10. Ebavõrdsuse vähendamine

Üleilmne eesmärk „Ebavõrdsuse vähendamine“ keskendub turvalisele, kontrollitud ja korrapärasele rändele ning arenguriikide mõju suurendamisele rahvusvaheliste majandus- ja rahandusotsuste langetamisel.

ÜRO tegevuskava 2030 näeb ette, et sissetulekute alumise 40% moodustava elanikkonna sissetulekud peavad suurenema riigi keskmisest kiiremini, seejuures tuleb tagada kõigi inimeste võrdne kohtlemine olenemata nende vanusest, soost, puudest, rassist, rahvusest, päritolust, usutunnistusest ja majanduslikust või muust seisundist, ning toetada nende sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist kaasamist. Tegevuskava näeb ette, et samad põhimõtted kehtiksid ka inimeste rände korral.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust vähendada inimeste majanduslikku ebavõrdsust, suurendada sotsiaalset kaasatust ning regionaalset tasakaalustatust.

Üleilmne eesmärk „Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel“ on Eestis seotud ebavõrdsuse järgmiste näitajatega:

  • sissetulek leibkonnaliikme kohta;
  • sissetulekute ebavõrdsus;
  • arstiabi kättesaadavus.
Sissetulek leibkonnaliikme kohta aastas 16 920 eurot
19,0%
2021
Lasteta leibkonna sissetulek leibkonnaliikme kohta 15 598 eurot
15,8%
2021
Lastega leibkonna sissetulek leibkonnaliikme kohta 18 311 eurot
22,1%
2021
Sissetulekute ebavõrdsus, kvintiilide suhtekordaja 5,4
8,0%
2021
Eriarstiabita jäänute osatähtsus 10,7 %
2022