Põllumajanduse struktuuriuuring 2023

Mis uuring see on?

Põllumajanduse struktuuriuuringute eesmärk on pakkuda Euroopa Liidu (EL) tasemel võrreldavaid andmeid kõigi põllumajanduslike majapidamiste kohta.  Põllumajanduses toodetakse peaaegu 100% toidust, see võtab enda alla umbes 40% ELi territooriumist ja umbes 40% ELi eelarvest. ELi ühine põllumajanduspoliitika on ainuke poliitika, mille elluviimist finantseeritakse pea täielikult ELi vahenditest ja see peab põhinema konkreetsetel alusandmetel.

Põllumajanduse struktuuriuuringuid on EL-is korraldatud juba alates 1960. aastatest – kord iga 10 aasta järel põllumajandusloendusena ja vahepealsetel aastatel valikuuringutena. Parema võrreldavuse tagamiseks on kokku lepitud ühtne metoodika, kogutavad näitajad, nende definitsioonid jm.

Kelle tellimuse alusel uuring korraldatakse?

Põllumajanduse struktuuriuuringu korraldamise alus on riikliku statistika seadus, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus nr 1091/2018, Euroopa Komisjoni rakendusmäärused nr 2021/2286 ja 2020/405.

Põllumajanduse struktuuriuuringut kaasrahastab Euroopa Komisjon.

Põllumajanduse struktuuriuuringut kaasrahastab Euroopa Komisjon.


 

Milleks on neid andmeid vaja?

Põllumajanduse struktuuriuuringut on vaja põllumajandus- ja keskkonnapoliitika ning riigi muude valdkondade poliitika kujundamiseks.

Uuringuga saavad riigi- ja teadusasutused, ettevõtjad ning rahvusvahelised organisatsioonid põhjalikud ja täpsed andmed põllumajanduse kohta. Uuringust selgub, kuidas teha põllumajandusvaldkonnas otsuseid ja mis teemad vajavad rohkem tähelepanu ning rahastust.  Teiste uuringutega võrreldes annab põllumajanduse struktuuriuuring täielikuma ülevaate põllumajandusest, sest vaadeldakse majapidamiste kõiki põhilisi tegevusvaldkondi.

Põllumajanduse struktuuriuuringutega kogutavaid andmeid kasutab ka Euroopa Liidu teadusuuringute ühiskeskus (Joint Research Center – JRC), kes analüüsib neid poliitika arendamiseks, teadustöödes, mudelite väljatöötamisel ja mujal.

Kui sageli uuringut korraldatakse?

Valikulisi põllumajanduse struktuuriuuringuid korraldatakse põllumajandusloenduste vahelisel perioodil kaks korda. Sel kümnendil toimuvad need 2023. ja 2026. aastal.

Kus uuringu tulemused avaldatakse?

Statistikaamet avaldab põllumajanduse struktuuriuuringu tulemused 2024. aastal veebilehel www.stat.ee statistika andmebaasis.

Kuidas valitakse uuringus osalejaid?

Põllumajanduse struktuuriuuringul uuritakse põllumajanduslikke majapidamisi (nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid), millel on täidetud vähemalt üks järgmine tingimus:

 • 5 hektarit kasutatavat põllumajandusmaad (sh põllumaa, püsirohumaa, viljapuu- ja/või marjaaiad, puukoolid ja koduaiad);
 • 2 hektarit põllumaad;
 • 0,5 hektarit kartulimaad;
 • 0,5 hektarit avamaaköögivilja- ja/või maasikamaad;
 • 0,2 hektarit ravim- ja maitsetaimi, lilli ja/või ehistaimi, seemnekasvatuspinda, avamaapuukoole;
 • 0,3 hektarit viljapuu- ja marjaaedu ja/või muid püsikultuure avamaal;
 • 0,1 hektarit avamaaviinamarju;
 • 100 mkasvuhooneid;
 • 1,7 loomühikut loomi (ühele loomühikule vastab näiteks 1 piimalehm, teiste loomade koefitsiendid on väiksemad, nt lihaveis 0,8; nuumsiga 0,3; broiler 0,007 jne).

Põllumajanduse struktuuriuuringutega kogutakse andmeid vähemalt 98% riigis kasutatava põllumajandusmaa (v.a koduaiad) ja 98% loomühikute kohta. Kasutatava põllumajandusmaa hulgas on ka püsirohumaa, kus tehakse ainult hooldusniitmist, kuid mille eest saadakse toetusi.

Statistikaamet koostab 2023. aasta põllumajanduslike majapidamiste nimekirja registrite (PRIA, mahepõllumajandusregister jm) ja muu info alusel.

Majapidamised jaotatakse majandusliku suuruse ja tootmistüübi järgi kihtidesse ja valim moodustub juhuvaliku alusel. Esindusliku valiku tagamiseks kaasatakse kõige suuremad ja tähtsamad üksused kõikselt.

Kuidas andmeid kogutakse?

Statistikaamet korraldab põllumajanduse struktuuriuuringu 2023. aasta sügisel. Andmeid kogutakse uuringuga ja osa andmeid saadakse otse registritest. Põllumajandusliku majapidamise andmeid küsitakse selle valdajalt, juhilt, valdaja või juhi esindajalt.

 • Veebis saab küsimustele vastata 1. septembrist kuni 20. septembrini.

Soovitame võimaluse korral vastata veebis, sest siis saab seda teha endale sobival ajal. Küsimustik on leitav aadressil https://estat.stat.ee. Veebikeskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID-ga. Eelistage võimalusel veebisirvijaid Microsoft Edge, Google Chrome ja Mozilla Firefox. Soovitame kasutada veebisirvijate uuemaid versioone.

 • Nende majapidamiste juhtide või valdajatega, kes ei ole 20. septembriks oma andmeid veebis esitanud, võtab 21. septembrist kuni 15. novembrini ühendust statistikaameti telefoniküsitleja. Parema teeninduse ja andmete kvaliteedi tagamiseks kõne salvestatakse.

Mida põllumajanduse struktuuriuuringul küsitakse?

Põllumajanduse struktuuriuuringul küsitakse 2023. aastal andmeid majapidamise juhtimise, maakasutuse, loomade arvu, majapidamise tööjõu ja muu tulutoova tegevuse, mullaharimise viiside ja masinate ning seadmete kohta.

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) registreeritud maade ja loomade, aga ka maa-ameti maakatastri maade, töötamise registri tööjõu ja liiklusregistri masinate andmed on küsimustikes võimaluse korral eeltäidetud, neid saab kontrollida ja täpsustada.

Mida küsitakse?

 • Majapidamise juhtimise andmed
  Kes on majapidamise juht; juhi andmed, sh juhina tegutsemise aeg, vanus, sugu, tööaeg majapidamises (nt veerand kuni pool täistööajast jne), põllumajanduslik ettevalmistus ja osalemine kutsekoolitustes.
 • Maakasutus
  Maavaldus liigiti, kasutatav põllumajandusmaa omandivormi ja põllumajanduskultuuri järgi, niisutus.
 • Loomade arv, lindude ja mesilasperede arv.
 • Majapidamise tööjõud ja muu tulutoov tegevus
  Valdaja ja tema pereliikmete, alaliste, ajutiste ning muude töötajate tööaeg, majapidamisega seotud muu tulutoov tegevus, majapidamise tööjõu muu tulutoov tegevus väljaspool majapidamist.
 • Mullaharimise viisid
  Kuivendus, mullaharimise viisid (tava-, või pindharimine, otsekülv), talvine  pinnakate, külvikord.
 • Masinad, seadmed ja hoidlad

Oma masinad, teiste masinate kasutus, täppispõllumajandus, loomakasvatuse masinad ja seadmed, põllumajandussaaduste ladustamine, taastuvenergia tootmise seadmed.

Uuringuga kogutud andmetele lisatakse põllumajandus- ja toiduameti mahepõllumajanduse registri taime- ja loomakasvatuse andmed, PRIA andmed maaelu arengu- jm toetuste saamise ning ökoalade kohta ning statistilise ettevõtete registri andmed ettevõtete gruppi kuulumise kohta.

Kas põllumajanduse struktuuriuuringul osalemine on kohustuslik?

Riikliku statistika seaduse kohaselt on põllumajanduse struktuuriuuringule vastamine kohustuslik nendele majapidamistele, kes omavad või valdavad põllumajandusmaad või põllumajandusloomi. Põllumajanduse struktuuriuuringute andmed on nii põllumajandus- kui ka keskkonnapoliitika oluliseks aluseks ja seetõttu on iga majapidamise vastus väga oluline.

Kuidas olla kindel, et tegemist on statistikaameti uuringuga?

Telefoniintervjuu tegemiseks helistab erikoolitusega statistikaameti küsitleja. Kõne tehakse statistikaameti kõnekeskuse telefoninumbrilt 5558 9630 või küsitleja mobiililt.  Statistikaameti küsitleja nime ja telefoninumbrit saab kontrollida lehelt https://www.stat.ee/et/statistikaamet/kontakt.

Andmete kaitse

Andmete kaitsmisel järgitakse rangeid turvanõudeid. Kogutud andmed on konfidentsiaalsed. Andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult statistika tegemiseks ning avaldatakse üldistatult.

Kust saab lisainfot põllumajanduse struktuuriuuringu andemete esitamise kohta?

Andmete esitamise probleemide ja küsimuste korral palume võtta ühendust statistikaameti klienditoega telefonil 625 9300  või e-posti aadressil klienditugi [at] stat.ee (klienditugi[at]stat[dot]ee).