Tööturu kiirstatistika, 2019–2020

Koroonaviiruse ja sellega seonduva majanduskriisi mõjud tööturule ilmnesid ka Eestis. Statistikaamet avaldas alates 2020. aasta aprillist kuni detsembri lõpuni kiirstatistikat siinsel tööturul toimunu kohta. Interaktiivsetel joonistel kuvatakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu olukorrast. Näidatakse, kuidas muutus töösuhete arv Eestis: kui palju neid lõpetati, peatati või alustati. Aegread on esitatud alates 6. jaanuarist, kui algas 2020. aasta esimene täistöönädal ja võrdluseks on toodud 2019. aasta vastava nädala andmed.

Joonisel esitatakse aegrida töösuhete arvudes toimunud muutustest. Töösuhete arvu näidatakse TÖR-is registreeritud kirjete põhiselt, mitut töökohta omavad inimesed lähevad seega kirja mitmekordselt.

 

Joonisel näidatakse kehtivaid, uusi ja lõpetatud töösuhteid lepingu liigi järgi.

Tegevusala

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu suhteline muutus protsentides võrreldes aasta esimese nädala lõpuga ettevõtte või organisatsiooni tegevusala järgi. Saadud arv näitab, kas inimesi on sellele tegevusalale juurde tulnud (suhtarv on positiivne), vähemaks jäänud (suhtarv on negatiivne) või ei ole aasta algusega võrreldes muutust toimunud (suhtarv on null). Näitaja on välja arvutatud järgmiselt: 
(töösuhete arv käesoleva nädala pühapäeval – töösuhete arv 5. jaanuaril) / töösuhete arv 5. jaanuaril * 100%

 

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu muutus võrdluses 2019. aastaga. Mõlema aasta puhul kuvatakse joonisel töösuhete arvu suhteline muutus võrreldes eelmise nädalaga.

 

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu muutus võrdluses 2019. aasta sama nädalaga. Vasakpoolsel joonisel näidatakse töösuhete arvu muutust absoluutarvuna, parempoolsel suhtelise muutusena. Positiivsed arvud näitavad, et töösuhete arv oli 2020. aastal suurem kui 2019. aastal.

Maakond

Joonisel esitatakse maakonniti töösuhete üldarv ja selle muutumine võrreldes aasta algusega ning alustatud ja lõpetatud töösuhete dünaamika.

 

Joonisel kuvatakse töösuhete arvu suhtelist muutust protsentides Eesti kaardil. Suhtarvu arvutusvalem on: 
(töösuhete arv käesoleva nädala pühapäeval – töösuhete arv eelmise nädala pühapäeval) / töösuhete arv eelmise nädala pühapäeval * 100%

 

Ettevõtte töötajate arv ja käive

Joonisel antakse ülevaade 2020. aasta tööturu muudatustest erineva suurusega ettevõtetes või organisatsioonides. Näidatakse töösuhete arvu suhtelist muutust ettevõtte töötajate arvu järgi.

 

Sarnaselt eelnevale näidatakse joonisel töösuhete arvu suhtelist muutust ettevõtte käibegrupi järgi.

 

Miks töösuhteid lõpetatakse?

Joonisel näidatakse 2020. aastal lõpetatud töösuhteid lõpetamise põhjuse järgi.

 

Metoodika

Tööturu kiirstatistika andmed pärinevad maksu- ja tolliameti töötamise registrist ja statistikaameti majandusüksuste statistilisest registrist. Esitamiseks valiti tööturu näitajad, mida Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil välja kuulutatud eriolukord kõige tõenäolisemalt mõjutab. Andmestik ei hõlma julgeolekuasutuste töötajaid.

Andmed on esitatud alates 2020. aasta esimesest täisnädalast võrdlusena eelmise nädalaga ja 2019. aasta vastava kalendrinädalaga. Andmestikku uuendati kord nädalas ja seda täiendati möödunud nädalal töötamise registrisse sisestatud andmetega. 

Andmed ei ole isikupõhised, vaid kirjepõhised (töösuhtepõhised). See tähendab, et mitmel töökohal töötav inimene esineb andmetes mitme kirjega.

Joonistel kasutatud näitajad on defineeritud järgmiselt:

  • uued töösuhted – nädala jooksul alustatud töötamised
  • lõpetatud töösuhted – nädala jooksul lõpetatud töötamised
  • peatatud töösuhted – nädala jooksul peatatud töötamised
  • töösuhete arv – töötamiste arv vastava nädala pühapäeval

Töösuhete arvu muutus eelmise nädalaga võrreldes (%) näitab, kas töösuhteid on juurde tulnud (positiivne suhtarv) või vähemaks jäänud (negatiivne suhtarv) või pole muutust toimunud (null). Suhtarvu leidmise valem:
(töösuhete arv käesoleva nädala pühapäeval – töösuhete arv eelmise nädala pühapäeval) / töösuhete arv eelmise nädala pühapäeval * 100%