötleb Teie isikuandmeid riikliku statistika seaduse alusel ning täidab avalikes huvides olevat ülesannet. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/67916 sätestatu kohaselt, kui andmetöötlus toimub ainult seaduse alusel, siis õigus andmete ülekandmisele ei kohaldu.

Kas Statistikaamet küsib andmeid minu kohta ainult minult või kogub minu kohta andmeid ka teistest andmeallikatest?

Statistikaamet kasutab riikliku statistika tegemiseks mitmesuguseid andmeallikaid. Veel enam, riikliku statistika seadus kohustab Statistikaametit kasutama statistika tegemiseks olemasolevaid andmeid ehk andmekogudesse ja riiklikesse registritesse kogutud andmeid. Eesmärk on vähendada isikute vastamiskoormust ning hoida kokku riigi ressursse. Statistikaamet kasutab riiklike registrite ja andmekogude andmeid kahepoolsete lepingute ja kirjalike päringute alusel.

Kas Statistikamet teeb profiilianalüüse või langetab minu kohta automatiseeritud otsuseid?

Ei, Statistikaamet ei tee isiku kohta profiilianalüüse ega langeta automatiseeritud otsuseid. Riikliku statistika seadus kohustab Statistikaametit riikliku statistika tegemiseks kogutud andmeid kasutama ainult riikliku statistika tegemiseks. Andmeid ei tohi kasutada halduslikel, õiguslikel, maksustamise või kontrolli eesmärkidel ning neid ei tohi kasutada ühegi konkreetset füüsilist isikut puudutava meetme või otsuse (sh automatiseeritud otsused ja profiilianalüüsid) tegemiseks. Vastav sisuline keeld on sätestatud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679, riikliku statistika seaduses ja Euroopa Liidu määruses nr 223/2009 statistika kohta.

Kas mul on õigus küsida andmeid, mida Statistikaamet minu kohta kogunud on?

Jah, Teil on õigus tutvuda andmetega, mida Statistikaamet on Teie kohta kogunud. Palume saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee). Ettevõtte andmetega tutvumiseks palume taotluse allkirjastada esindusõiguslikul isikul. Taotlusele vastame esimesel võimalusel ühe kuu jooksul. Andmete turvaliseks edastamiseks e-posti vahendusel täidetakse tellimus krüpteeritult.

Kas mul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile?

Jah, Teil on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus (sekkumistaotlus) isikuandmete kasutamise kohta riikliku statistika tegemisel.

Kas Statistikaametil on määratud andmekaitseametnik?

Jah, Statistikaameti andmekaitsespetsialist on Klarika Orav (andmekaitse [at] stat.ee (andmekaitse[at]stat[dot]ee)).

Kui mul on Statistikaametile andmekaitse kohta küsimusi, siis mis aadressile tuleks küsimused saata?

Andmekaitseküsimused palume saata aadressile andmekaitse [at] stat.ee (andmekaitse[at]stat[dot]ee).


Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui Statistikaametis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.


Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada Statistikaametil olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Andmeid saab kasutada lokaalsel töökohal või kaugühenduse kaudu, olenevalt andmete iseloomust ja lepingu tingimustest. Täpsema protseduuriga saab tutvuda siin


 

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/13338093?leiaKehtiv

2 Riikliku statistika seadus § 34 lõige 8

3 Määrus nr 2016/679 artikkel 4 punkt 1

4 Määrus nr 2016/679 artikkel 9 punkt 1

5https://www.riigiteataja.ee/akt/328122022009

6 Riikliku statistika seadus § 35 lõige 2

7 Riikliku statistika seadus § 38

8 Riikliku statistika seadus § 35 lõige 3

9 Riikliku statistika seadus § 28 lõige 2

10 Riikliku statistika seadus § 28 lõige 2

11 Riikliku statistika seadus § 23 lõige 1

12 Määrus nr 2016/679 artikkel 17 lõige 3 punkt d

13 Määrus nr 2016/679 artikkel 89 lõige 2

14 Määrus nr 2016/679 artikkel 89 lõige 2

15 Määrus nr 2016/679 artikkel 89 lõige 2 ja artikkel 21 lõige 6

16 Määrus nr 2016/679 artikkel 20 lõige 3