Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlikud linnad ja asumid“ keskendub kiire linnastumise probleemidele. Linnad on innovatsiooni inkubaatorid ja seal lisandub kiiresti töökohti ning majanduskasv on kiire. Siiski kaasnevad linnastumisega ka probleemid, näiteks halvad elamistingimused, õhusaaste, teenuste halb kättesaadavus ja puudulik taristu.

ÜRO tegevuskava 2030 on seadnud üleilmse eesmärgi tagada kõigile inimestele piisav, turvaline ja taskukohane eluase, põhiteenused ning moderniseerida räämas agulid. Tähtis on tõhus jäätmemajandus ja transpordiühenduste, eelkõige ühissõidukite kasutamisvõimalus. Tähtis on linnaelanikele tagada juurdepääs avalikele rohealadele ja muule avalikule ruumile.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust arendada linnakeskkond välja mitmekesise ja atraktiivsena ning inimsõbralikuna.
Üleilmne eesmärk „Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks“ on Eestis seotud linnakeskkonda (ehitised, õhukvaliteet, rohealad jm) iseloomustavate järgmiste näitajatega:

  • heas ja rahuldavas seisukorras ehitismälestised;
  • peenosakeste (PM₁₀ ja PM₂,₅) heide;
  • liiklusõnnetustes kannatanud inimesed linnades;
  • rohealad linnades;
  • rahulolu eluruumide seisundiga;
  • ühissõidukitega, jalgrattaga või jalgsi tööl käijad.
Heas ja rahuldavas seisukorras ehitismälestiste osatähtsus 81,0 %
2019
Inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv 1 368
-2,7%
2020
Peenosakeste (PM < 10 µm) emissioon 9 tuhat tonni
2019
Rohealade kättesaadavus 85 % elanikest
2021
Eluruumide seisundiga rahulolevad leibkonnad 92,0
2020
Ühissõidukiga, jalgrattaga ja jalgsi töölkäijate osatähtsus 36,9 %
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!