13. Kliimamuutusega kohanemise meetmed

Üleilmne eesmärk „Kliimamuutusega kohanemise meetmed“ keskendub kliimamuutuse mõju leevendamisele ja selle mõjuga kohanemisele. Meie koduplaneedi keskmine temperatuur tõuseb endiselt ja maailmamere jääkate väheneb. Seetõttu suureneb üleujutuste ja looduskatastroofide sagedus ning liikide väljasuremise oht.

ÜRO tegvuskavas 2030 on seatud eesmärk nii leevendada kliimamuutust kui ka sellega kohaneda, seda peavad käsitlema kõik poliitilised programmid ja tegevuskavad. Suurendada tuleb teadlikkust kliimamuutusest ja suutlikkust seda leevendada, sellega kohaneda, mõju vähendada ja selle eest varakult hoiatada. Üleilmsel tasandil on oluline pidada kinni Pariisi kliimakokkuleppest. 

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust vähendada kasvuhoonegaase ja parendada õhukvaliteeti.

Üleilmne eesmärk „Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuse leevendamiseks ja selle mõjuga kohanemiseks“ on Eestis seotud kasvuhoonegaaside vähendamise järgmiste näitajatega:

  • kasvuhoonegaaside heitkogused;
  • kasvuhoonegaaside netoheide;
  • transpordist tulenevate kasvuhoonegaaside heitkogused.
Kasvuhoonegaaside heitkogus SKP euro kohta 0,54 kg
10,2%
2022
Kasvuhoonegaaside heitkogus inimese kohta 10,34 kg
9,4%
2022
Kasvuhoonegaaside netoheide (sh LULUCF ehk maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor) 14,29 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
6,7%
2022
Kasvuhoonegaasid transpordisektorist 2 644,6 tuhat tonni CO2 ekvivalent
4,3%
2022