Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Absoluutne vaesus

Absoluutne vaesus tähendab, et inimese tulu jääb allapoole absoluutse vaesuse piiri. Absoluutse vaesuse piir arvutatakse ekvivalentnetosissetuleku alusel, mis võtab arvesse leibkonna koosseisu (esimese täiskasvanud liikme kaal 1, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kaal 0,7 ja kõigi alla 14-aastaste kaal 0,5) ehk leibkonna kogusissetulek on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga. Absoluutse vaesuse piiriks on arvestuslik elatusmiinimum, mis väljendab miinimumvajaduste rahuldamise rahalist maksumust.

Absoluutse vaesuse määr on nende elanike osatähtsus, kelle ekvivalentnetosissetulek on allpool absoluutse vaesuse piiri. 

Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid tähendab absoluutse vaesuse määra, kui leibkonna sissetulekute hulka ei arvata riiklikke ega kohalike omavalitsuste makstavaid sotsiaaltoetusi. Seda arvutatakse kaht moodi: pensionid arvestatakse siirete osaks ja jäetakse sissetulekute hulka arvestamata või arvestatakse pensionid leibkonna sissetulekute hulka nagu palgad.

Absoluutse vaesuse süvik tähendab absoluutses vaesuses olevate isikute mediaansissetuleku kaugust vaesuse piirist protsentides.

Püsiva absoluutse vaesuse määr on nende isikute osatähtsus, kelle ekvivalentnetosissetulek oli absoluutse vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast.

Absoluutse vaesuse määr 2,3 %
2019
Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid, k.a pensionid 22,0 %
2019
Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid, v.a pensionid 7,3 %
2019
Püsiva absoluutse vaesuse määr 0,7 %
2019
Kuu absoluutse vaesuse piir 221,4 eurot
2019
Absoluutse vaesuse süvik 51,1 %
2019
Absoluutse vaesuse määr leibkonnatüübi lõikes
Absoluutse vaesuse määr vanuserühma lõikes
Absoluutse vaesuse määr hõiveseisundi lõikes